Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za zavarene konstrukcije
Kolegij ZAVARLJIVOST MATERIJALA- Ak.god. 2018./2019.- VJEŽBE
Vježbe iz kolegija održat će se u petak, 07.12. od 08.30-10.00 sati u Laboratoriju za zavarivanje.
U privitku se nalaze rezultati kolokvija iz Zavarivanja. Uvid u zadaće održat će se u ponedjeljak, 03.12. kod asistenta M. Bušića i I. Jurića, soba B3-212 u 11.00 sati.
Izborni kolegij ZAVARIVANJE PI- vježbe- ak.god. 2018./2019.
Iz kolegija Zavarivanje PI održati će se 1 vježba u prosincu 2018. , biti će ponuđeno nekoliko termina kako bi svi mogli prisustvovati. Točan datum i termini održavanja biti će objavljeni naknadno na webu. 
U prilogu je popis studenata i termini održavanja vježbi iz Zavarivanja. Radi preklapanja vježbi koje bi se trebale održavati srijedom od 08-10 h, studenti su raspoređeni u postojeće termine utorkom. Studenti koji se nisu raspodijelili također mogu doći u neki od termina utorkom.
Kolokvij iz Zavarivanja održat će se u utorak, 27.11.2018. u 1. satu predavanja, od 12-13 h u Predavaoni 1. Kolokviju mogu pristupiti studenti koji su odslušali vježbe, odnosno dozvoljen je 1 izostanak s vježbi. U prilogu se nalazi obavijest za kolokviranje izostanaka.
Vježbe počinju u srijedu, 17.10.2018. u 8.30h u Laboratoriju za zavarivanje, B3-104. Raspored za vježbe nalazi se u privitku.
Predavanja počinju u ponedjeljak, 15.10.2018. od 09-12 sati, Predavaona 1. Raspored predavanja nalazi se u prilogu. Vježbe počinju u srijedu, 17.10.2018., raspored za vježbe biti će objavljen naknadno, 
Popis ispitnih rokova nalazi se u privitku.
UVJETI POLAGANJA ISPITA iz kolegija Tehnologija 2 i Proizvodne tehnologije 2_ak.god. 2017./2018.
  • Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno. Prisustvovanje vježbama je uvjet prava na potpis i pristup kolokviju. Studenti koji su opravdano spriječeni prisustvovanju vježbama obavezni su kolokvirati sadržaje s kojih su izostali, prije održavanja kolokvija.
  • Održat će se 4 kolokvija. Uvjet za upis ocjene su položena sva 4 kolokvija.
  • Predrok će se održati 13.06.2018. od 15-16 sati u dvorani A.
  • Pravo na predrok imaju studenti kojima su ostala max dva nepoložena kolokvija. Studenti koji ne uspiju položiti sva područja pristupaju ispitu gdje polažu ona područja koja nisu položili putem kolokvija i predroka.
  • Područja položena putem kolokvija i predroka priznaju se za sve ispitne rokove u ak.godini. Nepoložena područja polažu se na ispitnim rokovima te se jednom položeno određeno područje priznaje do kraja ak.god., odnosno NE MORAJU se sva nepoložena područja položiti odjednom na istom ispitnom roku.
  • Studenti koji su ispit položili putem kolokvija i/ili predroka dužni su prijaviti 1.ispitni rok, 29.06.2018. radi evidentiranja ocjene u ISVU.
  • Indeks na upis ocjene dostavlja se preko indeks porte ili u ured Katedre za zavarene konstrukcije u vremenu od 10.30-12.00 sati.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940