Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/20-3/1
Broj: 251-66-1700-20-2

Zagreb, 20. veljače 2020.


Predmet: Poziv na 5. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 5. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2019./2020., koja će se održati u utorak,


25. veljače 2020. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. siječnja 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
2.
Prijedlog za produljenje Ugovora o radu redovitom profesoru u trajnom zvanju
2.1.
Prof. dr.sc. Zdravko Virag
2.
Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
3.
Izbori nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
3.2.
Izbor Filipa Žanetića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina
3.3.
Izbor Krunoslava Haramine, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija
3.4.
Izbor Dubravke Božić, mag. math., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja
3.5.
Izbor Viktora Ložara, mag. ing. nav. arch., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu "Napredne metode za projektiranje profitabilnog, energetski efikasnog i okolišno prihvatljivog brodograđevnog proizvodnog procesa", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju plovnih objekata
3.6.
Izbor Hrvoja Stančina, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektima BLUE DEAL i PELAGOS, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
3.7.
Izbor Zorana Tomića, mag. ing. mech., i Tomislava Polančeca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu "Višerazinsko numeričko modeliranje i eksperimentalno istraživanje procesa starenja u sinteriranim konstrukcijskim komponentama", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću
3.8.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Ankice Kovač u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
3.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Vanje Ranogajeca u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na osobni zahtjev
3.
Ustrojstvo
3.1.
Pokretanje postupka za izbor Dekana za mandatno razdoblje ak.god. 2020./2022.
4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.1.1.
Ivan Batistić, mag. ing. mech.
4.1.2.
Robert Bedoić, mag. ing. cheming.
4.1.3.
mr. sc. Zoran Veljačić, dipl. ing.
4.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada Dalibora Viderščaka, mag. ing. mech., u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i znanstvenom doprinosu doktorskog rada Danice Maljković, dipl. ing. strojarstva, i prijedlog Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
4.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada mr. sc. Davora Poljaka, dipl. ing. strojarstva
4.5.
Prijedlog Ugovora o dvojnim doktoratima u sklopu projekta NOWELTIES za Barbaru Kalebić, mag. ing. mech.
4.6.
Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
4.7.
Konačno izvješće o upisanim studentima na poslijediplomskom doktorskom i specijalističkom studiju u ak. god. 2019./2020.
5.
Interni akti
5.1.
Prijedlog Pravilnika o dodjeli medalja, nagrada i priznanja
6.
Nastava
6.1.
Prijedlog vanjskih suradnika za ljetni semestar ak. god. 2019./2020.
6.2.
Prijedlog upisnih kvota preddiplomskih studija u ak.god. 2020./2021., s kriterijima upisa
6.3.
Molba Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr.sc. Milanu Vujanoviću
6.4.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta (Studij dizajna) za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave našim profesorima, prof. dr.sc. Tanji Jurčević Lulić, izv. prof. dr.sc. Tatjani Haramina i prof. dr.sc. Mladenu Šerceru
6.5.
Prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku o promjeni nositelja kolegija
6.6.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Davoru Kolaru, poslijedoktorandu u Zavodu za industrijsko inženjerstvo u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.
6.7.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Luki Bobanu, poslijedoktorandu u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.
6.8.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Jasni Leder Horina, poslijedoktorandici u Zavodu za tehničku mehaniku u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.
7.
Službena putovanja
7.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nevenu Duiću u Australiju i Novi Zeland, u razdoblju od 21. ožujka do 13. travnja 2020. godine
7.2.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Željku Božiću u Italiju, u trajanju od 1. do 30. travnja 2020. godine
7.3.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Zoranu Domitranu u Brazil, u periodu od 22. veljače do 6. ožujka 2020. godine
7.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Anti Marušiću, poslijedoktorandu, u Španjolsku, u razdoblju od 25. veljače do 21. ožujka 2020. godine
7.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Tiboru Bešeniću, asistentu, u Srbiju, u razdoblju od 10. do 21. veljače 2020. godine
7.6.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje znanstvenog boravka Petru Škvorcu, asistentu, u Italiji, u razdoblju od 1. ožujka do 30. lipnja 2020. godine
7.7.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje službenog putovanja Milanu Vukšiću, asistentu, u Sloveniju, u razdoblju od 1. ožujka do 9. travnja 2020. godine
7.8.
Izvješće prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera o službenom putovanju u Argentini
7.9.
Izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira o službenom putovanju u Kinu i Koreju
7.10.
Izvješće dr.sc. Tomislava Martineca, poslijedoktoranda i Filipa Valjka, asistenta, o službenom boravku u Švedskoj
7.11.
Izvješće Marine Barbarić, asistentice, o službenom boravku u Rusiji
7.12.
Izvješće Andre Bakice, asistenta, o službenom putovanju u Južnu Koreju
7.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102