Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Jedrenje
Jedrenje
Ukupno sati: 3 [2+1]
ECTS bodovi: 4.0
Nositelji kolegija: M. Šavar; M. Grozdek
Tip kolegija: izborni netehnički
Vrsta vježbi: terenske
Preduvjeti za upis: -
Literatura: SetSail - free books
Jašić D., Belamarić G., Gundić A.: Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru, Sveučilište u Zadru, 2012.
Regatna pravila
Racing rules of sailing 2017-2020.


 

Cjelina Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi
1

Uvod i povijest jedrenja

 • čvorovi (vrzni, pašnjak, muški, sidreni itd.)
2

Podjela jedrilica prema veličini, klasi, tipu jedrilja te definiranje osnovnih svojstava klase

 • opremanje jedrilice
3

Dijelovi jedrilice i njihova funkcija

 • karte, kompas i snalaženje na moru
4

Osnodni pojmovi iz hidrodinamike (koeficijent otpora, Bernoullijeva jednadžba)

 • jedrenje uz vjetar
5

Aerodinamika aero profila

 • jedrenje po boku
6

Jedra i sile na jedra

 • jedrenje niz vjetar
7

Sile na kobilicu i kormilo

 • provjera znanja
8

Osnove trimanja jedara, spinaker

 • provjera znanja
9

Osnovne mornarske vještine

 • pravila mimoilaženja dvije jedrilice
10

Karte i snalaženje na moru

 • uvježbavanje startanja
11

Pravila izbjegavanja sudara

 • taktika na boci od orce
12

Sigurnost providbe, svjetla itd.

 • regata 1.
13

Regatna pravila

 • regata 2.
14

Regatna pravila

 • regata 3.
15

Rekreativno jedrenje na krstašima

 • provjera znanja

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940