Gdje odložiti papir, karton ili tetrapak?

Posude za odvojeno prikupljanje nalaze se na sabirnim mjestima u predavaonicama, na hodnicima te na ostalim prometnim mjestima. Otpad (papir, karton i tetrapak) se odlaže u posudu označenu plavom bojom. U spremnik predviđen za papir, karton i tetrapak treba odlagati sve ono što je dominantno od papira/kartona, odnosno sve ono što je većinom načinjeno od papira/kartona, a ne može se ručno odvojiti od ostalih materijala.

Papir i karton

Kontejner predviđen za odlaganje otpadnog papira, kartona i tetrapaka nalazi se u Reciklažnom centru FSB-a.

U spremnik za papir, karton i tetrapak NE SMIJU se odlagati:

  • fotografije i foto papir, indigo papir, ugljeni papir,
  • zauljeni i prljavi papir i sl.

Simboli recikliranja papira i kartona:

SIMBOL OZNAKA OPIS PRIMJER
20 PAP valovita ljepenka kartonska ambalaža...
21 PAP ravna ljepenka miješani papir: časopisi...
22 PAP papir uredski papir, novine...
23 PAP karton čestitke, kutije za (ne)smrznutu hranu, korice knjiga...

Višeslojna ambalaža s naglaskom na papir/karton

Višeslojna ambalaža ne može se ručno razdvojiti na sastavne materijale.

Ambalaža koja se prikuplja u spremnik zajedno s papirom i kartonom sastoji se dominantno od ta dva materijala.

Simboli na višeslojnoj ambalaži:

SIMBOL OZNAKA OPIS PRIMJER
--- višeslojna ambalaža ...
80 C/PAP papir i karton / raznovrsni metali ...
81 C/PAP papir i karton / plastika kartonski tanjuri, kartonska ambalaža sladoleda...
82 C/PAP papir i karton / aluminij ...
83 C/PAP papir i karton / bijeli lim ...
84 C/PAP papir i karton / plastika / aluminij
mlijeko, sokovi...
85 C/PAP papir i karton / plastika / aluminij / bijeli lim ...Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lucica 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; ZABA: 2360000-1101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940