Studij strojarstva

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Prijediplomski i diplomski studiji
Strojarstvo

Studij strojarstva

Trajanje u semestrima: 6 (prijediplomski), 4 (diplomski)
Broj ECTS: 180 (prijediplomski), 120 (diplomski)
Studijski program: Prijediplomski studij, Diplomski studij

Studij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu tradicijski se razlikuje od uobičajenih studija strojarstva u svijetu po širini zahvaćanja struke. Osim klasičnog strojarstva (mechanical engineering), unutar studija na FSB-u ustalile su se i discipline koje se na svjetskim visokim učilištima uobičajeno vode kao posebni studiji: materijalika (material sciences), proizvodno inženjerstvo (production engineering) i organizacija proizvodnje (industrial engineering). Na taj se način na studiju strojarstva na FSB-u obrazuju stručnjaci za rad na razvoju, konstruiranju, gradnji, uporabi i održavanju postrojenja, strojeva, alata, uređaja i ostale opreme; na projektiranju, modeliranju i simulaciji rada toplinskih, energetskih i proizvodnih procesa; za strojnu opremu, energetiku i poriv brodova; u materijalici, automatizaciji, robotizaciji, vođenju procesa, osiguranju kvalitete, mjerenju te rukovođenju i unaprjeđenju proizvodnje i organizaciji rada i proizvodnje. Pri tome se u novije vrijeme posebna pažnja posvećuje suvremenim metodama i tehnologijama poduprtim računalnom podrškom i primjenama.

Kako bi mogao pokriti široko područje disciplina, Studij strojarstva grana se na usmjerenja u kojima se tijekom studija postupno uvode specifične discipline pojedinih užih specijalnosti strojarske struke.

Usmjerenja studija strojarstva su sljedeća:

Studij se dijeli na prijediplomski dio u trajanju od 6 semestara i diplomski dio koji traje 4 semestra. Prijediplomski studij strojarstva osposobljava studente za samostalan rad u struci, dok se diplomskim studijem stječu dodatna znanja potrebna za visokostručni rad na svim područjima strojarstva, uključujući i sposobnost komuniciranja na jednom od svjetskih jezika u struci, i priprema za daljnje stručno i znanstveno usavršavanje kroz poslijediplomski studij. studij je namijenjen pristupnicima koji su u srednjoj školi svladali potpuni program matematike, fizike i kemije, imaju opće znanje barem jednog svjetskog jezika i služe se osobnim računalom. Diplomski studij strojarstva je prvenstveno logičan nastavak preddiplomskog prijediplomskog studija strojarstva, ali je moguć i pristup polaznicima s drugih fakulteta s odgovarajućim preduvjetima prerekvizitima ili uz polaganje potrebnih diferencijala. Diplomski studij u trajanju 4 semestra je trenutno u postupku akreditacije i počet će s izvođenjem u akademskoj godini 2025./2026.
Režim studija potiče studente na intenzivan i kontinuiran rad, a način izvođenja nastave, napose vježbi, kolokvija i ispita, osigurava uspješan studij pristupnicima prosječnih sposobnosti, te koji studiju posvećuju potrebno vrijeme i primjeren trud. Broj upisanih studenata (375 studenata strojarstva u 1. godini studija) primjeren je nastavničkim i prostornim kapacitetima te omogućuje takvo izvođenje nastave da student uz samostalan rad i neposredan dodir s asistentima i nastavnicima na vježbama, konzultacijama i kolokvijima svladava gradivo svakog predmeta do razine koja osigurava uspješan ishod ispita.


Zajednički dio preddiplomskog prijediplomskog studija

Prva 4 semestra studija strojarstva su zajednička, a usmjerenja se razdvajaju u trećoj godini studija. U prve dvije godine studija predmeti su pretežno iz temeljnih disciplina (matematike, grana primijenjene fizike) i temelja struke (grafičko izražavanje, elementi strojeva, elektrotehnika, materijali, tehnologija), a zastupljeni su i strani jezici u struci. Sadržaj i redoslijed predmeta podređen je didaktičkom povezivanju osnova struke s temeljnim disciplinama. Cilj je takvog ustrojstva zajedničkog dijela studija da se svakom studentu pruže ona osnovna znanja koja ga osposobljavaju za samostalno učenje i ovladavanje specifičnim stručnim znanjima u višim godinama studija i to u bilo kojem segmentu strojarstva. Time se ujedno student priprema za uspješno praćenje tehničkog razvoja i za uspješno djelovanje u struci tijekom cijelog radnog vijeka.


Usmjereni dio preddiplomskog prijediplomskog studija i diplomski studij

Od petog semestra nadalje, prijediplomski studij i diplomski studij koji se na njega nastavlja, izgrađeni su tako da studentu osiguraju nužnu širinu stručnog obrazovanja koja ga stjecanjem baccalaureta ili diplome čini osposobljenim za djelovanje u bilo kojem segmentu struke, omogućujući pri tome i zadovoljavanje interesa i sklonosti pojedinca. To se postiže izborom željenog usmjerenja studija i odgovarajućih izbornih kolegija. Na taj način se u ovom dijelu studija student pobliže upoznaje s određenom skupinom razvoja i izrade tehničkih sustava, ali istodobno širi svoja znanja izborom srodnih stručnih sadržaja s osnovnim ciljem da se osposobi za samostalno vladanje i drugim suvremenim alatima strojarske struke.
Osim nastave na fakultetu, svaki je student tijekom diplomskog dijela studija dužan obaviti četiri tjedna stručne prakse. To je aktivni rad i boravak u poduzeću ili ustanovi koja pruža okruženje radnog mjesta strojarskog inženjera, pod nadzorom ovlaštenog stručnog osoblja institucije-domaćina. Sastavni dio nastavnog procesa su i organizirane i planirane stručne ekskurzije, prilikom kojih studenti posjećuju proizvodne pogone iz područja interesa smjera studija.
Studentima se nudi i niz izvannastavnih i fakultativnih aktivnosti u organizaciji studentskih udruga i nastavnih jedinica fakulteta. Kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura je obvezan tijekom prva četiri semestra, a izvan te satnice Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i studentske organizacije FSB-a organiziraju povremene sportske i društvene priredbe za studente i nastavnike fakulteta.


Završetak studija

Prijediplomski studij strojarstva završava polaganjem svih nastavnih obveza prvih šest semestara i izradom i obranom završnog rada, koji se studentu zadaje pri upisu u 6. završni semestar. Završni rad radi se u načelu iz područja jednog od stručnih kolegija odabranog usmjerenja studija pod nadzorom i uz pomoć odgovarajućeg predmetnog nastavnika. Uspješnom obranom projekta završnog rada pred tročlanim povjerenstvom, sastavljenim od nastavnika smjera stječe se akademski naslov sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva. Dovršetkom preddiplomskog prijediplomskog studija strojarstva stječe se najmanje 180 ECTS bodova.
Diplomski studij strojarstva završava polaganjem svih nastavnih obveza upisanih tijekom četiri semestra diplomskog studija i izradom i obranom diplomskog rada. Diplomski se rad zadaje tijekom završnog, četvrtog semestra diplomskog studija. Pri izradi diplomskog rada student mora pokazati vladanje temeljnim i stručnim znanjima stečenim tijekom studija i sposobnost samostalnog rješavanja pojedinih problema zadanih diplomskim zadatkom uz vođenje i savjetništvo voditelja rada. Uspješnom usmenom obranom diplomskog rada pred povjerenstvom za diplomske ispite kandidat stječe akademski naslov sveučilišni magistar inženjer strojarstva uz naznaku smjera studija. Diplomski studij donosi najmanje 120 ECTS bodova.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica