SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                        Zagreb, Ivana Lučića 5


Klasa: 640-01/15-3/1
Broj: 251-66-1700-15-4
Zagreb, 13. travnja 2015.


Predmet: Poziv na 7.redovnu sjednicu
                  Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 7. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2014./2015., koja će se održati u utorak,

21. travnja 2015. godine u 12 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića broj 5.


Dnevni red1.   Prihvaćanje Zapisnika 6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu održane 17. ožujka 2015.
godine

2.   Priopćenja

2.1.   Dekana
2.2.   Prodekana

2.2.1.   Prodekan prof.dr.sc. Dubravko Majetić:

2.3.   Studenata
2.4.   Odbora i Povjerenstava i Direktora CTT-a.

3.   Izbor nastavnika i suradnika

3.1.   Raspis natječaja i izbor Stručnih povjerenstava
3.2.   Reizbor izv.prof. dr.sc. Nenada Bojčetića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.
3.3.   Izvješće i izbor dr.sc. Gorane Baršić, dipl.ing.strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za kvalitetu.
3.4.   Izvješće i izbor dr.sc. Hrvoja Cajnera, dipl. ing. zrakoplovstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo.
3.5.   Izvješće i izbor dr.sc. Mislava Čehila, dipl.ing. strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju.
3.6.   Izvješće i izbor dr. sc. Petra Ćurkovića, dipl.ing. strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava.
3.7.   Izvješće i izbor dr.sc. Zdenke Keran, dipl. ing. strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju.
3.8.   Izvješće i izbor dr.sc. Marka Jokića, dipl.ing.strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku.
3.9.   Izvješće i izbor dr.sc. Severina Krizmanića , dipl. ing. strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju.
3.10.   Izvješće i izbor dr. sc. Ivice Skozrita, dipl. ing. strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku.
3.11.   Izvješće i izbor dr.sc. Darka Smoljana, dipl.ing.strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku.
3.12.   Izvješće i izbor dr.sc. Ivana Stojanovića, dipl.ing.strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije.
3.13.   Izvješće i izbor dr.sc. Nikole Vladimira, višeg asistenta, u znanstveno-nastavno zvanje docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.
3.14.   Izvješće i izbor dr.sc. Milana Vujanovića, dipl. ing. strojarstva, u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju.
3.15.   Izvješće i izbor dr.sc. Tihomira Žilića, dipl. ing. strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava.
3.16.   Izvješće i izbor dr.sc. Igora Karšaja, docenta, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku.
3.17.   Izvješće i izbor dr.sc. Andreja Jokića, docenta, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
3.18.   Izvješće i izbor dr.sc. Damira Godeca, docenta, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju.
3.19.   Izbor predloženika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, između Ivane Martić, mag. ing. brodogradnje i Duje Draganja, mag. ing. brodogradnje, na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.
3.20.   Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Eduarda Marenića, dipl.ing.strojarstva, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na vlastiti zahtjev.

4.   Ustrojstvo

4.1.   Molba mr.sc. Božene Tokić, prof., za razrješenje od svih dužnosti na Fakultetu, zbog odlaska u mirovinu.
4.2.   Prijedlog Odluke o mogućnosti produljenja radnog odnosa samo redovitim profesorima u trajnom zvanju.
4.3.   Prihvaćanje revidiranog 2. izdanja Priručnika za osiguravanje kvalitete

4.3.1.   Prihvaćanje Postupaka vrjednovanja nastavnog rada

4.4.   Prihvaćanje Izvješća o provedbi aktivnosti temeljem preporuka u postupku vanjske neovisne prosudbe sustava kvalitete
4.5.   Kratkoročni akcijski plan strategije Fakulteta
4.6.   Prijedlog članova Gospodarskog vijeća

5.   Doktorati i magisteriji

5.1.   Izvješće o ocjeni i obrani doktorskog rada

5.1.1.   Vladimir Milić, mag. ing. strojarstva
5.1.2.   Tomislav Pukšec, dipl. ing. strojarstva
5.1.3.   Matija Bušić, dipl. ing. strojarstva
5.1.4.   Marko Švaco, mag. ing. mech.

5.2.   Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

5.2.1.   Marijana Majić Renjo, mag. ing. strojarstva
5.2.2.   Mateja Šnajdar Musa, mag. ing. strojarstva
5.2.3.   Dario Zlatar, mag. ing. mech.

5.3.   Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

5.3.1.   Martin Surjak, mag.ing.mech
5.3.2.   Mr.sc. Marta Pedišić Buča, dipl.ing.brodogradnje
5.3.3.   Hrvoje Rafael, dipl.ing.zrakoplovstva
5.3.4.   Saša Kovačić, mag.ing.mech.

5.4.   Molba Zavoda za konstruirane, za odobrenje neplaćenog dopusta zbog dovršenja doktorskog rada

5.4.1.   Branimir Markulin Grgić, asistent


6.   Nastava

6.1.   Prijedlog promjene broja ECTS bodova potrebnih za upis u višu studijsku godinu
6.2.   Prijedlog izabranih ciljeva Programskog ugovora za ak.god.2014./2015.
6.3.   Molba Zavoda za materijale, za imenovanjem novih nositelja kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju.

7.   Znanstveni novaci

7.1.   Izvješća stručnih povjerenstava o ocjeni rada znanstvenih novaka u proteklom razdoblju i prijedlozi programa rada za iduće razdoblje

7.1.1.   Dr.sc. Tamara Aleksandrov Fabijanić, dipl. ing. strojarstva
7.1.2.   Dr.sc. Darko Ivančević, dipl. ing. zrakoplovstva
7.1.3.   Dr. sc. Jasna Leder Horina, mag. ing. strojarstva
7.1.4.   Mateja Šnajder Musa, mag. ing. strojarstva

7.2.   Izvješća stručnih povjerenstava o ocjeni izbora znanstvenih novaka u zvanje poslijedoktoranda

7.2.1.   Dr.sc. Jasna Leder Horina, mag. ing. strojarstva
7.2.2.   Dr.sc. Danijel Šestan, dipl. ing. strojarstva
7.2.3.   Dr.sc. Darko Ivančević, dipl. ing. zrakoplovstva


8.   Službena putovanja u inozemstvo i međunarodne konferencije

8.1.   Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje studijskog boravka izv. prof. dr.sc. Mariu Štorgi, na University of Bath UK- 2. dio.
8.2.   Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju, za odobrenje službenih putovanja u SAD, izv. prof. dr. sc. Hrvoju Jasaku.
8.3.   Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju, za odobrenje istraživačkog boravka Andriji Buljcu, mag. ing. mech., na Institutu za teorijsku i primijenjenu mehaniku u Pragu, Češka.

9.   Ostalo

Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.

     

D e k a n                         

               
Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović