Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Komunalna hidrotehnika
Komunalna hidrotehnika
Ukupno sati: 3 [2+1]
ECTS bodovi: 4.0
Nositelji kolegija: M. Šavar; Z. Virag
Tip kolegija: stručni/izborni
Vrsta vježbi: auditorne
Preduvjeti za upis:
Literatura: Fox, J.A.: Hydraulic Analysis of Unsteady Flow in Pipe Networks, MacMillan Press, London, 1987.
Wylie, E.B.; Streeter, V.L.; Suo L.: Fluid Transients in Systems, Prentice Hall, 1993.
Osiadacz, A.J.: Simulation and Analysis of Gas Networks, Gulf Publishing Company, London, 1987.


 

Cjelina Cilj Ishod

1

Osnove jednostavnih cjevovoda:
Upoznati studente s osnovama hidrodinamičkog proračuna jednostavnih cjevovoda.

Objasniti međusobni utjecaj cjevovod-pumpa te definirati radnu točku cjevovoda.

 • upotreba modificirane Bernoullijeve jednadžbe
 • modeliranje linijskih i lokalnih gubitaka
 • određivanje radne točke cjevovoda
 • proračun osnovnih parametara jednostavnog cjevovoda

2

Hidrodinamički model:
Upoznati studente s osnovnim zakonima dinamike fluida te im objasniti primjenu tih zakona u 1D slučajevima strujanja.


 • znati osnove teorije metode Hardy-Crossa
 • znati izraz za brzinu širenja slabog tlačnog poremećaja
 • znati objasniti pojavu hidrauličkog udara nastalog brzim zatvaranjem ventila u sustavu spremnik - cijev - ventil

3

Postupak rješavanja složenih cjevovoda - Metoda Hardy-Cross:
Upoznati studente s osnovnim načinima numeričkog rješavanja sustava jednadžbi koji opisuju stacionarno strujanje u složenim cjevovodima.

 • upotrebom komercijalnog softwarea znati proračunati složenu cjevovodnu mrežu

4

Osnovi ekonomije:
Upoznati studente s osnovama ekonomije.
 • znati odrediti ekonomsku jednakovrijednost
 • znati ukamaćivanje
 • znati ocijeniti vrijednost projekta
 • proračunati plan toka novca unutar projekta
 • izračunati rizik projekta

5

Održavanje cjevovoda:
Upoznati studente s modernim metodama

u održavanju cjevovoda.

 • upoznati studente s metodama i strategijom traženja gubitaka u cjevovodu
 • upoznati studente s novim metodama popravka cjevovoda bez iskapanja
 • upoznati studente sa strategijom zamjene starih cijevi novimaFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940