SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                        Zagreb, Ivana Lučića 5


Klasa: 640-01/14-3/1
Broj: 251-66-1700-14-13
Zagreb, 14. listopada 2014.


Predmet: Poziv na 1. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  O  Z I  V

na 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2014./2015., koja će se održati u utorak,

21. listopada 2014. godine u 12 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića broj 5.


D n e v n i    r e d 1.   Prihvaćanje Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu održane 23. rujna 2014. godine

2.   Primopredaja dužnosti dekana

3.   Priopćenja

3.1.   Dekana
3.2.   Prodekana
3.3.   Studenata
3.4.   Odbora i Povjerenstava i Direktora CTT-a.

4.   Izbor nastavnika i suradnika

4.1.   Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

5.   Ustrojstvo

5.1.   Izbor novih članova Senata, njihovih zamjenika i člana V.T.P.-a.
5.2.   Prijedlog imenovanja predstojnika zavoda, njihovih zamjenika, voditelja katedri i voditelja laboratorija
5.3.   Prijedlog imenovanja Predsjednika Povjerenstva za Kadrove, Predsjednika Odbora za poslijediplomske studije, Povjerenstva za studijske programe preddiplomskog i diplomskog studija, Povjerenstva za osiguravanje kvalitete nastave (Odbori i tijela Dekana i Fakultetskog vijeća).
5.4.   Prijedlog Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (s privicima)
5.5.   Prihvaćanje Akcijskog plana sustava osiguranja kvalitete na temelju AZVO očitovanja.

6.   Nastava

6.1.   Molba Zavoda za tehnologiju, Katedre za oblikovanje deformiranjem za povjerom održavanja dijela predavanja dr.sc. Zdenki Keran, stručnoj suradnici.
6.2.   Prijedlog Zavoda za tehnologiju, Katedre za ljevarstvo, za promjenom nositelja kolegija Ljevarstvo i Prerada polimera
6.3.   Molba Arhitektonskog fakulteta, Studija dizajna za angažiranje naših nastavnika u izvođenje nastave u ak.god.2014/2015. sljedećim nastavnicima:
prof.dr.sc. Dorianu Marjanoviću, prof.dr.sc. Milanu Opaliću, doc. dr.sc. Draganu Žeželju, i prof.dr.sc. Tomislavu Filetinu.
6.4.   Molba Sveučilišta u Splitu FESB-a, za izdavanje suglasnosti za rad u nastavi na sveučilišnom preddiplomskom studiju Brodogradnja prof.dr.sc. Jošku Parunovu za kolegij Čvrstoća broda.
6.5.   Molba Veleučilišta Baltazar za suglasnost u sudjelovanju u nastavi doc. dr.sc. Juliju Jakšetiću, iz kolegija Ekonometrija.
6.6.   Molba Sveučilišta J.J. Strossmayera, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, za izdavanje suglasnosti za sudjelovanje u nastavi našim nastavnicima: prof.dr.sc. Zvonimiru Guzoviću, prof.dr.sc. Zdravku Viragu, prof.dr.sc. Nevenu Duiću i dr.sc. Milanu Vujanoviću, višem asistentu, iz diplomskog studija strojarstvo, smjer Energetska postrojenja.
6.7.   Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave našem nastavniku prof.dr.sc. Mladenu Šerceru, iz kolegija Materijali i proizvodni postupci i prof.dr.sc. Darku Landeki iz kolegija Materijali i proizvodni postupci.
6.8.   Molba Sveučilišta u Zagrebu, FER, za izdavanje suglasnosti izv.prof.dr.sc. Darku Landeki, na poslijediplomskom specijalističkom studiju Transformatori za kolegij Materijali i tehnologija proizvodnje transformatora.
6.9.   Prijedlog razlikovnih kolegija za upis u diplomski studij
6.10.   Prijedlog vanjskih suradnika za ak.god. 2014/2015.

7.   Doktorati i magisteriji

7.1.   Prijava konačne teme doktorskog rada

7.1.1.   Ivica Mihaljević, dipl.ing.strojarstva
7.1.2.   Jasna Leder Horina, mag.ing.mech.

7.2.   Prijedlog zadatka za završni rad posljediplomskog specjalističkog studija

7.2.1.   Hrvoje Drašković, mag.ing.mech


8.   Znanstveni novaci

8.1.   Izvješća Povjerenstava o ocjeni rada znanstvenih novaka u proteklom razdoblju i prijedlozi programa rada za iduće razdoblje

8.1.1.   Dr.sc. Mislav Čehil, dipl.ing.strojarstva
8.1.2.   Pukšec Tomislav, dipl.ing.strojarstva
8.1.3.   Stanko Škec, mag.ing.mech.
8.1.4.   Dario Zlatar, mag.ing.mech.
8.1.5.   Josip Župan, mag.ing.aeronaut.


9.   Službena putovanja u inozemstvo i međunarodne konferencije

9.1.   Molba Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu za odobrenje stručnog usavršavanja Nenadu Zvonareku, prof., u Kini, u periodu od 10.12. 2014.- 30. 01.2015. godine.
9.2.   Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje stručnog usavršavanja Vedranu Vindiša, zn.novaku, na Institutu za biomehaniku na TU Graz, Austrija, u periodu od 10. studenog do 20 studenog 2014. godine.
9.3.   Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju, za odobrenje službenog boravka na Sveučilištu u Xi'anu i Pekingu, prof.dr.sc. Nevenu Duiću, dr.sc. Milanu Vujanoviću, višem asistentu i Hrvoju Mikulčiću, mag.ing.mech. od 21. - 31. listopada 2014. godine.
9.4.   Izvješće prof.dr.sc. Maria Štorge, o studijskom boravku na Japan Advanced Institute of Science and Technologu (JAIST).
9.5.   Izvješće prof.dr.sc. Željka Božića, o tromjesečnom znanstvenom boravku na IMWF institutu Universitat Stuttgart.
9.6.   Izvješće Jasne Leder Horina, mag.ing.mech., o znanstveno-istraživačkom boravku na Tu Eindhoven

10.   Ostalo

Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.D  e  k  a  n                      

             
Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović