Hrvatski DAAD Klub

deutsch

Statut

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Hrvatski DAAD klub (u nastavku Klub) dobrovoljna je udruga građana koje okuplja bivše stipendiste DAAD-a. (DAAD je kratica za Deutscher Akademischer Austauschdienst, hrvatski: Njemačka akademska služba za razmjenu).

(2) Klub je utemeljen radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom.

Članak 2.

Naziv Kluba je Hrvatski DAAD klub. Naziv na njemačkom jeziku glasi: Kroatischer DAAD Klub.

Članak 3.

(1) Klub se upisuje u Registar udruga, koji se vodi u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

(2) Klub je pravna osoba.

(3) Sjedište Kluba jest u Zagrebu, Ivana Lučića 5.

(4) Klub djeluje na području Republike Hrvatske.

(5) Odlukom Upravnog odbora, a na poticaj najmanje 5 članova Kluba, mogu se osnivati ogranci.

Članak 4.

Rad Kluba je javan. Klub obavješćuje javnost o svojemu radu preko sredstava javnog priopćavanja, publikacija i glasila Kluba.

Članak 5.

Klub ima pečat. Pečat je pravokutnog oblika, dimenzija tri puta dva centimetra i sastoji se od teksta u tri retka: HRVATSKI DAAD KLUB.

Članak 6.

Za svoje obveze Klub odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 7.

(1) Klub predstavlja i zastupa predsjednik Kluba, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik Kluba.

(2) Upravni odbor može za predstavljanje i zastupanje Kluba ovlastiti u pisanom obliku i druge članove Upravnog odbora.

II. CILJEVI I ZADAĆE KLUBA

Članak 8.

Ciljevi i zadaće Kluba jesu:

Članak 9.

Klub ostvaruje svoje ciljeve i zadaće neposrednim sudjelovanjem članova u radu tijela upravljanja, javnim tribinama, interdisciplinarnim skupovima, sastajanjem članova i sličnim djelatnostima Kluba, pribavljanjem tiskanih publikacija, izdavanjem glasila te u suradnji s nadležnim tijelima, znanstvenim, nastavnim i kulturnim ustanovama, s DAAD klubovima u svijetu i sličnim klubovima u Hrvatskoj i u svijetu.

III. ČLANSTVO

Članak 10.

(1) Članom Kluba može postati, na temelju ispunjene pristupnice, svaki bivši stipendist DAAD-a koji je državljanin Republike Hrvatske.

(2) Članom Kluba može postati i bivši stipendist DAAD-a koji nije državljanin Republike Hrvatske na temelju posebne odluke Upravnog odbora.

(3) Skupština Kluba može pojedince koji su osobito pridonijeli razvoju i ugledu Kluba imenovati počasnim članovima Kluba.

Članak 11.

Prava članova Kluba jesu:

Članak 12.

Dužnosti članova Kluba jesu:

Članak 13.

Visinu članarine utvrđuje Skupština Kluba.

Članak 14.

(1) Mandat za obnašanje dužnosti u Klubu traje dvije godine.

Članak 15.

(1) Članstvo u Klubu prestaje istupanjem po želji člana i isključenjem.

(2) Svaki član ima pravo istupiti iz Kluba nakon što je o tome u pisanom obliku obavijestio Upravni odbor.

(3) Član se može, nakon provedenog stegovnog postupka, isključiti iz Kluba zbog:

IV. UPRAVLJANJE KLUBOM

1. Tijela Kluba

Članak 16.

Tijela Kluba jesu:

2. Skupština

Članak 17.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja i čine je svi članovi.

(2) Skupštine mogu biti redovite ili izvanredne.

Članak 18.

(1) Redovita Skupština održava se svake druge godine, a saziva je Upravni odbor.

(2) Izvanredna Skupština saziva se na pisani zahtjev četvrtine članova Skupštine ili kad to zahtijeva predsjednik Kluba, Nadzorni odbor ili Upravni odbor.

(3) Izvanrednu Skupštinu saziva Upravni odbor, a mora se održati najkasnije 30 dana od podnošenja zahtjeva. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu prema prethodnom stavku, sazvat će je predlagač u roku od trideset dana od dana kada je saznao da Upravni odbor neće sazvati Skupštinu.

Članak 19.

(1) U odluci o sazivanju Skupštine naznačit će se razlozi za sazivanje i predložiti dnevni red.

(2) Pozivi za Skupštinu, koji uključuju odluku o sazivanju iz stavka 1. ovog članka, moraju se poslati članovima najkasnije 15 dana prije njezina održavanja.

Članak 20.

(1) Redovitom i izvanrednom Skupštinom rukovodi Radno predsjedništvo, koje se bira na početku rada Skupštine.

(2) Skupština se može održati ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine. Odluke Skupštine su valjane ako su donesene većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

(3) Ako u zakazano vrijeme ne dođe dovoljan broj članova Skupštine iz prethodnog stavka, Skupština se može održati nakon jednog sata ako je nazočno najmanje 20% članova Skupštine.

(4) Sjednice Skupštine su javne.

(5) O radu Skupštine vodi se zapisnik. Skupština bira zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 21.

Redovita Skupština Kluba:

3. Upravni odbor

Članak 22.

(1) Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Kluba, koje provodi odluke i zaključke Skupštine. Između dvaju zasjedanja Skupštine Upravni odbor upravlja radom Kluba i odlučuje o svim pitanjima iz svojeg djelokruga. Upravni odbor odlučuje, u razdoblju između dviju Skupština, i o pojedinim pitanjima iz djelokruga Skupštine, ako ga je za to Skupština ovlastila.

(2) Upravni odbor, uključivo predsjednika Kluba, ima devet članova, koje bira Skupština na dvije godine. Članovi Upravnog odbora moraju biti izabrani tako da predstavljaju razmjerno područja društvenih, humanističkih, medicinskih, biomedicinskih, prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te umjetnosti.

(3) Ako je predloženo više od devet kandidata, izbor se provodi tajnim glasovanjem.

(4) Nakon izbora Upravni odbor se utemeljuje i bira između sebe dopredsjednika i tajnika.

(5) Ako se između dviju redovitih Skupština smanji broj članova Upravnog odbora, Upravni odbor može kooptirati u svoje članstvo do tri nova člana.

Članak 23.

(1) Za svoj rad Upravni odbor kao cjelina i pojedini njegovi članovi odgovaraju Skupštini koja ih je izabrala. Cijeli Upravni odbor ili pojedine članove Skupština može opozvati ako svojim djelovanjem krše odredbe ovog Statuta ili ostalih akata Kluba, ako se protive ili se ne zalažu za ostvarivanje ciljeva i zadaća Kluba.

(2) Na istoj sjednici Skupštine na kojoj je opozvan Upravni odbor ili pojedini njegovi članovi, izabire se novi Upravni odbor odnosno pojedini članovi.

Članak 24.

(1) Upravni se odbor sastaje po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Sjednice saziva predsjednik ili dopredsjednik Kluba. Upravni odbor valjano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

(2) Odluke se donose većinom glasova članova Upravnog odbora.

Članak 25.

Upravni odbor ima ove dužnosti i prava:

4. Nadzorni odbor

Članak 26.

(1) Skupština bira Nadzorni odbor od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani prije isteka mandata, s tim da o opozivu i imenovanju novog člana odlučuje Skupština.

(3) Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

(4) Nadzorni odbor odgovara za svoj rad Skupštini.

Članak 27.

Nadzorni odbor nadzire financijsko-materijalno poslovanje Kluba i usklađenost rada upravnih tijela sa Statutom te na uočene nepravilnosti upozorava Predsjednika, Upravni odbor i Skupštinu. Nadzorni odbor podnosi redovitoj Skupštini izvješće o utvrđenom stanju.

5. Predsjednik Kluba

Članak 28.

(1) Predsjednik Kluba jest predsjednik Upravnog odbora.

(2) Predsjednik Kluba:

Članak 29.

(1) Ako ustanovi da je Upravni odbor donio odluku koja je suprotna zakonima, odlukama Skupštine, Statutu, propisima ili normativnim aktima Kluba, predsjednik Kluba ima pravo obustaviti provođenje takve odluke i vratiti je na ponovno razmatranje Upravnom odboru. Ponovljenu spornu odluku Upravnog odbora razmatra Skupština.

(2) Za svoj rad predsjednik odgovara Upravnom odboru i Skupštini.

Članak 30.

(1) Dopredsjednik pomaže u radu predsjedniku, a u slučaju spriječenosti ili dulje odsutnosti zamjenjuje ga u svim njegovim dužnostima.

(2) Za svoj rad dopredsjednik, koji zamjenjuje predsjednika, odgovara Upravnom odboru i Skupštini.

6. Sud časti

Članak 31.

(1) Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom i drugim aktima.

(2) Stegovni postupak provodi Sud časti sastavljen od 3 člana koje bira i opoziva Skupština i koji biraju između sebe predsjednika.

(3) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može staviti predsjednik Kluba, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

Članak 32.

(1) U stegovnom postupku mogu se izreći ove stegovne mjere:

(2) Odluke se donose većinom glasova članova Suda časti.

Članak 33.

(1) Protiv odluke Suda časti može se podnijeti žalba Skupštini Kluba u roku od 15 dana računajući od dana dostave odluke.

(2) Skupština Kluba dužna je riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 34.

Upravni odbor može privremeno suspendirati članska prava i obnašanje dužnosti članu protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak do odluke Suda časti odnosno do odluke Skupštine ako je protiv odluke Suda časti podnesena žalba Skupštini.

7. Tajnik

Članak 35.

Tajnik

Članak 36.

(1) Spriječenog tajnika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

(2) Za svoj rad tajnik odgovara Upravnom odboru i Skupštini.

8. Povjerenici

Članak 37.

(1) Ako se ukaže potreba odnosno interes Upravni odbor može za pojedina zemljopisna područja imenovati povjerenike, čija je zadaća da povezuju tijela Kluba s članovima Kluba sa svojega područja.

(2) Upravni i Nadzorni odbor obavješćuju povjerenike o svojemu radu pravodobnim pozivanjem na svoje sjednice i slanjem zapisnika sa sjednica odnosno izvješća o radu.

V. IZVORI MATERIJALNIH SREDSTAVA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA

Članak 38.

(1) Izvori materijalno-financijskih sredstava Kluba jesu:

(2) Rashodi Kluba jesu materijalni troškovi i ostali rashodi u okviru financijskog plana Kluba i pojedinih aktivnosti.

(3) Dobit koju ostvari svojim djelatnostima Klub smije koristiti isključivo za promicanje tih djelatnosti.

Članak 39.

(1) Financijsko poslovanje Kluba obavlja se na temelju godišnjeg financijskog plana koji donosi Skupština.

(2) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana jest predsjednik Kluba odnosno u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik Kluba.

(3) Klub ima račun kod banke.

Članak 40.

Financijsko-isplatne dokumente Kluba potpisuju, po odluci Upravnog odbora, po dva ovlaštena potpisnika. Ovlašteni su: predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Upravni odbor može ovlastiti i jednog člana Upravnog odbora za potpisivanje tih dokumenata.

VI. POSTUPAK DONOŠENJA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I OSTALIH AKATA KLUBA

Članak 41.

(1) Nacrt novog Statuta, te izmjene i dopune, priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ih na javnu raspravu članstvu. Navedeni postupak može poduzeti također najmanje četvrtina članova Kluba. Javna rasprava traje najmanje 30 dana.

(2) Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge pristigle tijekom rasprave, zauzima stavove o njima, utvrđuje prijedlog Statuta, odnosno izmjene i dopune, te ga upućuje Skupštini.

(3) Statut se prihvaća dvotrećinskom većinom glasova članova prisutnih na Skupštini.

(4) Isti postupak vrijedi za donošenje ili izmjene i dopune ostalih općih akata koje donosi ili odobrava Skupština.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 42.

(1) Klub prestaje postojati odlukom Skupštine Kluba posebno sazvane u tu svrhu, ako je takva odluka donesena dvotrećinskom većinom svih članova.

(2) Klub prestaje postojati i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

(3) Kad Klub prestane postojati, sva njegova imovina, nakon podmirenja postojećih obveza, povjerava se na čuvanje Sveučilištu u Zagrebu, do osnutka kluba s istom ili sličnom svrhom. Arhiva Kluba povjerit će se Gradskoj arhivi u Zagrebu.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmi dan od dana donošenja na Skupštini Kluba, a primjenjivat će se od dana upisa Kluba u Registar udruga.

(2) Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja na Skupštini Kluba.

PREDSJEDNIK KLUBA:

Doc.dr. sc. Hrvoje Kozmar