Matematika 4

(kolegij u ljetnom semestru na drugoj godini studija)

Nositeljica kolegija

Program, gradivo

Numerika
Greške, aritmetika računala, sustavi linearnih jednadžbi, rješavanje nelinearnih jednadžbi, aproksimacija, interpolacija, numerička integracija, rješavanje diferencijalnih jednadžbi.
Kompleksna analiza
Funkcije kompleksne varijable. Derivabilne funkcije. Analitičke funkcije. Taylorovi i Laurentovi redovi. Račun ostatka (reziduuma). Integral u kompleksnoj ravnini

Literatura

E. Kreyszig - Advanced Engineering Mathematics, Schaum - Complex Analysis,...

Materijali

Ažurne verzije ovih materijala s dodacima možete naći na e-ucenje.fsb.hr.

 

Novosti