Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Za prelaznike s drugih smjerova, fakulteta i sveučilišta 2015./2016.

Ivica Ančić, 18.06.2015. 10:34

Upute za sve koji su studij započeli na nekom drugom fakultetu, a htjeli bi ga završiti na FSB-u.

Za početak treba naglasiti: Na brodostrojarski smjer se već prebacilo nekoliko studenata, a u okviru Bolonjskog procesa mobilnost studenata se i posebno potiče.

Razlikuju se tri osnovne vrste mobilnosti:

  1. prelazak na preddiplomski studij dstrojarstva - smjer brodostrojarski, s odgovarajućeg  preddiplomskog studija,
  2. upis diplomskog studija strojarstva - smjer brodostrojarski, nakon završenog odgovarajućeg preddiplomskog studija,
  3. prelazak na diplomski studij strojarstva - smjer brodostrojarski, s odgovarajućeg diplomskog studija.

 

Odmah treba napomenuti da zadnja opcija - prelazak na diplomski studija strojarstva nije moguć niti s jednog studija odlukom Fakultetskog vijeća. U nastavku su dane detaljne informaijce o mogućnosti prelaska na preddiplomski studij, kao i o mogućnostima upisa u diplomski studij:

 

Prelazak na preddiplomski studij

Prelazak na preddiplomski studij uređen je odlukom Fakultetskog vijeća na prijedlog prodekanice za nastavu:

"Prijelaz je moguć samo na drugu i više godine preddiplomskih studija za kandidate koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. da su na državnoj maturi koju su polagali pri upisu na matični fakultet (pri čemu su državnu maturu za odgovarajuće predmete polagali na razini koja se traži za upis na Fakultet strojarstva i brodogradnje) ostvarili jednak ili bolji rezultat od zadnjeg upisanog kandidata na preddiplomskom studiju na koji prelaze na FSB-u te iste godine;
  2. da na matičnom fakultetu imaju prosjek ocjena barem 3,50. Ako matično sveučilište ima ECTS bodovni sustav, uvjet  je da je pristupnik u dosadašnjem tijeku studija ostvario u prosjeku barem 40 ECTS bodova po svakoj aktivnoj godini studiranja;
  3. da su položili ispite sadržajno istovrijedne ispitima iz predmeta  "Matematika 1" i "Matematika 2". 

Prijelaznik na FSB-u može upisati predmete za koje je na matičnom fakultetu položio preduvjete. 

Godina studija koju prijelaznik može upisati ovisi o ukupnom broju priznatih ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u drugu godinu studija ako mu u postupku prijelaza bude priznato barem 55 ECTS bodova, u treću godinu studija ako mu bude priznato barem 110 ECTS bodova i u četvrtu godinu studija ako mu bude priznato barem 165 ECTS bodova. 

U slučaju pozitivnog rješenja zamolbe, prijelaznik kod upisa prilaže ispisnicu s matičnog fakulteta na kojem je do tada studirao. Ispisnicu treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja zamolbe o prijelazu. 

Detalji o dokumentaciji i rokovima predaje zamolbi za prijelaz studenata su navedeni u Pravilniku o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju FSB-a (čl. 20. – Prijelaz s drugih visokih učilišta)."

 

Upis doplomskog studija

Upis diplomskog studija je također uređen odlukom Fakultetskog vijeća na prijedlog prodekanice za nastavu:

"Broj upisnih kvota za upis u 1. godinu diplomskih studijima u ak. god. 2015./2016.: 

 

Diplomski studij

Ukupna upisna kvota

Strojarstvo

315

Brodogradnja

45

Zrakoplovstvo

30

Ukupno

390

  

Kriteriji upisa u diplomske studije

Izračun broja bodova za upis u diplomski studij kandidata koji su završili odgovarajući preddiplomski studij, računa se prema formuli:

                     B = 70 x (P-2,0) / 3 + 30 x (2 x N - S) / N

P -prosjek ocjena kandidata na preddiplomskom studij (na tri decimale),

N -nominalno trajanje studija u semestrima (6 ili 7 semestara),

S -ukupan broj semestara studiranja kandidata na preddiplomskom studiju (cijeli broj, maksimalno 2× N. Ako su kandidati studirali dulje od dvostrukog nominalnog trajanja studija u račun se uzima 2× N). 

Dodatni bodovi se dodjeljuju temeljem sljedećih kategorija:

Rektorova nagrada                                                           5 bodova (jednokratno)
Demonstrator                                                                    1 bod po akademskoj godini
Sportski uspjesii umjetnička postignuća               do 2 boda
Studentski radovi                                                              1 bod

Prijedlog granice je B =20

 

Odgovarajući preddiplomski studiji za upis diplomskih studija FSB-a

Odgovarajućim preddiplomskim studijima za upis na diplomski studij strojarstva se smatraju:

-         sveučilišni preddiplomski studij strojarstva s ukupnim brojem od 210 ECTS bodova, s ili bez odgovarajućih razlikovnih kolegija (unutar semestra – do 15 ECTS bodova), ovisno o završenom smjeru preddiplomskog studija i smjeru na koji se student upisuje na diplomskom studiju,

-         sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje i sveučilišni preddiplomski studij zrakoplovnog inženjerstva s ukupnim brojem od210 ECTS bodova uz razlikovnu godinu,

-         sveučilišni preddiplomski studij strojarstva s ukupnim brojem od 180 ECTS bodova, uz razlikovnu godinu /razlikovni semestar. 

 
Status studenata

Studenti čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu manjem od 15 ECTS-a upisuju diplomske studije kao redoviti studenti uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u drugi, iznimno treći semestar. 

Studentima koji imaju veći obim razlikovnih obveza omogućuje se upis razlikovnog semestra/razlikovne godine u statusu izvanrednog studenta te se oni upisuju u diplomski studij tek nakon ispunjavanja obveza iz razlikovnog semestra/godine.

Tijekom razlikovnog semestra/razlikovne godine student ima status izvanrednog studenta i plaća upisane kolegije sukladno upisanom broju ECTS bodova i cijeni ECTS boda za tehničko područje (u skladu s Odlukom Senata o ujednačenom modelu participacija, rujan 2012.)"

 

Razlikovni kolegiji

Kolegiji razlike se utvrđuju za svakog studenta posebno. U načelu se položeni kolegiji na drugim smjerovima ili fakultetima priznaju ako su sadržajem bliski obveznim kolegijiima brodostrojarskog smjera. U sklopu brodostrojarskog smjera na preddiplomskom studiju postoji 5 izbornih kolegija tako da se dio kolegija koje je student položio, a nisu bliski nijednom obveznom kolegiju na brodostrojarskom smjeru, može priznati i na taj način.

 

Dinamika studiranja

Preddiplomski dio studija na FSB-u traje 7 semestara - 210 ECTS-a. Stoga se studentima koji su završili preddiplomski studij na drugom fakultetu u trajanju 6 semestara - 180 ECTS omogućuje upis semestra razlike kako bi stekli uvjete za upis diplomskog dijela studija (vidi tablicu)!

 

FSB

drugi fakulteti

prijelaz na FSB

7 semestara - 210 ECTS
prvostupnik inženjer
strojarstva

6 semestara - 180 ECTS

prvostupnik ...

 

 

6 semestara - 180 ECTS

prvostupnik ...

4 semestra - 120 ECTS

magistar ...

semestar razlike - 30 ECTS     (status izvanrednog studenta)

3 semestra - 90 ECTS
magistar inženjer strojarstva

3 semestra - 90 ECTS
magistar inženjer strojarstva

 

Završne sugestije

Bilo da se prebacujete na preddiplomski dio studija ili ste preddiplomski dio završili i želite upisati diplomski studij, u oba slučaja molimo da se javite unaprijed djelatnicima Katedre e-mailom ili telefonom kako bismo vas mogli detaljno i na vrijeme uputiti u proceduru.

Budući da student gubi studnetska prava tijekom semestra razlike (ako je završio preddiplomski studij sa 180 ECTS-a), trenutno se kao povoljnija opcija čini prelazak na preddiplomski studij strojarstva prije završetka preddiplomskog studija na matičnom fakultetu.

Na stranicama Katedre možete naći opise preddiplomskog i diplomskog studija, informirati se o načinu studiranja i mogućnostima zaposlenja, pogledati galeriju slika s terenske nastave, informirati se o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti Katedre, a za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte djelatnike Katedre.