Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Ante Šestan

Prof. dr. sc. Ante Šestan redoviti je profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, voditelj Katedre za strojeve i uređaje plovnih objekata, voditelj brodostrojarskog smjera te mentor u međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu "Utjecaj inovatinivh energetski učinkovitih tehnologija na emisije staklenićkih plinova brodova - EKO-BROD".

 

Kontakt:

Ante Šestan

Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata

Fakultet strojarstva i brodogradnje

I. Lučića 5, 10000 Zagreb, Croatia

tel. +385 1 6168 378

e-mail: ante.sestan@fsb.hr

web: www.fsb.unzig.hr/ante.sestan

 

Termin konzultacija: srijeda 10h, soba 1002/X. kat

 

Školovanje

Ante Šestan rođen je 8. studenoga 1951. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smjera. Školske godine 1970/71. upisuje se na Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, smjer Brodostrojarski. Diplomirao je 1976. godine, na Brodograđevnom odjelu s diplomskim radom pod nazivom “Idejni projekt parno-turbinskog postrojenja VLCC tankera”. Poslijediplomski studij iz područja brodogradnje, smjer Brodogradnja i pomorska tehnika, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu završio je 1986. godine obranom magistarskog rada “Studija mogućeg razvoja suvremenih konstrukcija brodskih kotlova na ugljen” izrađenog pod voditeljstvom prof. dr. sc. Slavka Šnellera. Na istom fakultetu doktorirao je 1997. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom “Prilog određivanju utjecaja parametara rada klipnih pumpi na dobavu i pouzdanost“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Slavka Šnellera.

 

Radno iskustvo

1976. godine zaposlio se poduzeću “Jugoturbina” u Karlovcu, gdje je obavljao poslove projektiranja i razvoja brodskih porivnih i pomoćnih dizelskih postrojenja, te stacionarnih dizelskih postrojenja. Jedan je od projektanata na projektu havarijskih dizelskih agregata za nuklearne elektrane. Iz tog razdoblja potječu i njegova tri  stručna rada objavljena u internoj publikaciji „Jugoturbine“.

1979. godine zapošljava se u tvornici “Oprema” iz Ludbrega, gdje je obavljao posao voditelja projekta usvajanja proizvodnje dizelskih motora malih snaga.

1980. godine zapošljava se u tvornici za proizvodnju različitih rezervnih dijelova i opreme za dizelske motore i pumpe, “Rapid” u Koprivnici.Vodio je razvojne projekte strojarske opreme za naftnu, kemijsku i prehrambenu industriju. Obavljao je poslove voditelja razvoja programa visokotlačnih klipnih dozirnih pumpi, tehničkog rukovoditelja i direktora proizvodnje.

1986. godine odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni asistent za znanstveno područje Brodogradnja, znanstvena disciplina Oprema i sistemi plovnih objekata i upisan u Registar istraživača Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku RH pod matičnim brojem 155 866.

1991. godine zapošljava se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, kao asistent u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata. Odmah je uključen u nastavu izvođenjem vježbi iz predmeta Brodski pomoćni strojevi, Osnove brodogradnje II, Pogon broda III i Brodski strojevi – praktikum a pod nadzorom održava predavanja iz predmeta Brodski pomoćni strojevi i Osnove brodogradnje I i II.

Tijekom Domovinskog rata, od 1991. godine odlukom vojnih vlasti uključen je u rad na projektu gradskog štaba T.O. Zagreb.

U zvanje viši asistent izabran je 08. srpnja 1997. godine, a u zvanje docenta izabran je 11. srpnja 2000. godine. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je 15. prosinca 2005. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 10.veljače 2010.

2003. godine postavljen je za zamjenika predstojnika Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku.

2008. godine postavljen je za voditelja Katedre za strojeve i uređaje plovnih objekata i za voditelja Brodostrojarskog smjera. Prije i nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta pomagao je studentima pri izradi većeg broja diplomskih radova. Od izbora u zvanje docenta bio je mentor 17 diplomskih radova i 2 završna rada na prediplomskom studiju.

 

Znanstveno-istraživački rad

Ante Šestan trenutno sudjeluje u dva znanstceno-istraživačka projekta. U međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu "Utjecaj inovatinivh energetski učinkovitih tehnologija na emisije staklenićkih plinova brodova - EKO-BROD" sudjeluje kao mentor projekta. Detalji o projektu dostupni su na sljedećem linku. Također sudjeluje u projektu "Sunčana vodikova punionica" financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovao je i u realizaciji sljedećih znanstvenih projekata financiranih od RSIZ-a i MZOŠ RH :

  • 1986-1991, Znanstveni projekt 1.04.01.11 „Optimalni oblici i odnosi proširenih ogrjevnih površina za pojedine aplikacije”, glavni istraživač prof. dr. sc. Slavko Šneller.
  • 1991-1996, Znanstveni projekt 2-09-297, „Unapređenje strukture i pogona brodskih parnih postrojenja“, glavni istraživač prof. dr. sc. Slavko Šneller.
  • 1996-2001, Znanstveni projekt 120 020, „Optimiranje pogonskih sustava plovnih objekata“, glavni istraživač prof. dr. sc. Želimir Parat.
  • 1996-2002, Znanstveni projekt 120 017, „Mjerenja u mehanici fluida“, glavni istraživač prof. dr. sc. Zdravko Doliner.
  • 2003-2007, Znanstveni projekt 120 058, „Optimiranje i unapređenje osnivanja energetskih sustava plovnih objekata“, glavni istraživač doc. dr. sc. Ante Šestan.

Svoju znanstvenu djelatnost Ante Šestan je započeo 1986. godine za vrijeme rada na znanstvenom projektu “Optimalni oblici i odnosi proširenih ogrjevnih površina za pojedine aplikacije”, u okviru kojeg je radio na istraživanju perspektiva razvoja novih konstrukcija brodskih kotlova na ugljen s fluidiziranim ložištem. Rezultate istraživačkog rada prikazao je u svom magistarskom radu pod naslovom Studija mogućeg razvoja suvremenih konstrukcija brodskih kotlova na ugljen, i objavio u nekoliko radova.

U okviru vojnog projekta gradskog štaba T.O. Zagreb, u suradnji sa SUS-KONČAR, radi na razvoju uređaja za ispitivanje raketnih motora sustava VBR. Autor je projektnog rješenja uređaja za visokotlačna hidraulička ispitivanja raketnih motora.

U okviru znanstvenog projekta “Optimiranje pogonskih sustava plovnih objekata” radio je na istraživanju metoda za procjenu pouzdanosti brodskog energetskog sustava. U okviru znanstvenog projekta “Mjerenja u mehanici fluida” daje izuzetno značajan doprinos u razvoju znanstvenog pristupa postupku mjerenja radnih karakteristika visokotlačnih klipnih pumpi. Od 2003. godine predloženik je glavni istraživač na znanstvenom projektu br. 0120058 Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, "Optimiranje i unapređenje osnivanja energetskih sustava plovnih objekata". U sklopu istraživanja na ovim projektima objavio je više radova u časopisima i prezentirao radove na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Izradio je i više elaborata i projekata za potrebe gospodarstva.

Sudjelovao je u radu "Dopisne grupe za energetski učinkovite mjere za brodove" ("Correspondence Group on Energy Efficiency Measure for Ships"), grupe pod okriljem "Odbora za zaštitu pomorskog okoliša" ("Marine Environment Protection Committeee" - MEPC) unutar IMO-a. Na 65. sjednici MEPC-a na temelju dokumenta MEPC 65/4/3 koji sadrži zaključke "Dopisne grupe za energetski učinkovite mjere za brodove" donesene su rezolucija MEPC.232(65) i okružnica MEPC.1/Circ.815.

Popis radova dostupan je na sljedećem linku. Objavio je kao autor ili koautor 15 radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima, od toga 10 u časopisima u bazi Current Contents i SCI-Expanded, 19 radova u zbornicima međunarodnih skupova te 6 stručnih i preglednih radova u domaćim časopisima i publikacijama.

 

Nastavna djelatnost

Ante Šestan je voditelj brodostrojarskog smjera u okviru studija strojarstva. Na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata održava nastavu i nositelj je obaveznih kolegija: Brodska parna i plinska postrojenja, Brodski pomoćni strojevi, Pogon broda II, Brodski strojevi-laboratorij, kao i izbornih kolegija Pouzdanost brodskih energetskih sustava, Porivni sustavi malih brodova i Porivni sustavi ratnih brodova. U okviru poslijediplomske nastave (doktorski studij) nositelj je kolegija Osnivanje pogonskog sustava broda. Detalji o nastavi dostupni su na sljedećem linku.


Ostalo

Član je Stručne komisije za strojarstvo Hrvatskog registra brodova. Član je tehničkog odbora TO Brodogradnja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

U radu se služi engleskim i ruskim jezikom. Oženjen je i otac troje djece. 

Ivica Ančić, 14.08.2015. 13:30