Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Rede, Vera

Životopis, Vera Rede

zvanje: izvanredna profesorica
odjel: Katedra za materijale i tribologiju
soba: B1-202 (sjeverna zgrada, blok B1, visoko prizemlje)
e-mail: vera.rede@fsb.hr
telefon: 01 6168 587, mobitel: 098 644 736

Vera Rede (rođ. Blažanović) rođena je 01.12.1960. u Grebnicama, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu pohađala je u Grebnicama i Domaljevcu, a srednju, strojarsko tehničku, u Bosanskom Šamcu. Nakon toga upisala se na Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1985. godine. Pripravnički staž odradila je u Institutu za materijale, tvornice Đ.Đaković u Slavonskom Brodu. Oko tri godine radila je u tvornici N. Tesla u Zagrebu, na poslovima u operativnoj pripremi proizvodnje.Od 1989. zaposlena je u Zavodu za materijale, Fakulteta strojarstva i brodogradnje  u Zagrebu.

Magistrirala je 1996. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, s radom pod naslovom “Utjecaj antimona na rast sivog lijeva” i time stekla stručni naziv magistre tehničkih znanosti iz znanstvenog polja strojarstvo, smjer: Materijali u strojarstvu. Na istom fakultetu izradila je i u travnju 2004. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj mikrostrukture zavara dupleks čelika na otpornost prema trošenju”.

U suradničko zvanje više asistentice izabrana je 2004. godine. Godine 2007. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u području tehničkih znanosti u polju strojarstva te u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. U znanstveno zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 2010., a u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice 2012. godine. Iste godine izabrana je prvi put, a 2018. godine reizabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredne profesorice na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Aktivno je sudjelovala u radu nekoliko znanstveno istraživačkih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te na drugim projektima:

U lipnju 2003. godine dva tjedna je boravila na Institut für Werkstoffe der Ruhr-Universität u Bochumu radi stručnog usavršavanja.

U Zavodu za materijale Fakulteta strojarstva i brodogradnje sudjeluje u izvođenju predavanja i vježbi iz različitih kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. Također sudjeluje u izvođenju nastave na dislociranom preddiplomskom sveučilišnom Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku, a sudjelovala je i u izvođenju nastave na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" te na Tehničkom veleučilištu. Pod njezinim mentorstvom napravljeno je i obranjeno 15 završnih i 16 diplomskih radova. Trenutno je mentorica dvjema doktorandicama na doktorskom studiju Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija.

Objavila je 8 znanstvenih radova A-kategorije, 8 znanstvenih radova B-kategorije i više od 20 znanstvenih radova u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova, održanih u inozemstvu i Hrvatskoj. Nastupila je kao pozvani predavač na međunarodnom znanstvenom skupu Sustainable Development in Foundry Materials and Technologies održanom 2012. godine. Održala je osam priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima i recenzirala više od deset članaka u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova.

Autorica je e-kolegija Materijali II, koji je 2012. godine dobio Glavnu nagradu za najbolji e-kolegij i koautorica e-kolegija Keramika, beton i drvo koji je 2014. godine dobio Nagradu za multimedijalne sadržaje u e-kolegiju.

Članica je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju te Hrvatskog društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Udata je i majka je trojice sinova.

Vera Rede, 18.04.2018. 11:58

Znanstveni rad

 Hrvatska znanstvena bibliografija:

  http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=165705 

Vera Rede, 18.04.2018. 11:13