Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Brodski sustavi

Ivica Ančić, 09.12.2011. 14:15

Ukupno sati: 5  [3 + 2] ECTS: 5

Potencijalni nositelji:
Šestan, Ante

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programi ...]

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:

Cilj kolegija:
Upoznavanje sa sustavima na brodu, i pravilima klasifikacijskih društava za projektiranje istih.

Literatura:
Brlas, V., Brodski cjevovodi (autorizirane podloge za predavanja i vježbe), FSB, 1992./93. Mikuličić, M., Brodski pomoćni strojevi, skripta BI, Zagreb, 1969. Marušić, I., Cjevarstvo u brodogradnji, Školska knjiga, Zagreb, 1983.

Nastavni materijali

 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Brodski cijevni sustavi kao podsustavi tehničkog sustava broda. Određenje brodskog sustava po teoriji sustava, i praktično. Funkcija, mediji, osnovne izvedbe. Pregled i sistematizacija brodskih sustava po skupinama - po funkciji, namjeni i medijima. Razrada sadržaja po razinama - sustav, cjevovod, cijevi i cijevni elementi.
 
2. Brodski sustavi opće namjene. Kaljužni sustav - namjena, funkcija. Kaljužne vode, prostori kaljuže. Podfunkcije pražnjenja kaljužnih voda i drenaže trupa. Propisi za drenažu i veza s propisima za nepropusne pregrade (KD, SOLAS). Dispozicijske sheme kaljužnog sustava u dvije osnovne izvedbe, usporedba.
 
3. Smjernice za projektiranje kaljužnog sustava, cjevovoda, izbor pumpi i armatura. Propisi o zaštiti mora (MARPOL). Posebnosti kaljužnog sustava ratnog broda, mala i velika drenaža. Veza kaljužnog i drugih sustava. Primjeri - dispozicijske sheme balastnog sustava, i podsustava bočnog nagiba, s analizom mogućih kombinacija preusmjeravanja balasta.
 
4. Sustav balasta - osnovna namjena i funkcija. Podfunkcije trima i poprečnog nagiba. Smjernice za projektiranje. Kombinacije prusmjeravanja balasta, funkcija balastnih kutija i višesmjernih razvodnika. Primjer proračuna otpora strujanja - ispravno korištenje empirijskih podataka za faktor lokalnog otpora strujanja, sa usporedbom dva osnovna koncepta.
 
5. Protupožarni sustavi. Cjelina mjera sprječavanja i gašenja požara, klasifikacija zahtjeva po vrstama brodova. Glavni sustav gašenja morskom vodom i podsustavi rasprskivanja, zavjese i naplavljivanja. Drugi sustavi gašenja i sprječavanja požara. Primjer proračuna strujanja u cjevovodu s više ogranaka - određivanje promjera cijevi po ograncima za zadane izlazne tlakove, protoke, i preporučene brzine.
 
6. Glavni vod morske vode, visoki i niski usis. Veza i zajednički problemi kaljužnog i balastnog sustava (dugi usisni vodovi, prolazi kroz nepropusne pregrade) i drugih sustava morske vode (materijali, korozija). Konstrukcijske skice cijevnih spojnica s preklopnom maticom i prirubničkih spojeva, s detaljima i objašnjenjem veze oblika, funkcije i namjene.
 
7. Strujanje u cjevovodima. Pregled osnovnih pojmova, definicija i zakonitosti, usklađivanje oznaka veličina. Empirijske zakonitosti promjene značajki fluida. Konstrukcijske skice specijalnih brodskih armatura s detaljima i objašnjenjem veze oblika, funkcije i namjene.
 
8. Tipovi strujanja, formiranje strujanja. Gubici strujanja u ravnoj cijevi, stvarna hidraulička hrapavost. Određivanje otpora strujanja i konvektivnog prijelaza topline za turbulentno strujanje. Lokalni gubici strujanja, pojam i pojave, praktični koncepti. Primjer proračuna prijelaza topline na toplom i hladnom cjevovodu - energetski gubitak, dimenzioniranje toplinske izolacije.Primjeri konstrukcijskih rješenja i tehnoloških postupaka za kompenzaciju netočnosti gradnje cjevovoda i gradnje trupa.
 
9. Karakteristika cjevovoda, radna točka pumpe. Nestacionarne pojave. Sprječavanje kavitacije u cjevovodu. Hidraulički udar - uzroci, nastajanje, moguće posljedice i načini njihova sprječavanja. Primjer proračuna opteređenja cjevovoda hidrauličkim silama, toplinskim dilatacijama i deformacijama trupa. Dimenzioniranje ovjesa.
 
10. Elementi cjevovoda. Sirove cijevi - oznake, materijali, standardi. Oblikovanje cijevi - rezanje i savijanje, utjecaj proizvodne tehnologije na konstrukcijska rješenja. Cijevni oblici i elementi za spajanje - cijevni navoji, prirubljenja, prirubnice. Čitanje radioničke dokumentacije za cjevarsku radionicu u brodogradilištu, veza s tehnološkim postupcima - ograničenja u oblikovanju.
 
11. Cijevni spojevi - nerastavljivi, navojni, s preklopnom maticom, prirubnički - izvedbe i svojstva. Savitljive cijevi, specijalne spojnice. Ovjesi cjevovoda, dilatacijski elementi. Prolazi kroz nepropusne pregrade i priključci na oplati broda. Toplinske zolacije cjevovoda - tehnoekonomski kriteriji, materijali, izvedbe, propisi. Oznake cjevovoda. čitanje funkcionalnih shema i dispozicijskih planova sustava strojarnice, po funkcionalnim i tehnološkim cjelinama, veza s projektom strojarnice.
 
12. Armature. Vrste zapornih armatura, definicija, izvedba, pregled funkcionalnih značajki. Primjeri specijalnih brodskih armatura. Ventilski razvodni sklopovi kao elementi gradnje broda po sekcijama. Daljinsko upravljanje armaturama. Pregled postupaka i propisa za - ispitivanje elemenata, cjevovoda i sustava u proizvodnji komponenata, gradnji broda, završna primopredajna ispitivanja, kontrolu u eksploataciji.
 
13. Korozija - vrste prema prirodi nastanka i raspodjeli po površini. Parovi metala kao elektrokemijski članci, potencijali procesa. Brodski cjevovodi - kombinacije materijala i površinske zaštite, ispravno oblikovanje protiv korozije, katodna zaštita. Pregled osnovnih modula računalnih aplikacija za projektiranje cjevovoda, demonstracija.
 
14. Dimenzioniranje cjevovoda. Tehničko-ekonomski faktori određivanja optimalne brzine strujanja, usporedba kopnenih i brodskih sustava. Dimenzije cijevi, elastičnost i čvrstoća cjevovoda, opterećenje ovjesa, izbor armatura. Propisi KD. Primjeri konstrukcijskih rješenja i tehnoloških postupaka za kompenzaciju netočnosti gradnje cjevovoda i gradnje trupa.
 
15. Projektiranje i gradnja brodskih cjevovoda, dijagram toka - redosljed i međuovisnosti poslova i sudionika, tehnološke i proizvodne cjeline, tehnička dokumentacija, proizvodna kontrola i nadzor KD, elementi terminskog plana. Demonstracija integriranog računalnog sustava za projektiranje i gradnju brodskih cjevovoda.