Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Mehanika fluida K
Mehanika fluida K
Ukupno sati: 6 [3+3]
ECTS bodovi: 7.0
Nositelji kolegija: Z. Virag; I. Džijan; H. Kozmar; S. Krizmanić
Tip kolegija: temeljni
Vrsta vježbi: seminar, laboratorijske
Preduvjeti za upis: Matematika II; Mehanika II; Nauka o čvrstoći
Literatura: Virag, Z.: Mehanika fluida - odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2002.
Fancev, M.: Mehanika fluida, Tehnička enciklopecija, Zagreb, 1983.
Munson, B.; Young, D.; Okiishi, T.: Fundamentals of fluid mechanics, Wiley, 1990.


 

Cjelina Cilj Ishod

1

Hidrostatika:

Razjasniti studentima osnove statike fluida

Podučiti ih o silama i rasporedu tlaka u mirujućem fluidu
 • primjena jednadžbe manometra
 • shvatiti pojmove tlak, pretlak, vakuum
 • izračunati silu na ravnu površinu u mirujućem fluidu
 • izračunati komponente sile na zakrivljenu površinu
 • shvatiti djelovanja uzgona i moći ga izračunati za djelomično i potpuno potopljeno tijelo

2

Osnove jednadžbe dinamike fluida:

Upoznati studente s osnovnim zakonima
dinamike fluida te im objasniti primjenu
tih zakona u 1D slučajevima strujanja.
 • primjena jednadžbe kontinuiteta
 • upotreba jednadžbe količine gibanja
 • bernoullijeva jednadžba
 • brzina pražnjenja spremnika konačnih dimenzija
 • kavitacija
 • primjena osnovnih jednadžbi na jednostavnim hidrodinamičkim uređajima

3

Hidraulički strojevi:
Naučiti studente primijeniti osnovne

zakone dinamike fluida na hidrauličke
strojeve.

Upoznati ih s osnovnim tipovima
hidrauličnih strojeva i njihovom
geometrijom.
 • upotreba Bernoullijeve jednadžbe za rotirajuću strujnicu
 • primjena Eulerove jednadžbe
 • sposobnost definiranja trokuta brzina
 • primjena osnovnih jednadžbi na rotirajuću cjevčicu
 • proračunati osnovne parametre centrifugalne pumpe
 • proračunati osnovne parametre aksijalne turbine
 • znati teoriju primitivnog propelera
 • poznavanje jednadžbe za neto pad Peltonove turbine

4

Dimenzijska analiza:

Ilustrirati važnost dimenzijske analize te
razviti tehnike bezdimenzijskog prikaza
rezultata.
 • odrediti dimenzijski nezavisan skup
 • odrediti bezdimenzijske parametre
 • razumjeti primjenu Buckinghamova teorema
 • znati prebaciti rezultate eksperimenta s modela na prototip

5

Cjevovodi:

Upoznati studente s osnovama hidrodina-mičkog proračuna jednostavnih cjevovoda.

Objasniti međusobni utjecaj cjevovod-pumpa
te definirati radnu točku cjevovoda.
 • upotreba modificirane Bernoullijeve jednadžbe
 • modeliranje linijskih i lokalnih gubitaka
 • određivanje radne točke cjevovoda
 • proračun osnovnih parametara jednostavnog cjevovoda

6

Navier-Stokesove jednadžbe:
Upoznati studente s osnovama diferencijalnog pristupa i izvesti model laminarnog strujanja.
 • primjena Navier-Stokesove jednadžbe

7

Teorija sličnosti:
Geometrijska, kinematička i dinamička sličnost; bezdimenzijske značajke u mehanici fluida.
 • odrediti kriterije sličnosti
 • znati preslikati vrijednosti fizikalne veličine s modela na prototip
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940