Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Dinamika plinova
Dinamika plinova
Ukupno sati: 3 [2+1]
ECTS bodovi: 4.0
Nositelji kolegija: Z. Virag, S. Krizmanić
Tip kolegija: temeljni
Vrsta vježbi: auditorne
Preduvjeti za upis: Termodinamika I, Mehanika fluida II
Literatura: Oosthuizen, P.; Carscallen, W.: Compressible fluid flow, McGraw Hill, 1997.
Hanjalić, K.: Dinamika stišljivog fluida, Svjetlost, Sarajevo, 1970.


Cjelina Cilj Ishod
1 Osnovni zakoni dinamike fluida u diferencijalnom i integralnom obliku:
Rekapitulirati osnovne zakone dinamike fluida, te ih primijeniti u integralnom obliku za rješavanje problema stlačivog strujanja.
 • primjena jednadžbe kontinuiteta, količine gibanja, momenta količine gibanja i energije na stlačivo strujanje fluida.
2 Širenje poremećaja u fluidu:
Objasniti pojavu širenja malih (zvučnih) poremećaja i poremećaja konačnog intenziteta u fluidu, definirati brzinu zvuka i Machov broj, te načiniti klasifikaciju strujanja s obzirom na Machov broj.

Objasniti pojavu udarnog vala.
 • izračunavanje brzine zvuka
 • izračunavanje totalnih veličina stanja
 • analizirati rješenje jednodimenzijske valne jednadžbe za slučaj progresivnih valova
 • mjerenje brzine u nadzvučnom strujanju
3 Udarni valovi i kosi ekspanzijski valovi:
Objasniti pojave i izvesti relacije za normalni i kosi udarni val te kose ekspanzijske valove.

Objasniti pojam uzgona i valnog otpora na profilu u nadzvučnom strujanju.
 • izračunati silu uzgona i otpora deltoida u nadzvučnom strujanju
 • izračunati skok tlaka i brzinu širenja vala pri naglom zaustavljanju strujanja
 • analizirati refleksiju kosog udarnog vala i ekspanzijskih valova
4 Jednodimenzijsko stlačivo strujanje:
Definirati uvjete jednodimenzijskog strujanja i izvesti relacije za opći slučaj jednodimenzijskog strujanja u kanalima promjenjivog poprečnog presjeka s trenjem i izmjenom topline.

Analizirati pojedine jednostavnije slučajeve.
 • izračunavanje izentropskog strujanja kroz konvergentnu i konvergentno‐divergentnu mlaznicu s primjenom na raketne motore
 • izračunavanje Fanoovog strujanja
 • izračunavanje Rayleighovog strujanja
 • izračunavanje izotermičkog strujanja – s primjenom na proračun plinskih mreža
5 Metoda karakteristika:
Upoznati studente s osnovama numeričke
metode karakteristika, objasniti Riemmanove varijable.
 • proračun jednodimenzijskih ekspanzijskih valova metodom karakteristika
 • proračun strujanja u udarnoj cijeviFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940