Gdje odložiti biootpad?

Posude za odvojeno prikupljanje nalaze se na sabirnim mjestima u predavaonicama, na hodnicima te na ostalim prometnim mjestima. Kruti biootpad odlaže se u posudu označenu crvenom bojom. Naglasak je na kruti zbog higijenskih razloga i lakšeg rukovanja.

Biootpad

Biootpad uglavnom čini kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) te vrtni ili zeleni otpad. Kontejner predviđen za odlaganje biootpada nalazi se u Reciklažnom centru FSB-a. U njega je potrebno odlagati:

  • kruti ostaci povrća i voća;
  • kuhinjski otpad (ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha, peciva, listovi salate, kelja, blitve i sl.)
  • otpalo jesensko lišće;
  • proljetna i zimska rezidba;
  • pokošena trava;
  • drveni otpad koji ne smije sadržavati ljepila, boje, metalne žice, čavle i dr.Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lucica 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; ZABA: 2360000-1101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940