Sjednice fakultetskog vijeća

 Z A P I S N I K 

6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2018./2019., održane 26. ožujka 2019. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Zvonko Herold, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Joško Petrić, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Mario Šavar, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Mario Štorga, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Dragan Žeželj.

Docenti: dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Vinko Šimunović, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Marko Švaco, Tessa Uroić.

Studenti poslijediplomskog studija: Tibor Bešenić, Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dino Anlar, Stjepan Herceg, Petar Gregurić, Matej Tkalčić.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: dr.sc. Branko Bauer (ispr.), dr.sc. Krešimir Grilec (ispr.), dr.sc. Bojan Jerbić, dr.sc. Hrvoje Kozmar (ispr.), dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Zoran Kunica (ispr.), dr.sc. Darko Landek (ispr.), dr.sc. Jurica Sorić.

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Krešimir Vučković (ispr.).

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković (ispr.), dr.sc. Darko Ivančević (ispr.), dr.sc. Tihomir Opetuk (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Borna Doračić, Hrvoje Dorotić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dujo Bilić, Anamarija Kovačević.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 6. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Dekan je dodijelio potvrdnicu Sveučilišta u Zagrebu o imenovanju u redovitog profesora u trajnom zvanju prof. dr.sc. Janošu Kodvanju. Dekan je čestitao profesoru na imenovanju u svoje ime i u ime članova Fakultetskog vijeća.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. veljače 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno usvajaju Zapisnik 5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. veljače 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje. 

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan Fakulteta, prof. dr.sc. Dubravko Majetić priopćio je:

 • Dr.sc. Tihomir Tomić, poslijedoktorand FSB-a, dobitnik je godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2018. godini za rad „The role of energy from waste in circular economy and closing the loop concept – Energy analysis approach“, iz područja tehničkih znanosti, polja strojarstva.
 • Dana 28. veljače 2019. godine održana je stručna konferencija pod nazivom „Kružno gospodarenje otpadom“, u organizaciji FSB-a pod vodstvom izv. prof. dr.sc. Slavena Dobrovića. Skupu je prisustvovalo oko 100 sudionika. Dekan čestita izv. prof. dr.sc. Slavenu Dobroviću na organizaciji ove konferencije.
 • Od 26. veljače 2019. godine u funkciji je Redomat u Studentskoj službi, koji su napravili studenti smjera Mehatronika i robotika. Prema prvim informacijama iz Studentske službe, Redomat vidno olakšava rad na šalterima službe, a studentima olakšava pristup Studentskoj službi.
 • Odlukom Dekana od 27. veljače 2019. godine ukinut je indeks kao službena studentska isprava, a zamjenjuje ga studentska iskaznica („iksica“). Indeksi će se prilikom sljedećih upisa prikupiti, poništiti i arhivirati, a studentima će biti uručeni prilikom dodjele diploma.
 • Fakultet je od SRCA dobio certifikat, kojim se potvrđuje izvrsna usklađenost s normama AAI@EduHr. 
2.2.
Prodekana

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Goran Đukić priopćio je:

 • Studentska služba objavila je objedinjeni plan kolokvija za kolegije prve i druge godine ljetnog semestra ak. god. 2018./2019.
 • Ažurirana je aplikacija „Industrijska praksa“, putem koje će se organizirati Industrijska praksa 1 i 2. Trenutno imamo oko stotinu tvrtki na mailing listi, a koje angažiraju naše studente kroz industrijsku praksu. Prof. dr.sc. Đukić uputio je svim članovima Fakultetskog vijeća molbu da, ukoliko imaju saznanja da postoji tvrtka koja angažira naše studente kroz praksu, a nije na mailing listi, obavijeste o tome voditelje praksi, kako bi se mogla uvrstiti u sustav aplikacije.
 • Stigli su rezultati sveučilišne ankete o vrednovanju studijskih programa (načina studiranja i izvedbe nastave), u kojoj su sudjelovali isključivo studenti koji su završili studij. U prosjeku, studenti nas prepoznaju kao Fakultet i službe Fakulteta s ocjenom vrlo dobar. Nešto su slabije ocijenjeni studijski programi i izvedba nastave. Riječ je o vrijednim informacijama za Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete i Povjerenstvo za studijske programe, temeljem kojih će se osmisliti aktivnosti za podizanje ovih ocjena.

Prodekan za znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom, prof.dr.sc. Joško Parunov priopćio je sljedeće, vezano uz sve tekuće natječaje za istraživačke projekte i natječaj Hrvatske zaklade za znanost za Uspostavne istraživačke projekte:

 • Nakon razmatranja uvjeta natječaja, Uprava Fakulteta odlučila je da nije u mogućnosti dati podršku poslijedoktorandima koji nisu u linijama napredovanja, tj. za koje nije sigurno da će se zaposliti na Fakultetu kao docenti. Ova odluka temelji se na tome što dekan nije u mogućnosti osigurati da je voditelj projekta zaposlen za vrijeme trajanja projekta (5 godina), i nije u mogućnosti jamčiti strateški interes organizacije za uspješan razvoj karijere predlagatelja projekta i održivost istraživačke grupe, a što se traži u Pozivu za dostavu projektnih prijedloga.
 • Prof. dr.sc. Parunov priopćio je obavijest za zaposlenike Fakulteta koji žele prijaviti Uspostavni istraživački projekt, a koji zadovoljavaju uvjete (zaposleni su kao docenti i u višem zvanju, ili imaju osigurano zaposlenje kroz liniju napredovanja), kako Dekan nije u mogućnosti podržati osnivanje novih laboratorija, već samo projekte koji obnavljaju već postojeće laboratorije, s obzirom na to što ne postoji mogućnost odobravanja korištenja novog prostora.
 • Nadalje, postoje dva uvjeta koja se neće moći u potpunosti zadovoljiti, a vezani su uz novopotpisani kolektivni ugovor:  70% radnog vremena u potpori ustanove se može odnositi samo na udio radnog vremena za istraživanje, a ne na cjelokupno radno vrijeme. Isto tako, u potpori ustanove može se jamčiti samo da nastavno opterećenje neće prelaziti standardno nastavno opterećenje nastavnika Fakulteta.
 • Vezano uz prijavu svih istraživačkih projekata, Uprava Fakulteta naglašava kako se prilikom planiranja troškova mora obratiti posebna pozornost na školarine doktoranada. Naime, u financijskom planu projekta predviđena je stavka za troškove školarine doktoranada, te ne postoji opravdani razlog da se taj trošak ne uključi u plan. Ubuduće se doktorandi koji nemaju riješene troškove studiranja neće moći upisivati na poslijediplomski doktorski studij.
 • Prilikom izrade financijskog plana treba unaprijed predvidjeti sve troškove plaće zaposlenika (božićnice, regresi, troškovi puta itd.), a što se može provjeriti u Financijskoj službi Fakulteta.
 • Svi troškovi projekta, a poglavito troškovi za narudžbe iz inozemstva, moraju biti iskazani s uključenim PDV-om.
2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT

Nema priopćenja.

2.
Izbori nastavnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:   

 1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.
 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.
 3. Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje.

  Poništava se Natječaj objavljen dana 26. listopada 2018. godine u javnim glasilima i raspisuje se novi Natječaj za izbor:

 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.

  Poništava se Natječaj objavljen dana 18. siječnja 2019. godine u javnim glasilima i raspisuje se novi Natječaj za izbor:

 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na projektu „Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve“, financiranom iz strukturnih fondova, na određeno vrijeme (do kraja projekta) u Zavodu za motore i transportna sredstva u Laboratoriju za motore i vozila.

  Poništava se Natječaj objavljen dana 18. siječnja 2019. godine u javnim glasilima i raspisuje se novi Natječaj za izbor:

 6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na HRZZ istraživačkom projektu „Advanced Computer Modelling for Emission Reduction by development of the Eulerian multiphase method – ACMER“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta) u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
2.2.
Izbor dr.sc. Mire Hegedića, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Miro Hegedić, poslijedoktorand, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Milan Vrdoljak,  izv. prof. dr.sc.  Vedran Slapničar i izv. prof. dr.sc. Danijel Pavković,
rezultati glasovanja: od ukupno 50 glasova, 46 "za", 2 "protiv" i 2 "suzdržana").

2.3.
Izbor dr.sc. Maria Hrgetića, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Mario Hrgetić, poslijedoktorand, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Milan Vrdoljak,  izv. prof. dr.sc.  Vedran Slapničar i izv. prof. dr.sc. Danijel Pavković,
rezultati glasovanja: od ukupno 50 glasova, 48 "za" i 2 "suzdržana").

2.4.
Izbor dr.sc. Tihomira Tomića u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na projektu "Napredni nositelji energije u oporabi plastičnog otpada NEOPLAST" u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Dr.sc. Tihomir Tomić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, na HRZZ projektu „Napredni nositelji energije u oporabi plastičnog otpada (NEOPLAST)“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

2.5.
Izbor Tonija Škugora, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na projektu "Eksperimentalna platforma za simulaciju endovaskularnog liječenja intrakranijskih aneurizmi" u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Toni Škugor, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektu „Eksperimentalna platforma za simulaciju endovaskularnog liječenja intrakranijskih aneurizmi“, s financiranjem iz sredstava HRZZ kroz program „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću.

2.6.
Izbor Ane Lovrak, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima ECO-NautiNET, ENERCOAST i PentaHelix u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Ana Lovrak, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, na projektima ECO-NautiNET „Network's support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region“, ENERCOAST i PentaHelix, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do 31. siječnja 2020. godine), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

2.7.
Izbor Borne Doračića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima CoolHeating i ECO-NautiNET, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Borna Doračić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektima CoolHeating „Market uptake of small modular renewable district heating and cooling grids for communities“ i ECONautiNET „Network's support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do 31. siječnja 2020. godine), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

2.8.
Izbor Hrvoja Dorotića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima PLANHEAT i ECO-NautiNET, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Hrvoje Dorotić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektima PLANHEAT „Integrated tool for empowering public authorities in the development of sustainable plans for low carbon heating and cooling“ i ECO-NautiNET „Network's support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do 31. siječnja 2020. godine), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

2.9.
Izbor Mateja Paranosa, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na projektu "Istraživanje utjecaja magnetskog i optičkog polja na učinkovitost proizvodnje vodika elektrolizom vode korištenjem elektroda od Ni pjene" u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Matej Paranos, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektu „Istraživanje utjecaja magnetskog i optičkog polja na učinkovitost proizvodnje vodika elektrolizom vode korištenjem elektroda od Ni pjene“, s financiranjem iz sredstava HRZZ kroz program „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba doktora znanosti“ na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

2.10.
Izbor Ree Veseli, mag. appl. chem., u stručno zvanje i radno mjesto stručne suradnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Rea Veseli, mag. appl. chem., izabire se na radno mjesto stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju u Laboratoriju za analizu metala, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust).

2.11.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Ivana Ćatipovića u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Ivan Ćatipović, docent, ispunjava uvjete za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Milan Vrdoljak,  izv. prof. dr.sc.  Vedran Slapničar i izv. prof. dr.sc. Danijel Pavković,
rezultati glasovanja: od ukupno 50 glasova, 48 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržan").

2.12.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Aleksandra Sušića u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za biomehaniku i ergonomiju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Aleksandar Sušić, izvanredni profesor, ispunjava uvjete za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Milan Vrdoljak,  izv. prof. dr.sc.  Vedran Slapničar i izv. prof. dr.sc. Danijel Pavković,
rezultati glasovanja: od ukupno 50 glasova, 46 "za", 2 "protiv",  1 "suzdržan" i 1 "nevažeći listić).

2.13.
Izvješće stručnog povjerenstva o izboru Miroslava Kuhara, dipl. ing., u naslovno nastavno zvanje predavača za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi mišljenje da brigadir Miroslav Kuhar, dipl. ing., ispunjava uvjete propisane člankom 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu.

2.14.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Ivana Ćatipovića, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Ivan Ćatipović, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja.

2.15.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Pere Prebega, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Pero Prebeg, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja.

2.16.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Petra Piljeka, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Petar Piljek, poslijedoktorand, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.
Ustrojstvo
2.1.
Pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature
2.1.1.
Udžbenik "Prenosila i dizala" (1. i 2. dio)

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za udžbenike i publikaciju, donosi odluku:

Daje se suglasnost za pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature autora: 

Zvonko Herold, Dragutin Ščap, Matija Hoić -  PRENOSILA I DIZALA (1. i 2. dio) 

Recezenti su: 

1.      prof. dr.sc. Neven Lovrin, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

2.      prof. dr.sc. Željko Domazet, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

3.      prof. dr.sc. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

2.
Nastava
2.1.
Prijedlog Odluka o uvjetima za prijelaz studenata sa drugih studija ili fakulteta na studijske programe Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluke:

1.   Prihvaćaju se uvjeti za prijelaz studenata s drugih fakulteta na studijske programe Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

 1. Prijelaz na diplomske studije FSB-a s nekog drugog diplomskog studija nije moguć.
 2. Prijelaz nije moguć tijekom akademske godine u kojoj je student prvi put upisao studij nego se postupak prijelaza obavlja na kraju akademske godine odnosno prije upisa u novu akademsku godinu.
 3. Prijelaz je moguć za kandidate koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
  • da na matičnom fakultetu imaju prosjek ocjena barem 3,50,
  • ako matično sveučilište ima ECTS bodovni sustav, uvjet je da je pristupnik u dosadašnjem tijeku studija ostvario u prosjeku barem 40 ECTS bodova po svakoj aktivnoj godini studiranja,
  • da su položili ispite sadržajno istovrijedne ispitima iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2.               

Prijelaznik na FSB-u može upisati predmete za koje na matičnom fakultetu položio preduvjete.

Godina studija koju prijelaznik može upisati ovisi o ukupnom broju priznatih ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u drugu godinu studija ako mu u postupku prijelaza bude priznato barem 55 ECTS bodova, u treću godinu studija ako mu bude priznato barem 110 ECTS bodova i u četvrtu godinu studija ako mu bude priznato barem 165 ECTS bodova

U slučaju pozitivnog rješenja zamolbe, prijelaznik kod upisa prilaže ispisnicu s matičnog fakulteta na kojem je do tad studirao. Ispisnicu treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja zamolbe o prijelazu.

2.   Prihvaćaju se uvjeti prijelaza studenata s jednog studijskog programa Fakulteta strojarstva i brodogradnje na drugi, kako slijedi: 

 1. Prijelaz nije moguć tijekom akademske godine u kojoj je student prvi put upisao studij nego se postupak prijelaza obavlja na kraju akademske godine odnosno prije upisa u novu akademsku godinu.
 2. Prijelaz je moguć za kandidate koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

-          da na studiju s kojeg prelaze imaju prosjek ocjena barem 3,50,

-          da su na studiju s kojeg prelaze stekli uvjete za upis više godine studija

Prijelaznik na studiju na kojeg prelazi može upisati predmete za koje na studiju s kojeg prelazi položio preduvjete.

Godina studija koju prijelaznik može upisati ovisi o ukupnom broju priznatih ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u drugu godinu studija ako mu u postupku prijelaza bude priznato barem 55 ECTS bodova, u treću godinu studija ako mu bude priznato barem 110 ECTS bodova i u četvrtu godinu studija ako mu bude priznato barem 165 ECTS bodova.

Student mora predati molbu za prijelaz s priloženim prijepisom ocjena do 1. rujna tekuće godine u kojoj traži prijelaz.

2.2.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za dodjelu sunositeljstva doc. dr.sc. Tomislavu Lesičaru na kolegijima Nauka o čvrstoći i Osnove mehanike kontinuuma

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku: 

Dr.sc. Tomislav Lesičar, docent, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću, imenuje se za sunositelja kolegija u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019., iz sljedećih kolegija:

 • Nauka o čvrstoći  - 2. semestar preddiplomskog studija
 • Osnove mehanike kontinuuma – 1. semestar diplomskog studija, smjer Računalno inženjerstvo.
2.3.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Ivici Ančiću, poslijedoktorandu u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku: 

Dr.sc. Ivici Ančiću, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019., iz kolegija: 

 • Brodska parna i plinska postrojenja - 6. semestar preddiplomskog studija brodogradnje (3+2) – 30 norma sati
 • Brodski pomoćni strojevi – 1. semestar diplomskog studija strojarstva, smjer brodostrojarski i diplomskog studija brodogradnje (3+2) – 30 norma sati
 • Pogon broda I – 6. semestar preddiplomskog studija strojarstva, smjer brodostrojarski (3+2) – 30 norma sati
 • Porivni sustavi malih brodova je izborni kolegiji (2+1).

2.4.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kako slijedi:

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere

Studij

Duić, N.

18602

Energetska tržišta (PE)

Diplomski

 2. sem.

30 P+15 PK

12

 

Strojarstvo

2.5.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Petru Piljeku, poslijedoktorandu u Zavodu za tehnologiju u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehnologiju, donosi odluku:

Dr.sc. Petru Piljeku, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Semestar

Satnica

Sati povjere

predavanja

Keran, Z.

18461

Oblikovanje deformiranjem

8. i 9. sem.

2+1

8

2.6.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Lani Virag, poslijedoktorandici u Zavodu za tehničku mehaniku u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:

Dr.sc. Lani Virag, poslijedoktorandici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019., iz kolegija:

 • Nauka o čvrstoći II,
  (4. semestar preddiplomskog studija strojarstva, smjer Inženjersko modeliranje i računalne simulacije - 10 sati predavanja).
2.7.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Mihi Klaiću, poslijedoktorandu u Zavodu za tehnologiju u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehnologiju, donosi odluku:

Dr.sc. Mihi Klaiću, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kako slijedi: 

Nositelj

ISVU


Naziv kolegija


Sem.

Satnica

Sati povjere predavanja


Jakopčić, M.;
Garašić, I.

 

129380


Proizvodne tehnologije (V.U.)6.


2+2

4

Šercer, M.;
Udiljak, T.;
Alar, V.,
Šimunović, V.

141774

 

Tehnologije- Odabrana poglavlja

 

 


4.

2+1

4

Udiljak, T.;
Keran, Z.

15975

Oblikovanje deformiranjem i obrada odvajanjem

 

 4.

 
4+2


10

2.8.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Amaliji Horvatić Novak, poslijedoktorandici u Zavodu za kvalitetu u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za kvalitetu, donosi odluku:

Dr.sc. Amaliji Horvatić Novak, poslijedoktorandici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019., kako slijedi:

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere

Studij

Runje, B.

20179

 

18850

 

Osnove osiguranja kvalitete

6.

2+0

10


Preddiplomski
Strojarstvo

 Diplomski
Zrakoplovstvo 

Runje, B.;
Dubreta, N.;
Markučič, D.

93815

Etika u mjeriteljstvu

1.

2+1

10


Diplomski
Strojarstvo 

Runje, B.;
Markučič, D.

169367

Sustavi certifikacije

6.

2+1

3

Preddiplomski
Strojarstvo

2.9.
Molba Sveučilišta Sjever, Odjela za strojarstvo, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Zdravku Schauperlu

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta Sjever, Odjel za strojarstvo, donosi odluku:

Dr.sc. Zdravku Schauperlu, redovitom profesoru, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu Sjever, Sveučilišnom centru Varaždin, na Odjelu za strojarstvo, u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019., iz kolegija: 

 • Ponašanje materijala u eksploataciji  - 10 sati predavanja.
2.10.
Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa

Nakon što je prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Goran Đukić, članovima Fakultetskog vijeća ukratko predstavio prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa, Tessa Uroić, asistentica, zamolila je prof. dr.sc. Ivanku Boras da obrazloži jednu od točaka prijedloga, ukidanje kolokvija iz kolegija Osnove termodinamike A i Uvod u termodinamiku. Prof. dr.sc. Boras je ukidanje obrazložila nedostatkom kapaciteta (nastavnog, prostornog) za održavanje kolokvija. Navedeni prijedlog podržalo je Povjerenstvo za studijske programe, u čijem su sastavu i studenti.

Predstavnik studenata, Matej Tkalčić, nadovezao se na raspravu navodeći su se studenti složili s ukidanjem kolokvija, pošto je prolaznost na kolokvijima ionako niska. Nakon što studenti kolokviraju određeno gradivo, na usmenom ispitu moraju ponovno polagati cjelokupno gradivo, što nije smisao kolokviranja. Jedan od glavnih problema vezanih uz spomenute kolegije jest prevelika količina gradiva koja se mora savladati za svaki pojedini kolokvij, i na posljetku za završni ispit. Predmet rasprave na Fakultetskom vijeću trebale bi biti, prema mišljenju studenata, upravo ovakve teme, a ne rješavanje administrativnih pitanja (molbe za putovanja itd.)

Rasprava o ovoj temi nastavila se u smjeru rješavanja problema održavanja kolokvija za velike skupine studenata po grupama, i količini gradiva po pojedinim kolegijima. Prof. dr.sc. Markučič predložio je Dekanu formiranje ad hoc radnih skupina koje će rješavati tekuće probleme, te s konkretnim prijedlozima predložiti Fakultetskom vijeću rješenja. Članovi Fakultetskog vijeća složili su se kako je ukidanje kolokvija jedan veliki korak unatrag, kada je u pitanju provođenje bolonjskog procesa, koji naglasak stavlja upravo na rješavanje ispita putem kolokvija.

Nakon rasprave, pristupilo se javnom glasovanju za ovu točku dnevnog reda.

Fakultetsko vijeće usvojilo je prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

2.11.
Prijedlog liste kolegija s izvođenjem na engleskom jeziku u ak.god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku, kao u privitku.

2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Ivici Smojveru u Indiju

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Ivici Smojveru u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za zrakoplovne konstrukcije, odobrava se službeni put u Indiju, gdje će kao član delegacije posjetiti institucije u području svemirskih istraživanja u Bengaluruu, Hyderabadu i Mumbaiu, u vremenu od 22. ožujka do 03. travnja 2019. godine.
Troškove puta i boravka financirat će Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u SAD

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni boravak na  University of Cincinnati, SAD, u sklopu akademske mobilnosti za 2019. godinu, u vremenu od 11. – 28. travnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u Kinu

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni boravak na Sveučilištu Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta “Rekuperacija vode iz dimnih plinova“, u vremenu od 20. veljače do 09. ožujka 2019. godine.
Troškove puta i boravka financirati će Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta “Rekuperacija vode iz dimnih plinova“.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.4.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje znanstvenog boravka asistentu Ivanu Cvoku, mag. ing. mech., u istraživačkom centru tvrtke Ford Motor u Michiganu, SAD

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

Ivanu Cvoku, asistentu na projektu, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku, odobrava se znanstveni boravak u istraživačkom centru tvrtke Ford Motor u Dearbornu, MI, SAD, u sklopu projekta „Powertain Control Optimization for Fast Automatic Gear Shifting“, u vremenu od 06. - 19.  travnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

2.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje znanstvenog usavršavanja asistentu Filipu Juriću, mag. ing. mech., u Portugalu

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Filipu Juriću, asistentu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se znanstveni boravak na Instituto Superior Técnico, Lisabon, Portugal, radi znanstvenog istraživanja u području numeričkog modeliranja prijenosa topline zračenjem u vremenu od 01. - 18. travnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

2.6.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobravanje znanstvenog usavršavanja u Rumunjskoj stručnim suradnicama na projektu
2.6.1.
Ani Lovrak, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Ani Lovrak, stručnoj suradnici na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se znanstveni boravak u sklopu razmjene istraživača i znanstvenika na Green Energy Romania Innovative Biomass Cluster – (BIO-C), Sfantu Gheorghe, Rumunjska, u vremenu od 01. svibnja – 05. lipnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovana je obavezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

2.6.2.
Teni Maruševac, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Teni Maruševac, stručnoj suradnici na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se znanstveni boravak u sklopu razmjene istraživača i znanstvenika na Green Energy Romania Innovative Biomass Cluster – (BIO-C), Sfantu Gheorghe, Rumunjska, u vremenu od 01. svibnja – 05. lipnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovana je obavezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

2.7.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za potporu organizaciji međunarodne konferencije ICSID 2019 i ljetne škole

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo, donosi odluku:

Podržava se organizacija međunarodne konferencije 3nd International Conference on Structural Integrity and Durability (ICSID 2019) i ljetne škole Summer School „Fatigue and Fracture Modeling and Analysis“ koje se održavaju u Dubrovniku od 03. – 07. lipnja 2019. godine.

2.8.
Izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge o službenom boravku u Švedskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge o službenom boravku u Švedskoj.

2.9.
Izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira o službenom boravku u Južnoj Koreji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira o službenom boravku u Južnoj Koreji.

2.10.
Izvješće doc. dr.sc. Zvonimira Tomičevića o službenom boravku u Francuskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Zvonimir Tomičevića o službenom boravku u Francuskoj.

2.11.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom boravku u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom boravku u Kini.

2.12.
Izvješće Viktorije Dobravec, mag. ing. mech., stručne suradnice na projektu, o znanstvenom boravku u Austriji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Viktorije Dobravec, mag. ing. mech., stručne suradnice na projektu, o znanstvenom boravku u Austriji.

2.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Pročitan je dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja upućen Rektoru Sveučilišta u Zagrebu s predmetom: Polaganje ispita na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Doktorati
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada
2.1.1.
Mihael Cindori, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Mihaela Cindorija, mag. ing. mech., pod naslovom: Računalno modeliranje homogenog atmosferskog graničnog sloja uz primjenu dodatne masene sile, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Ivo Džijan - studijski savjetnik
 3. dr.sc. Franjo Juretić, Creative Fields d.o.o. - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Ivu Džijana.

2.1.2.
Petar Filipović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Petra Filipovića, mag. ing. mech., pod naslovom: Primjena numeričkih i eksperimentalnih metoda u razvoju polimernog solarnog kolektora, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. izv. prof. dr.sc. Željko Tuković - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Damir Dović - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Ljubomir Majdandžić, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Damira Dovića.

2.1.3.
Borjan Ranilović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Borjana Ranilovića, mag. ing. mech., pod naslovom: Numerički i eksperimentalni pristup snižavanju temperature stagnacije kod polimernih solarnih kolektora, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr.sc. Ivanka Boras - predsjednica povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Damir Dović - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Veljko Filipan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Damira Dovića.

2.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
2.2.1.
Ivan Čular, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Ivana Čulara, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom Modeliranje zamora u korijenu zuba površinski otvrdnutih zupčanika / Fatigue modelling in tooth root of surface hardened gears iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Ivana Čulara, mag. ing. mech.

2.2.2.
Nikola Horvat, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Nikole Horvata, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom Timski tranzicijski procesi podržani tehnologijom virtualne stvarnosti u razvoju proizvoda /Virtual Reality Supported Transition Processes in Teams Developing Products  iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Nikole Horvata, mag. ing. mech.

2.2.3.
Davor Kolar, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Davora Kolara, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Model rane procjene kvarova rotacijske opreme primjenom dubokog strojnog učenja, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Davora Kolara, mag. ing. mech.

2.2.4.
Milan Vukšić, mag. ing. cheming.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Milana Vukšića, mag. ing. cheming.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Razvoj monolitne aluminijeve oksidne keramike uz dodatak otpadnog keramičkog praha, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Milana Vukšića, mag. ing. cheming.

2.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
2.3.1.
Luka Boban, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Luke Bobana, mag. ing. mech., pod naslovom: Eksperimentalno i teorijsko istraživanje geotermalne dizalice topline.

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Antun Galović – predsjednik povjerenstva
 2. izv. prof. dr.sc. Marino Grozdek – član
 3. izv. prof. dr.sc. Tomislav Kurevija, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet – član 
2.3.2.
Ante Marušić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Ante Marušića, mag. ing. mech., pod naslovom: Poboljšanje dinamičkih značajka visokotemperaturnih spremnika latentne topline. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. izv. prof. dr.sc. Željko Tuković – predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Nenad Ferdelji – član
 3. doc. dr.sc. Luka Perković, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet – član 
2.4.
Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje za razdoblje od 2018. do 2022. godine, kao u privitku.

2.5.
Izvješće o upisima u poslijediplomske studije u ak. godini 2018./2019.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku, kao u privitku:

2.
Izvješće o radu dekana i prodekana za ak. godinu 2017./2018.

Bivši Dekan, prof. dr.sc. Zvonimir Guzović, predstavio je članovima Fakultetskog vijeća Izvješće dekana i prodekana za ak. god. 2017./2018. 

Nakon izlaganja, dekan prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Za riječ se javlja predstavnik studenata, Matej Tkalčić, koji navodi kako Izvješću dekana nedostaje analiza o broju studenata koji su izgubili pravo studiranja na FSB-u, a pokazali su se kao izvrsni studenti. Potrebna je analizirati podatke na način da se utvrdi zbog kojih točno kolegija studenti gube pravo studiranja. 

Prof. dr.sc. Guzović obratio se studentima kako su analizirani dostupni podatci dobiveni iz svih Službi Fakulteta i Odbora i Povjerenstava Dekana. Svakako je potrebno napraviti dublju analizu kojom bi se locirali glavni problemi, a nova je uprava već krenula u tom smjeru.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić naglasio je kako je riječ o Izvješću, a sada slijedi izrada petogodišnjeg akcijskog plana na temelju dobivenih podataka.

Neki članovi Fakultetskog vijeća podijelili su iskustva iz suradnje s gospodarstvom. Naime, naši (bivši) studenti prepoznati su u svom daljnjem radu kao izvrsni zaposlenici s mnogo znanja i iskustva, što je pokazatelj kako FSB ipak ide u dobrom smjeru.

Prof. dr.sc. Guzović zahvalio se na potaknutoj raspravi, navodeći kako su se već poduzeli konkretniji koraci koji će stvoriti pravedniji sustav studiranja.

2.
Predstavljanje infrastrukturnih projekata u prijavi

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić predstavio je Fakultetskom vijeću projekte koji su prijavi, a to su:

2.1.
Projekt "Centar izvrsnosti za napredne proizvodne sustave" (voditelj prof. dr.sc. Mladen Šercer)
2.2.
Projekt "Izrada projektne dokumentacije za osnivanje centra za napredne materijale i prevlake" (voditelj projekta prof. dr.sc. Zdravko Schauperl)
2.3.
Laboratorij za emisije i energetsku učinkovitost vozila“ (voditelj prof. dr.sc. Zoran Lulić)
2.4.
„Infrastrukturno jačanje IRI kapaciteta u području energetike i transporta“ (voditelj prof. dr.sc. Neven Duić)

Nakon  izlaganja pristupilo se tajnom glasovanju.

Glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Ivanka Boras, prof. dr.sc. Josip Kasać, prof. dr.sc. Joško Petrić, predočili su Dekanu rezultate glasovanja.

1.   Projekt „Centar izvrsnosti za napredne proizvodne sustave“ – voditelj prof. dr.sc. Mladen Šercer.

 (rezultati glasovanja: od ukupno 61 glasa, 55 "za", 1 "protiv", 4 "suzdržana" i 1 “nevažeći listić).

2.   Projekt „Izrada projektne dokumentacije za osnivanje centra za napredne materijale i prevlake“ – voditelj prof. dr.sc. Zdravko Schauperl.

(rezultati glasovanja: od ukupno 61 glasa, 56 "za", 4 "suzdržana" i 1 “nevažeći listić).

3.   Laboratorij za emisije i energetsku učinkovitost vozila“ – voditelj prof. dr.sc. Zoran Lulić.

(rezultati glasovanja: od ukupno 61 glasa, 45 "za", 9 "protiv", 6 "suzdržanih" i 1 “nevažeći listić).

4.  „Infrastrukturno jačanje IRI kapaciteta u području energetike i transporta – voditelj prof. dr.sc. Neven Duić.

(rezultati glasovanja: od ukupno 61 glasa, 51 "za", 3 "protiv", 7 "suzdržanih"

Nakon tajnog glasnovanja Fakultetsko vijeće donosi odluku da podržava infrastrkturu navedenih projekata u prijavi za gore navedene projekte. 
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 15:40 sati.Zapisničarka                                                               D e k a n


Matea Klanac, tajnica upravljanja                              Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102