Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/20-3/1
Broj: 251-66-1700-20-12

Zagreb, 12. studenoga 2020.


Predmet: Poziv na 2. redovnu elektroničku

                 sjednicu Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 2. redovnu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2020./2021., koja će se održati online u utorak,


17. studenoga 2020. godine u 12,00 sati


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. listopada 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Zapisnika 1. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane online 10. studenoga 2020. godine
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.1.1.
Potvrdnice Senata Sveučilišta u Zagrebu, o izboru u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i redovitog profesora za naše nastavnike
2.1.1.1.
Prof. dr.sc. Zdravko Schauperl, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju
2.1.1.2.
Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju
2.1.1.3.
Prof. dr.sc. Jerolim Andrić, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora
2.1.1.4.
Prof. dr.sc. Andrej Jokić, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora
2.1.2.
Prof.dr.sc. Hrvoje Kozmar dobitnik državne nagrade za znanost za 2019. godinu
Na sjednici Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost održanoj 9. studenoga 2020. godine, prof. dr. sc. Hrvoju Kozmaru je dodijeljena državna nagrada za znanost za 2019. godinu. Kako je navedeno u službenom tekstu obrazloženja, prof. Kozmar je nagrađen za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, a posebice za razvoj naprednih istraživačkih metoda u području mehanike fluida integracijom mjerenja u prirodi, laboratorijskim istraživanjima i numeričkim simulacijama. Uspješno je riješio niz lokalnih i globalnih problema ujedinjavanjem temeljnih i primijenjenih istraživanja. Objavio je u 2019. godini šest radova u kategoriji A i poglavlje u knjizi izdanja Springer. Tri rada su u prvom kvartilu (Q1), a jedan rad u drugom kvartilu (Q2) u WoS-u. Nadalje, ostvario je izbor u međunarodni znanstveni odbor vodećeg istraživačkog instituta, a trenutačno je i urednik četiriju znanstvenih časopisa. Multidisciplinarni karakter njegovih istraživanja omogućio je formiranje i rad grupa domaćih i stranih znanstvenika iz više različitih znanstvenih grana, a njegov rad je prepoznat i u široj međunarodnoj znanstvenoj zajednici.
2.1.3.
Obnovljene učionice studenskog prostora knjižnice FSB-a
Obnovljene su dvije učionice za studente u sklopu knjižnice. Za isto je utrošeno ukupno 80.596,97 kn.
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
3.
Izvješće Dekana i prodekana o radu za razdoblje ak. godine 2019./2020.
4.
Izbori nastavnika i suradnika
4.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
4.2.
Izbor prof. dr.sc. Biserke Runje, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu
4.3.
Izbor dr.sc. Mihe Klaića, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve
4.4.
Izbor dr.sc. Petra Piljeka, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem
4.5.
Izbor Nine Horvata, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću
4.6.
Izbor Dore Bagarić, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve
4.7.
Izbor Denisa Mlivića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
4.8.
Izbor Jure Solde, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu "Adaptivno i prediktivno upravljanje utičnim hibridnim vozilima", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
4.9.
Izbor Petra Golema, mag. phys. geophys., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu "Wind and Sea Loads on Energy Structures" i projektu "Aerodynamic Response of Cylinder with Surface Irregularities in Critical and Transition Reynolds Number Regimes", iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, u Zavodu za dinamiku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija
4.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Tamare Aleksandrov Fabijanić, vodeće istraživačice na projektu, u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale
4.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Saše Mudrinića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
4.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Damjana Čakmaka, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku
4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada
4.1.1.
Tomislav Breški, mag. ing. mech.
4.1.2.
Dominik Brezetić, mag. ing. mech.
4.1.3.
Ante Jurčević, mag. ing. mech.
4.1.4.
Barbara Kalebić, mag. ing. oecoing.
4.1.5.
Josip Krajnović, mag. ing. mech.
4.1.6.
Dražen Mezdić, mag. ing. mech.
4.1.7.
Antonio Mikulić, mag. ing. nav. arch.
4.1.8.
Matej Paranos, mag. ing. mech.
4.1.9.
Toni Škugor, mag. ing. mech.
4.1.10.
Adrian Žgaljić, mag. ing. inf. et comm. techn.
4.2.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada Andree Farkasa, mag. ing. nav. arch.
4.3.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada
4.3.1.
Matija Sakoman, mag. ing. mech.
4.3.2.
Bruno Židov, dipl. ing.
4.4.
Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2019./2020.
4.5.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij u ak. god. 2020./2021.
4.6.
Promjena voditelja specijalizacije i nositelja kolegija Poslijediplomskog specijalističkog studija
4.
Nastava
4.1.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave nastavnicima: prof. dr.sc. Darku Landeku, izv. prof. dr.sc. Željku Alaru, doc. dr.sc. Ani Pilipović, doc. dr.sc. Tomislavu Staroveškom, doc. dr.sc. Vinku Šimunoviću, izv. prof. dr.sc. Ivanu Stojanoviću i izv. prof. dr.sc. Ivici Garašiću
4.2.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave nastavnicima
4.2.1.
prof. dr.sc. Zoranu Luliću
4.2.2.
izv. prof. dr.sc. Suzani Jakovljević
4.
Službena putovanja
4.1.
Izvješće prof. dr.sc. Bojana Jerbića o studijskoj godini 2019./2020.
4.
Razno
4.
Interni akti
4.1.
Prijedlog izmjena pravnih akata
4.1.1.
Statutarna odluka o dopuni Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje
4.1.2.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje
4.1.3.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskom studijuMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici putem web-konferencije.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102