Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Eksperimentalne metode mehanike fluida
Eksperimentalne metode mehanike fluida
Ukupno sati: 3 [2+1]
ECTS bodovi: 4.0
Nositelji kolegija: H. Kozmar
Tip kolegija: izborni
Vrsta vježbi: auditorne/praktikum
Preduvjeti za upis:
Literatura: Goldstein, R. J., ed.: Fluid Mechanics Measurements, Hemisphere, 1983.
Figliola, R.S.; Beasley, D.E.: Theory and Design for Mechanical Measurements, Wiley, 2000.
Bradshaw, P.B.A.: Experimental Fluid Mechanics, Pergamon Press, 1970.


 

Cjelina Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

1

Osnovni koncepti metoda mjerenja. Općeniti mjerni sustav.  Statičke i dinamičke karakteristike signala. Fourierova transformacija i frekvencijski spektar.

Umjeravanje pretvornika tlaka.

2

Ponašanje mjernog sustava. Prijenosne funkcije. Fazna linearnost.  Analiza pouzdanosti. Mjerne greške. Uzroci grešaka. Slučajna greška i greška preciznosti mjerenja. Propagacija greške. Analogni električki instrumenti. Kondicioniranje analognog signala. Uzorkovanje, digitalni instrumenti i akvizicija podataka.

Rješavanje numeričkih primjera.

3

Fizikalni zakoni mehanike fluida i njihova primjena na mjerne tehnike: zakoni sličnosti, dimenzijska analiza, idealni nestlačivi i stlačivi fluidi, viskozni fluidi.

Rješavanje numeričkih primjera pomoću osnovnih jednadžbi mehanike fluida.

4

Zračni tunel. Kriteriji modeliranja. Modeliranje atmosferskog graničnog sloja u zračnom tunelu.

Posjet zračnom tunelu Lučko.

5

Mjerenje tlaka. Principi mjerenja brzine pomoću diferencijalnog tlaka. Tipovi pretvornika za mjerenje nestacionarnih tlakova. Fizikalne greške pri mjerenju nestacionarnih tlakova.

Mjerenje tlaka pomoću U-cijev i pretvornika tlaka (diferencijalnog i manometarskog).

6

Mjerenje brzine. Prandtl-Pitotova cijev. Termalna anemometrija. Osjetnici s užarenom niti. Umjeravanje anemometra s užarenom niti. Mjerenje srednje brzine, komponenata brzine i temperature. Dinamika anemometra s užarenom niti. Smetnje pri termalnoj anemometriji.

Mjerenje brzine pomoću Prandtl-Pitotove cijevi i anemometra s užarenom niti.

7

Lasersko mjerenje brzine. Osnovni principi. Lasersko mjerenje brzine Dopplerovom metodom. Sustavi za mjerenje više komponenata brzine. Fotoosjetnici. Svojstva slučajnog svjetlosnog toka. 

Gledanje filmova i dijapozitiva.

8

Mjerenje protoka pomoću prigušnica. Princip mjerenja. Teorijske osnove. Analiza jednadžbi. Konstrukcija prigušnica. Ugradnja prigušnica u cjevovod. Mjerila diferencijalnog tlaka.

Mjerenje protoka pomoću prigušnice i Venturijeve cijevi.

9

Mjerenje protoka na principu mjerenja brzine: mjerna koljena, Prandtl-Pitotova cijev, dinamometrička mjerila protoka, rotametri, turbinska, indukciona, kalorimetrička i ultrazvučna mjerila protoka.

Mjerenje protoka Prandtl-Pitotovom cijevi i turbinskim mjerilom protoka.

10

Mjerenje volumenskog protoka: klipna i rotacijska mjerila protoka, mjerne pumpe. Mjerenje masenog protoka. Mjerni kanali i brane.

Posjet plinskom polju Molve i demonstracija mjerenja volumenskog i masenog protoka.

11

Metode vizualizacije strujanja. Aerodinamička vizualizacija strujanja. Hidrodinamička vizualizacija strujanja.

Gledanje filmova i dijapozitiva.

12

Optički sustavi za mjerenje protoka.

Gledanje filmova i dijapozitiva.

13

Mjerenja tangencijalnih naprezanja na stijenci: direktna mjerenja, Prestonova cijev, Stantonov mjerni instrument, osjetnici koji rade na principu izmjene topline i mase. 

Gledanje filmova i dijapozitiva.

14

Mjerenja tangencijalnih naprezanja na stijenci: direktna mjerenja, Prestonova cijev, Stantonov mjerni instrument, osjetnici koji rade na principu izmjene Mjerenje u nenewtonovskim fluidima. Mjerenje dvofaznog strujanja u sustavima plin-tekućina.

Gledanje filmova i dijapozitiva.

15

Mjerenje sile i razine fluida.

Mjerenje razine fluida pomoću mjernog pretvornika pomaka. Mjerenje sile u zračnom tunelu Lučko.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940