Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Dr. sc. Mladen Franz, dipl. ing.

Irena Žmak, 14.12.2015. 11:55

 

Mladen Franz FSB

Dr. sc. Mladen Franz, dipl. ing.
Zvanje:
prof. emeritus
Telefon:
01 6168 388
01 6168 345
E-mail:

mladen.franz@fsb.hr

Životopis (CV)

Dr. sc. Mladen Franz rođen je 1. veljače 1947. godine u Zagrebu, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Maturirao je 1965. godine te je iste godine upisao Strojarsko-brodograđevni fakultet u Zagrebu. Diplomirao je 1971. godine.

1972. godine zaposlio se je na FSB-u u Zagrebu. Magistrirao je 1979. godine. U lipnju 1991. godine obranio je doktorsku disertaciju. U zvanje znanstveni suradnik izabran je 1991. godine. 1992. godine izabran je u zvanje docenta, 1996. za izvanrednog profesora, a 2000. za redovitog profesora za područje strojarstva znanstvenu disciplinu Nauka o materijalima.

U okviru nastavnog djelovanja držao je vježbe i predavanja na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Razvio je plodnu suradnju s dva fakulteta u Njemačkoj. U više navrata boravio je na stručnom usavršavanju na Institut fuer Werkstoffe na Ruhr-Universitaet u Bochumu. U pet navrata boravio je na Bergakademie Freiberg, Sektion Metallurgie und Werkstofftechnik.

Objavio više od 50 originalnih znanstvenih radova u časopisima i zbornicima simpozija, a za potrebe gospodarstva i sudstva više od 100 ekspertiza i elaborata. Od 1985. godine član je TC3 i TC5, međunarodne organizacije IMEKO. Od 1992. godine član je Hrvatskog društva za materijale. Od lipnja 1995. godine član je Deutsche Gesellschaft fuer Materialkunde.

1998 godine izabran je za predsjednika novoosnovanog Hrvatskog DAAD kluba, koju je funkciju obavljao u dva mandata. Član je ASM od 2001. te VDI od 2002.

Tijekom rada na FSB-u bio je član niza odbora i komisija. 1994. godine nastupio je na dužnost prodekana, a 1998. izabran je za dekana Fakulteta koju funkciju je obavljao u dva mandata.

2014. godine je umirovljen, a 2015. izabran je u počasno zvanje professor emeritus. Od 2004. predsjednik je je Matičnog odbora za polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa. Od 2013. obavlja funkcuju predsjednika alumni udruge AMAC - FSB.

Govori i piše njemački i engleski.