SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                       Zagreb, Ivana Lučića 5


Klasa: 640-01/15-3/1
Broj: 251-66-1700-15-3
Zagreb, 10. ožujka 2015.


Predmet: Poziv na 6. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 6. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2014./2015., koja će se održati u utorak,

17. ožujka 2015. godine u 12 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića broj 5 


Dnevni red1.   Prihvaćanje Zapisnika 5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu održane 24. veljače 2015. godine

2.   Priopćenja

2.1.   Dekana
2.2.   Prodekana
2.3.   Studenata, Odluka o provođenju izbora za Studentski zbor Sveučilišta i Studenski zbor Fakulteta
2.4.   Odbora i Povjerenstava i Direktora CTT-a

2.4.1.   Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete, Postupak unutarnje prosudbe
2.4.2.   Parametri za evaluaciju znanstveno-istraživačkog rada


3.   Suglasnosti

3.1.   Suglasnosti za sklapanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 000 000,00 kn
3.2.   Podrška Regionalnom centru izvrsnosti za robotske tehnologije

4.   Izbor nastavnika i suradnika

4.1.   Raspis natječaja i izbor Stručnih povjerenstava
4.2.   Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Momira Sjerića, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na Zavodu za motore i transportna sredstva.
4.3.   Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Marka Katića, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na Zavodu za kvalitetu

5.   Ustrojstvo

5.1.   Prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus, od tri člana u najvišem znanstveno-nastavnom zvanju

5.1.1.   Prof.dr.sc. Kalman Žiha, Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku

5.2.   Prijedlog dopune Odluke o osnivanju stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i Dekana

5.2.1.   Prijedlog o osnivanju Gospodarskog vijeća


6.   Doktorati i magisteriji

6.1.   Izvješće o ocjeni i obranio doktorskog rada

6.1.1.   Darko Ivančević, dipl.ing.zrakoplovstva
6.1.2.   Danijel Šestan, dipl.ing.strojarstva
6.1.3.   Jasna Leder Horina, dipl.ing.strojarstva

6.2.   Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

6.2.1.   Mihael Cipek, dipl.ing.strojarstva

6.3.   Promjena člana povjerenstva za obranu doktorskog rada Tomislava Pukšeca, dipl.ing.strojarstva
6.4.   Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

6.4.1.   Marijana Majić Renjo, mag.ing.mech.
6.4.2.   Mateja Šnajdar Musa, mag.ing.mech.
6.4.3.   Dario Zlatar, mag.ing.mech.


7.   Nastava

7.1.   Molba Zavoda za industrijsko inženjerstvo, Katedre za sociologiju, za odobrenje neplaćenog dopusta u trajanju od 6 mjeseci.

7.1.1.   Helena Trbušić, asistentica
7.1.2.   Vesna Janković, asistentica

7.2.   Molba Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta, Studija dizajna za angažiranje nastavnika našeg fakulteta u ljetnom semestru ak.god. 2014./2015.

7.2.1.   Prof.dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, Strojarske konstrukcije(30-15), 4 semestar preddiplomskog studija
7.2.2.   Doc. dr.sc. Tatjana Haramina, Konstrukcije proizvoda iz plastike (15-15), 6. semestar preddiplomskog studija
7.2.3.   Prof.dr.sc. Mladen Šercer, Suvremene tehnologije materijala, (15-30), 2. semestar diplomski studij

7.3.   Izvješće o Vojnim studijima Sveučilišta u Zagrebu

8.   Znanstveni novaci

8.1.   Izvješća Povjerenstava o ocjeni rada znanstvenih novaka u proteklom razdoblju i prijedlozi programa rada za iduće razdoblje

8.1.1.   Dr.sc. Gorana Baršić, dipl.ing.strojarstva
8.1.2.   Dr.sc. Dubravko Matijašević, dipl.ing.zrakoplovstva
8.1.3.   Dr.sc. Darko Smoljan, dipl.ing.strojarstva

8.2.   Izvješće Povjerenstava o ocjeni izbora znanstvenog novaka u zvanje poslijedoktoranda

8.2.1.   Dr. sc. Petar Ilinčić, dipl.ing.strojarstva
8.2.2.   Dr.sc. Rudolf Tomić, dipl. ing. strojarstva
8.2.3.   Dr.sc. Matija Hoić, dipl.ing.strojarstva


9.   Službena putovanja u inozemstvo i međunarodne konferencije

9.1.   Izvješće dr.sc. Nikole Vladimira, višeg asistenta, o znanstvenom usavršavanju na Pusan National University, Busan Južna Koreja
9.2.   Izvješće o radu prof.dr.sc. Maria Esserta, na studijskoj godini (sabatical) 2014./2015.
9.3.   Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, za odobrenje odlaska izv. prof.dr.dc. Vladimira Solde i Leona Lepoše, asistenta, na konferenciju u Melbourne.

10.   Ostalo

Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.     D e k a n                         


Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović