Seminari

POPIS TEMELJNIH SEMINARA

EKSTRUDIRANJE
Igor ČATIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Uvod. Povijesni razvoj. Ekstrudiranje. Ekstruder. Linija za ekstrudiranje: alati za ekstrudiranje i ostali dijelovi linije. Materijali za izradbu opreme za ekstrudiranje. Ekstrudiranje tipičnih ekstrudata (cijevi, ploče itd.).

FRAKTALNA PROIZVODNJA POLIMERNIH TVOREVINA (za menadžere)
Igor ČATIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Povijesni razvoj. Sistematika. Polimeri. Osnove proizvodnje. Oplemenjivanje polimera. Kontinuirani i ciklički preradbeni postupci. Toplo i hladno oblikovanje. Puhanje. Proizvodnja pjena i polimernih kompozita. Obradba odvajanjem čestica, zavarivanje i lijepljenje. Površinska zaštita. Oporaba. Fraktalni koncept proizvodnje polimernih proizvoda.

INJEKCIJSKO PREŠANJE POLIMERA (osnovni tečaj)
Igor ČATIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Program na zahtjev i prema dogovoru.

IZMJENA TOPLINE U KALUPIMA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE PLASTOMERA
Igor ČATIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Tok energije u sustavu za injekcijsko prešanje. Osnovne termodinamičke zakonitosti izmjene topline. Zagrijavanje i hlađenje. Vrijeme hlađenja plastomernog otpreska. Toplinska bilanca. Materijali za izradbu kalupa. Krugovi za temperiranje. Optimiranje temperaturnog polja. Uređaji za temperiranje kalupa i prešaonice.

TOPLO I HLADNO OBLIKOVANJE
Igor ČATIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Uvod. Povijesni razvoj. Teorijske osnove toplog oblikovanja. Najvažniji parametri. Vrste postupaka. Oprema: oblikovalica, temperiralo. Kalupi: vrste i materijali za njihovu izradbu. Izmjena topline tijekom toplog oblikovanja. Linije za toplo oblikovanje tipičnih proizvoda. Oporaba otpada i loših izradaka. Hladno oblikovanje. Uvjeti za hladno oblikovanje. Postupci.

UVOD U PROIZVODNJU POLIMERNIH TVOREVINA
Igor ČATIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Povijesni razvoj. Sistematika. Polimeri. Teorijske osnove: mehanička, reološka i toplinska svojstva, reološke i termodinamičke zakonitosti, reakcije pri preradbi. Oplemenjivanje polimera. Kontinuirani postupci preradbe: kalandriranje, kontinuirano prevlačenje, ekstrudiranje. Ciklički preradbeni postupci: lijevanje, rotacijsko kalupljenje. Postupci prešanja: izravno, posredno i injekcijsko. Toplo i hladno oblikovanje, puhanje, razvlačenje. Proizvodnja pjena i polimernih kompozita. Obradba odvajanjem čestica. Zavarivanje i lijepljenje. Površinska zaštita s polimerima i zaštita polimernih proizvoda. Oporaba: mehanička, kemijska i toplinska.

POLIMERNI MATERIJALI
Dragutin FLEŠ, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb

Uvod. Povijesni razvoj. Teorijske osnove toplog oblikovanja. Najvažniji parametri. Vrste postupaka. Oprema: oblikovalica, temperiralo. Kalupi: vrste i materijali za njihovu izradbu. Izmjena topline tijekom toplog oblikovanja. Linije za toplo oblikovanje tipičnih proizvoda. Oporaba otpada i loših izradaka. Hladno oblikovanje. Uvjeti za hladno oblikovanje. Postupci.

KONSTRUIRANJE S POLIMERIMA
Janez INDOF, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

O konstruiranju: sustavnosni pristup konstruiranju, utjecaj pokreta za kvalitetu na proces konstruiranja, primjena na polimerne konstrukcije. Svojstva polimera/polimernih materijala: definicije i struktura polimernih materijala, povezanost strukture i svojstava, sistematizacija svojstava, karakteristična svojstva za konstrukcijsku primjenu. Pristup izboru polimernih materijala. Smjernice za konstrukcijsko oblikovanje izradaka od polimernih materijala, primjeri. Osnovni pristupi dimenzioniranju polimernih izradaka, primjeri.

PLASTOMERI
Zvonimir JANOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

Uvod. Metode sinteze: lančane polimerizacije, postupne polimerizacije. Procesi polimerizacije: homogeni procesi, heterogeni procesi. Kristalasti plastomeri: polietilen (PE), polipropilen (PP), polifluoretileni (PFE), poliamidi (PA), poli(oksimetilen) (POM), poli(etilen-tereftalat) (PET), poli(butilen-tereftalat) (PBT). Amorfni plastomeri: polistiren (PS) i kopolimeri, poli(vinil-klorid) (PVC), poli(metil-metakrilat) (PMMA), polikarbonati (PC), poli(fenilen-oksid) (PPO), polisulfoni (PSU), poliuretani (PU), celulozni derivati. Povišenje žilavosti plastomera dodatkom elastomera: mehanizmi, vrste i svojstva elastomera. Metode primjene.

POLIMERI SMANJENE GORIVOSTI
Zvonimir JANOVIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Uvod. Toplinska postojanost, pirolitička razgradnja i gorivost polimera: mehanizmi i podjela. Stvaranje dimnih i otrovnih polimera. Propisi testovi i norme. Smanjenje gorivost: metode i mehanizmi. Sredstva (dodaci). Kemijska i fizikalna aktivnost: spojevi klora, broma, dušika i fosfora. Sinergetičko djelovanje antimon oksida. Anorganski dodaci: mehanizmi vrste i djelotvornost. Smanjenje gorivosti nastajanjem karboniziranog zaštitnog sloja. Novi razvoj područja.

SIMULIRANJE PUNJENJA KALUPNE ŠUPLJINE S POMOĆU RAČUNALA
NOVI LJUDI I NOVI PROGRAM

LJEPILA I LIJEPLJENJE
Vjera KOVAČEVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

Razlozi sljepljivanju: teorije kemijskih reakcija, mehanička elektrostatički teorija, difuzijski efekti, vezujući slojevi. Faktori koji utječu na adheziju: obradba i karakterizacija površina, autoadhezija, brzina i temperatura ispitivanja. Analize, izgled i ispitivanje adhezijskih spojeva: metode ispitivanja veze, trajnost. Adhezijski materijali: sastav adheziva, modificiranje svojstava. Praktična primjena adheziva: sistemi izbora, metode primjene, kontrola kvalitete. Primjeri iz prakse.

KALUPNI MATERIJALI
Mladen NOVOSEL, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb

Osnovni dio: značenje kalupa u proizvodnom lancu preradbe polimera i troškovi, izradba kalupa, zaključak o općoj formulaciji kriterija izbora materijala; Specifični zahtjevi na svojstva kalupnih materijala: otpornost na trošenje, mjerna postojanost u radu, otpornost na popuštanje, kemijska postojanost, obradljivost odvajanjem čestica, obradljivost hladnim deformiranjem (utiskivanjem), pouzdanost pri toplinskoj obradbi, prilagođenost mogućnostima alatnice; Kratki pregled vrsta kalupnih čelika te neželjeznih kalupnih metala. Posebni dio: zaštita vitalnih kalupnih dijelova termokemijskom obradbom (cementiranje, nitriranje, boriranje); Postupci prevlačenjem: PVD i CVD, te njihovo provođenje i primjenljivost na posebne vrste kalupnih čelika; Perspektive primjene laserske obradbe vitalnih kalupnih dijelova: danas poznate prednosti i loše strane takve obradbe.

SIMULIRANJE PUNJENJA KALUPNE ŠUPLJINE GRAFIČKOM METODOM
Rajko ORLIĆ, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb

Uvod. Mjesto grafičke metode punjenja u preradbi polimera: stanje softvera za simuliranje punjenja kalupne šupljine. Osnove grafičke metode punjenja: osnovni pojmovi, osnovna jednadžba GMP-a, pretpostavke i ograničenja GMP-a, temeljni slučajevi konstruiranja slike punjenja, pristup konstruiranju slike punjenja realnih otpresaka, radni koraci pri određivanju ušća, promjena debljine stijenke otpreska, otpresci s rebrima, segmentiranje geometrije otpreska, specifičnosti GMP-a pri pojedinim postupcima, primjeri konstruiranja slike punjenja pri injekcijskom prešanju plastomera, primjena GMP pri injekcijskom prešanju kaučukovih smjesa, primjena GMP pri injekcijskom prešanju duromernih pretpolimera i niskoviskoznih reakcijskih smjesa, usporedba stvarnih, ručno konstruiranih i računalom određenih slika punjenja. Zaključak. Tijekom održavanja seminara predstavit će se računalni programi razvijeni za proračunavanje karakteristike tečenja plastomera. U drugom dijelu seminara bit će izravno provedeno konstruiranje slike punjenja kutijasta otpreska. Posebno zainteresiranim polaznicima seminara preporučuje se da sa sobom ponesu kalkulator i pribor za crtanje (tehnička olovka, šestar i dva trokuta).

MODERNE METODE KARAKTERIZACIJE POLIMERA
Zorica VEKSLI, Mladen ANDREIS, Institut "Ruđer Bošković", Zagreb

Sve skupine polimera: duromeri, elastomeri, plastomeri i elastoplastomeri analizirat će se modernim metodama karakterizacije polimera. Elektronska spinska rezonancija (ESR): karakteriziranje svih procesa u polimerima i polimera koji posjeduju slobodne radikale (praćenje procesa polimerizacije, radijacijska, foto i mehanička degradacija, proučavanje procesa cijepanja i umreživanja) i ugradnja slobodnih radikala u matricu polimera - metoda spinske probe (molekulna dinamika, morfologija polimera i kopolimera, mješljivost, heterogenost matrice). Nuklearna magnetska rezonancija (NMR): određivanje strukture polimera i određenih faza procesa polikondenzacije (kinetika), određivanje molekulne dinamike i heterogenosti polimera i polimernih smjesa.

RAZVOJ INJEKCIJSKI PREŠANIH POLIMERNIH PROIZVODA
Pero RAOS, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Uvod. Sistematika razvoja injekcijski prešanih polimernih tvorevina. Marketinška istraživanja. Tehnološko konstruiranje otpreska: polazišni postupci konstruiranja, središnja faza konstruiranja, dimenzioniranje obzirom na mehanička opterećenja, banke podataka polimernih materijala, konstrukcijsko oblikovanje, manipulativno oblikovanje, montažno oblikovanje, estetsko i ergonomijsko oblikovanje, tolerancije oblika i dimenzija, završne aktivnosti konstruiranja. Provjera tehničnosti otpreska. provjera funkcionalnosti, provjera proizvodljivosti, provjera kalupljivosti, određivanje položaja otpreska u kalupu, reološka provjera otpreska, provjera uvjeta zagrijavanja i hlađenja otpreska, provjera dimenzijske stabilnosti otpreska, vizualna provjera otisaka ušća i linija spajanja, načelno određivanje sustava za vađenje otpreska, vizualna provjera otisaka elemenata za vađenje otpreska, mehanička provjera kalupne šupljine, toplinska provjera otpreska. Zaključak.

REOLOGIJA PVC-A
Milan RAVLIĆ, Adriachem, Split

Program na zahtjev.

INJEKCIJSKO PREŠANJE PLASTIKE I KAUČUKOVIH SMJESA (za prešače i početnike)
A. ROGIĆ, DOMES, Karlovac i Mladen ŠERCER, FSB, Zagreb

Uvod. Osnove injekcijskog prešanja polimera. Polimeri za injekcijsko prešanje: plastomeri, duromeri, kaučukove smjese, elastoplastomeri. Oprema za injekcijsko prešanje. Kalup. Ubrizgavalica. Temperiranje. Naknadna obradba otpreska.
Trajanje seminara 10 sati.

EKSPERTNI SUSTAV ZA UKLANJANJE GREŠAKA PRI INJEKCIJSKOM PREŠANJU PLASTOMERA
Mladen SLAVICA, Galtar, Zagreb

Uvod. Osiguranje kvalitete injekcijski prešanih plastomernih otpresaka. Čimbenici koji utječu na kvalitetu otpreska. Parametri procesa injekcijskog prešanja koji utječu na kvalitetu: ravnoteža parametara, parametri dugog i kratkog vremenskog odziva. Proces uklanjanja grešaka: osnovna oprema, logički pristup i propisi o uklanjanju grešaka, primjer A, primjer B. Popis, slike i opisi grešaka.

INJEKCIJSKO PREŠANJE KAUČUKOVIH SMJESA
Mladen ŠERCER, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Program na zahtjev.

USAVRŠENI POSTUPCI INJEKCIJSKOG PREŠANJA POLIMERA
Mladen ŠERCER, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Program na zahtjev.

OPORABA PLASTIKE I GUME
Mladen ŠERCER, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Uvod. Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, plastika guma i okoliš, postupci oporabe plastike i gume: materijalno recikliranje, kemijska i energijska oporaba, odlaganje otpada, gospodarstveni okviri oporabe.

PROIZVODNJA GUMENIH TVOREVINA
Mladen ŠERCER, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Uvod. Prirodni kaučuk. Sintetski kaučuci. Pojmovi: kaučuk, guma, umreživanje. Vrste i svojstva kaučuka. Dodaci. Kaučukove smjese: smješavanje, preradbena svojstva, ispitivanje preradbenih svojstava kaučukovih smjesa. Postupci reakcijske preradbe kaučukovih smjesa: izravno, posredno i injekcijsko prešanje, kalandriranje, ekstrudiranje. Linije za umreživanje kaučukovih smjesa. Uporabna svojstva gumenih tvorevina. Recikliranje gumenih tvorevina.

VOĐENJE PROCESA INJEKCIJSKOG PREŠANJA
Mladen ŠERCER, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Program na zahtjev.

BRZA IDENTIFIKACIJA POLIMERNIH MATERIJALA
Đurđica ŠPANIČEK, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Definicija polimernih materijala. Karakteristike makromolekulne strukture. Osnovni strukturni oblici. Pristup identifikaciji polimernih materijala. Jednostavne metode određivanja vrste primarne osnove. Ponašanje pri zagrijavanju. Proba gorenja. Otapanje i selektivno otapanje polimera. Određivanje gustoće. Trajanje seminara s pokusima oko 5 sati.

KEMIJSKE REAKCIJE U KALUPU
Đurđica ŠPANIČEK, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Program na zahtjev.

FIZIKALNE METODE U GUMARSTVU
Zoran ŠUŠTERIČ

Uvod; Struktura elastomera i metode karakterizacije tipičnih kaučuka, određivanje strukture ponavljajućih se jedinica i stereoregularnost, molekulne mase i raspodjela molekulnih masa, grananje i gel, prijelaz u staklasto stanje, kristalno stanje elastomera, morfološke karakteristike, umreživanje; Reološka i toplinska svojstva neumreženih elastomera: reološke jednadžbe stanja elastičnih tijela i viskoznih kapljevina, viskoelastičnost, molekulni reološki modeli. Elastomerne mreže i ispitivanje njihovih svojstava: gumasta elastičnost, kritična svojstva i lom elastomera; Elastomerni višefazni sistemi: mješavine kaučuka, čvrsta punila; Električna svojstva elastomera: električno provođenje u elastomerima, dielektrična svojstva elastomera.


<< natrag