Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Pogon broda I

Pogon broda I

Ukupno sati: 5  [3 + 2] ECTS: 5

Potencijalni nositelji:
Šestan, Ante

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programi ...]

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:

položeni ispiti iz Termodinamike I i II, Mehanike fluida I i II, predan program.

Cilj kolegija:
Pomoću znanja iz Termodinamike i Mehanike fluida podučiti studente projektirati i djelomično konstruirati brodski generator pare, uz određivanje potreba pare na brodu.

Literatura:
Šretner, J.:Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1975. Šneller, S.: Pogon broda I, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb,
 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Zahtjevi na brodske generatore vodene pare. Matematičke formulacije izmjene energije. Elementi projektnog zadatka tankera za sirovu naftu, osnovne značajke broda, sličan brod. Osnovni proračun otpora i propulzije.
 
2. Gibbsova fundamentalna forma. Primjena na otvoreni sustav. Definicija korisnosti energetskog sustava. Korisnost generatora vodene pare. Proračun snage porivnog stroja, dodaci za uvjete plovidbe, kontrola usporedbom zadanog i sličnog broda po jednadžbi admiraliteta. Izbor glavnog stroja.
 
3. Clausius-Rankineov proces, Carnotov proces. Prikaz u h-s dijagramu. Termička korisnost. Karnotizacija C-R procesa. Snaga za grijanje i iskrcaj tereta, za ispiranje tankova tereta. Snaga za uvjete života posade.
 
4. Podjela generatora pare prema raznim kriterijima. Skica membranskog generatora pare. Snaga za navigacijske i palubne strojeve i uređaje, i za brodske opće sustave - kaljužni, balastni, protupožarni.
 
5. Razrada termodinamičkog proračuna. Kriteriji za proračun ložišta. Snaga za rashladne pumpe glavnog stroja, te za strojeve i uređaje sustava pripreme i dobave goriva i ulja za podmazivanje. Snaga za grijanje strojarnice i proizvodnju slatke vode.
 
6. Izvod srednje logaritamske temperature za proračun izmjenjivača topline. Snaga za kompresore sustava stlačenog zraka, ventilatore dobave zraka za motore i kotlove, i pumpe parnog postrojenja.
 
7. Cilindrični horizontalni GP. Proračun plamenice i izmjenjivača topline iz snopova cijevi. Energetske bilance broda - električne snage, snage parnih zagrijača, i snage parnih strojeva - za karakteristična pogonska stanja broda. Najveća opterećenja. Izbor parametara pare, bilanca količine pare, kapacitet pomoćnih kotlova - loženih i utilizacijskog.
 
8. Izvedbe brodskih generatora pare. Osnovna shema i termodinamički procesi parnog postrojenja u T-s i h-s dijagramu. Proračun izgaranja u kotlu, količina i sastav plinova izgaranja, H-t dijagrami kotla i glavnog stroja.
 
9. Izvedbe brodskih generatora pare. Energetska bilanca kotla, gubici i korisnost. Raspodjela topline u kotlu po ogrjevnim površinama, kontrola usporedbom bilance na strani vode i na strani dimnih plinova.
 
10. Izvedbe brodskih generatora pare. Razlaganje osnovnog projekta i glavnih elemenata konstrukcije loženog kotla s pregrijačem pare i predgijačem napojne vode. Dimenzioniranje parnog bubnja i vodne komore.
 
11. Izvedbe brodskih generatora pare. Prijelaz topline, dimenzioniranje i oblikovanje ložišta, izbor plamenika. Prijelaz topline, dimenzioniranje i oblikovanje konvektivnog isparivača.
 
12. Izvedbe brodskih generatora pare. Prijelaz topline, dimenzioniranje i oblikovanje cijevnog pregrijača pare i predgrijača napojne vode.
 
13. Izvedbe brodskih generatora pare. Osnovno oblikovanje ostalih elemenata konstrukcije kotla, po predlošku.
 
14. Oprema za izgaranje goriva. Kontrola izgaranja. Kontrola i dimenzioniranje glavnih posuda kotla na opterećenje tlakom, specifikacija materijala i osnovne dimenzije glavnih armatura - sve prema propisima klasifikacijskih društava.
 
15. Proračun čvrstoće dijelova generatora pare kao posuda pod tlakom. Kompletiranje konstrukcijskog crteža kotla, u dva glavna i dva pomoćna presjeka. Osnovni elementi i skica uklapanja kotla u konstrukciju broda.

Ivica Ančić, 09.12.2011. 14:14