Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Pouzdanost brodskih energetskih sustava

Pouzdanost brodskih energetskih sustava

Pouzdanost brodskih energetskih sustava
Ukupno sati: 3  [2 + 1] ECTS: 4

Potencijalni nositelji:
Ante, Šestan

Tip kolegija:
izborni-stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preduvjeti za ispit:
Izrada programskog zadatka i položen kolokvij

Cilj kolegija:
Upoznavanje sa metodologijom određivanja značajki pouzdanosti i primjenom kriterija pouzdanosti u osnivanju i održavanju brodskih energetskih postrojenja.

Literatura:
1) Rao,S.S. Reliability Based Design, McGraw-Hill, New York, 1992. 2)Rausand,M.:Introduction to Reliability Engineering, Risk and Reliability in Marine Technology, C. Guedes Soares (editor), Brookfield, Rotterdam, 1998. 3)ISO 10303–226:2000(WD, N938), Part 226: Application Protocol: Ship Mechanical Systems, 2000.

Nastavni materijali

 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Op?i pojmovi i definicije u teoriji pouzdanosti Definiranje projektnog zadatka
 
2. Funkcije razdiobe slu?ajne varijable, analiza i izbor razdiobe slu?ajne varijable Definiranje granica sustava
 
3. Zna?ajke pouzdanosti nepopravljivih i popravljivih sustava Izrada modela funkcijskih veza
 
4. Pogodnost za održavanje i raspoloživost sustava Izrada modela funkcijskih veza
 
5. Funkcijska raš?lana brodskog energetskog sustava Izrada blok dijagrama pouzdanosti
 
6. Modeli funkcionalnih veza elemenata brodskog energetskog sustava Analiza vrsta i posljedica kvarova
 
7. Analiza vrsta i posljedica kvarova Analiza vrsta i posljedica kvarova
 
8. Matemati?ki modeli za odre?ivanje RAM zna?ajki serijskih sustava Ulazni podaci, definiranje operativnih zna?ajki sustava prema podacima iz baze podataka
 
9. Matemati?ki modeli za odre?ivanje RAM zna?ajki udvojenih sustava Ulazni podaci, definiranje operativnih zna?ajki sustava prema podacima iz baze podataka
 
10. Matemati?ki modeli za odre?ivanje RAM zna?ajki paralelnih sustava Prora?un zna?ajki pouzdanosti sustava
 
11. Ulazni podaci za prora?un RAM zna?ajki, operativni podaci Prora?un zna?ajki pouzdanosti sustava
 
12. Integralni sustav za pra?enje RAM zna?ajki, me?unarodni standardi i norme Prora?un pogodnosti za održavanje
 
13. Primjena kriterija pouzdanosti u osnivanju brodskog energetskog sustava Prora?un raspoloživosti
 
14. Primjena kriterija pouzdanosti u održavanju brodskog energetskog sustava Analiza rezultata dobivenih prora?unom
 
15. Razvoj propisa klasifikacionih društava zasnovanih na zna?ajkama pouzdanosti Predaja izra?enog zadatka, kolokvij
 

Ivica Ančić, 14.04.2014. 13:51