Matematika 3 web stranica za kolegije Matematika 3, Matematika 3A i Matematika 3B

Kolegij Matematika 3 je podijeljen u tri dijela, dok se Matematika 3A i 3B sastoje od dva dijela. Svaki dio predaje se 7 tjedana. Zadnji dio (Numerika) predaje se u ljetnom semestru.

vektorska analiza vjerojatnost i statistika numerička matematika
Mat3 DA DA DA
Mat3A DA DA
Mat3B DA DA NE — osim ako student sluša Matematiku 4 u 4. semestru.

Nositelji kolegija

Program

Vektorska analiza
Krivulje, plohe, krivuljni integrali, plošni integrali,...
Vjerojatnost i statistika
Elementarna vjerojatnost, slučajne varijable, distribucije, teorija uzoraka
Numerika
Interpolacija, numeričke metode integriranja, rješavanja nelinearnih i diferencijalnih jednadžbi

Materijali

Ažurne verzije ovih materijala s dodacima možete naći na e-ucenje.fsb.hr.

Literatura

 

Novosti