Glosarij

Glosarij možete pretraživati po abecednom redu ili po tematskim skupinama

Tematske skupine su:

Abecedni glosarij
A-F G-J K L LJ-O P R-S Š-T U-Ž

BM - najveća širina broda mjerena na vanjskom rubu rebara.

BOA - najveća širina broda bez obzira na kojem se mjestu, ispod ili iznad vodne linije nalazi.

BWL - najveća širina na konstrukcijskoj vodnoj liniji, bez obzira na kojem se položaju nalazi.

BX - širina na konstrukcijskoj vodnoj liniji na mjestu rebra najveće ploštine

Čvor Knot - brzina od jedne morske milje na sat (1.852 km/h)

DM - visina broda, mjeri se u ravnini glavnog rebra, od gornjeg ruba kobilice do gornjeg ruba sponje najviše neprekinute palube na boku broda. Kod drvenih brodova visina se mjeri od vanjskog utora oplate na kobilici do gornjeg ruba sponje na boku.

Dvodno Double bottom - brodski prostori između vanjskog i unutarnjeg dna broda. Obično se u njih krca balast, gorivo, voda i sl.

FM - nadvođe. Visina nadvodnog dijela broda mjerena na polovini duljine LPP , od konstrukcijske vodne linije do gornjeg ruba opločenja palube (uključujući drvenu oblogu palube ako ona postoji).

vrh stranice

Gaz Draft - okomita udaljenost najnižeg dijela broda od vodene površine.

Glavno rebro Midship section - poprečni presijek na polovini duljine između okomica.

Granica ravnog boka Side flat line - je ravninska krivulja koja omeđuje dio površine boka broda koji leži u ravnini (ta ravnina može biti nagnuta u odnosu na simetralnu ravninu)

Granica ravnog dna Bottom flat line - je ravninska krivulja koja omeđuje dio površine dna koji leži u ravnini (ta ravnina može biti nagnuta u odnosu na ravninu osnovice)

Istisnina Displacement - ukupna masa broda sa svime na njemu. Jednaka masi istisnute vode.

Izglađivanje Fairing - dotjerivanje brodskih linija ili privjesaka da postanu glatke, tj. bez izbočina, valova i sl.

vrh stranice

Kobilica Keel - glavni uzdužni konstrukcijski element broda. Proteže se od pramčane do krrmene statve sredinom dna broda.

Kormilo Rudder - plosnati privjesak ka krmi broda koji služi za upravljanje brodom.

Krma Stern - stražnji dio broda

Krmena okomica (krmeni perpendikular) After perpendicular - je pravac okomit na ravninu konstrukcijske vodne linije, koji prolazi presjecištem konstrukcijske vodne linije s krmenim bridom krmene statve ili s krmenim bridom statve kormila ili s osi kormila ako prethodno navedena presjecišta ne postoje (to jest ako brod nema statve kormila ili ako vodna linija ne siječe statvu).

Krmeni pik After peak - odjeljak u trupu broda iza zadnje nepropusne pregrade.

vrh stranice

LE - duljina pramčanog zaoštrenja, mjeri se od paralelnog srednjaka ili od rebra najveće ploštine (ako paralelnog srednjaka nema) do pramčanog kraja konstrukcijske vodne linije.

LOA (Length over all) - duljina preko svega. Jednaka je međusobnoj udaljenosti dviju ravnina rebara položenih kroz najudaljeniju krmenu odnosno najudaljeniju pramčanu točku, koje pripadaju strukturi broda, paralelno konstrukcijskoj vodnoj liniji.

LP - duljina paralelnog srednjaka, je duljina nepromjenjivog poprečnog presjeka trupa ispod konstrukcijske vodne linije.

LPP (Length between perpendiculars) - duljina između okomica (perpendikulara), Jednaka je udaljenosti između pramčane i krmene okomice

LR - duljina krmenog zaoštrenja, mjeri se od paralelnog srednjaka ili od rebra najveće ploštine (ako paralelnog srednjaka nema) do krmenog kraja konstrukcijske vodne linije.

LWL - duljina na projetknoj vodnoj liniji. Jednaka je udaljenosti između presjecišta konstrukcijske vodne linije s konturom pramčane statve i analognog presjecišta iste vodne linije s konturom krmene statve.

Letvice Battens - dugačke letvice od elastičnog materijala (drvo, polimerni materijal, ili sl) koje služe za crtanje i uglačavanje brodske forme

Linica Bullwark - puna palubna ograda iznad izložene palube (weather deck)

Linija rebra Frame line - presijek teoretske forme poprečnom ravninom okomitom na simetralu

vrh stranice

Ljuljna kobilica Bilge keel - privjesak pričvršćen na uzvoju broda kako bi se spriječilo pretjerano ljuljanje broda.

Nacrt linija Lines drawing - nacrt koji u tri pogleda prikazuje teoretsku formu plovila.

Nacrt rebara Body plan - pogled na teoretsku formu sprijeda. Na desnoj strani nacrta nalaze se rebra prednje (pramčane) polovine broda, a na lijevoj rebra zadnje (krmene) polovine.

Nacrt vodnih linija Half-breadth or waterline plan - pogled na teoretsku formu odozgo. Radi uštede prostora obično se prikazuje samo lijeva polovina broda.

Nadvođe Freeboard - visina nadvodnog dijela broda mjerena na polovini duljine LPP , od konstrukcijske vodne linije do gornjeg ruba opločenja palube (uključujući drvenu oblogu palube ako ona postoji).

Nagib dna Deadrise - razlika u visini između osnovice i točke gdje ravna linija kroz plosnatu površinu dna presjeca okomitu liniju kroz bok teoretske forme na njenoj najvećoj širini.

Najveće rebro Maximum section - je rebro najveće ploštine poprečnog presjeka do visine konstrukcijske vodne linije. Kod večine brodova najveće rebro se poklapa s glavnim rebrom ali se, posebno kod manjih brzih brodova, može nalaziti pomaknuto prema krmi.

Nosivost Deadweight - ukupna masa tereta, goriva, vode, zaliha, posade, putnika i njihove prtljage koju brod može prevesti.

Oplata Shell - element konstrukcije broda. Osnovna funkcija oplate je nepropusnost te čvrstoća konstrukcije.

Osnovica Base line - ravna vodoravna linija na dnu teoretske forme od koje se mjere visine.

Oznaka nadvođa Freeboard mark - vidi Plimsoll-ova oznaka

vrh stranice

Paluba Deck - element trupa broda koji zatvara neki brodski prostor odozgo.

Paralelna sredina Parallel middle body - ravni dio broda gdje vodne linije i uzdužnice nemaju zekrivljenost.

Plimsollova oznaka Plimsoll mark - oznaka na boku broda koja označava najveći dopušteni gaz.

Pramac Bow - prednji dio broda

Pramčana okomica (pramčani perpendikular) Forward perpendicular - je pravac okomit na ravninu konstrukcijske vodne linije koji prolazi probodištem prednjeg brida pramčane statve i ravnine konstrukcijske vodne linije, odnosno odgovarajućim probodištem prednjeg brida utora pramčane statve kod drvenih brodova.

Pramčana statva Stem - jaki element konstrucije na krajnjem pramcu broda koji se proteže od kobilice do vrha palube kaštela

Pramčani pik Fore peak - odjeljak u trupu broda ispred sudarne pregrade.

Pregib Hogging - stanje broga kada dolazi do viška uzgona na sredini (npr. na valnom brijegu)

Pregrade Bulkheads - vertikalni poprečni elementi konstrukcije koji dijele trup u odvojene prostore

Preluk Camber - poprečna zakrivljenost palube. Mjeri se kao razlika u visini palube na sredini i na boku.

Prevjes Overhang - dio trupa broda koji nije poduprt vodom.

Profil (lateralni plan) Profile - pogled na teoretsku formu s desnog prema lijevom boku.

Progib Sagging - stanje broda kada dolazi do viška uzgona na pramcu i krmi (npr. na dnu vala).

Projektna vodna linija (DWL) Designed waterline - je presječnica forme broda i ravnine vodne linije za koju je brod osnovan. Na toj vodnoj liniji brod redovito postiže i najveću nosivost.

vrh stranice

Ravna kobilica Even keel - brod je na ravnoj kobilici kad je kobilica paralelna s vodenom površinom.

Ravnina glavnog rebra Midship section plane - je poprečna ravnina okomita na ravninu osnovice i na ravninu konstrukcijske vodne linije a uzdužno je postavljena na poziciji središnje okomice.

Ravnina osnovice Baseline plane - je ravnina koja prolazi gornjim rubom kobilice (ili njoj analognom točkom kod malih nemetalnih brodova) paralelno ravnini konstrukcijske vodne linije.

Ravnina vodne linije Waterplane - je ravnina površine mirne vode na kojoj brod pluta.

Razma - je prostorna krivulja koja nastaje kao presječnica površine boka s površinom palube.

Rub zrcala Transom edge - je prostorna krivulja nastala presjecanjem brodske forme s površinom zrcala.

Simetrala Centerline - pravac koji ide od pramca prema krmi polovinom širine broda i od kojega se mjere poprečne vodoravne izmjere broda.

Simetralna ravnina Centerline plane - je uzdužna ravnina koja dijeli brod na lijevu i desnu polovicu tako da je svaka točka na oplati lijeve strane broda jednako udaljena od analogne točke na oplati desne strane broda. Simetralna ravnina je okomita na ravninu konstrukcijske vodne linije. Večina brodova je simetrična, premda postoje brodovi asimetrične forme (na primjer: nosači zrakoplova i venecijanske gondole), a postoje i brodovi koji su simetrični premda se sastoje od dvaju trupova koji su svaki za sebe asimetrični (na primjer neki katamarani). Ukoliko brod nije simetričan, umjesto simetralne ravnine uzima se uzdužna ravnina okomita na ravninu konstrukcijske vodne linije, koja siječe brodsku formu tako da ploština površine presjeka bude maksimalna.

Skok palube Sheer - uzdužna zakrivljenost palube na boku.

Središnja okomica (središnji perpendikular) Mid perpendicular - je (pomoćna) okomica koja se nalazi na sredini duljine broda na jednakoj udaljenosti i od pramčane i od krmene okomice.

vrh stranice

TA - gaz na krmi, mjeri se na krmenoj okomici od osnovice do vodne linije

TF - gaz na pramcu, mjeri se na pramčanoj okomici od osnovice do vodne linije.

TM - srednji konstrukcijski gaz. Visina uronjenog dijela broda, mjeri se na polovini LPP , od gornjeg ruba kobilice do konstrukcijske vodne linije.

TX - konstrukcijski gaz na rebru najveće ploštine. Visina uronjenog dijela broda mjeri se na položaju rebra najveće ploštine, od gornjeg ruba kobilice do konstrukcijske vodne linije.

Tablica očitanja Table of offsets - tablica ordinata linija brodske forme (rebara, vodnih linija, uzdužnica itd.)

Teretna vodna linija Load waterline - vodna linija na kojoj brod plovi kad je natovaren do svog projektnog gaza.

Teoretska forma Moulded surface - unutarnja površina oplate broda

Trim Trim - razlika između pramčanog i krmenog gaza; uzdužni nagib broda

vrh stranice

Uvučeni bok Tumble home - upuštanje rebara iznad uzvoja ili iznad vodne linije; smanjenje širine broda s visinom.

Uzgon Buoyancy - sila uzrokovana uranjanjem tijela u vodu koja omogućuje plovnost. Okomita je na vodenu površinu i prolazi kroz težište istisnine.

Uzdužnica (vertikala) Buttock - presijek teoretske forme okomitom ravninom na zadanoj udaljenosti od simetrale

Uzvoj Bilge - zakrivljeni dio na spoju dna i boka broda

Valobran Breakwater - zaštitni lim koji služi za spriječavanje preljevanja vode preko palube

Vodna linija Waterline - presijek teoretske forme vodoravnom linijom na zadanoj visini iznad osnovice.

Zatega Drag - razlika između gaza na krmi i gaza na pramcu

Zgib Knuckle - je prostorna krivulja na kojoj se susreću dvije površine brodske oplate tako da postoji diskontinuitet vrijednosti prve derivacije prelaženjem preko zgiba s jedne površine na drugu.

Zrcalo Transom - ravna ili lagano zakrivljena ploha na samoj krmi broda kod brodova s odrezanom (zrcalnom) krmom

vrh stranice