Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Osnivanje eksperimenta u mehanici fluida
Osnivanje eksperimenta u mehanici fluida
Ukupno sati: 3 [2+1]
ECTS bodovi: 4.0
Nositelji kolegija: M. Šavar; Z. Virag
Tip kolegija: stručni
Vrsta vježbi: laboratorijske
Preduvjeti za upis: -
Literatura: Brezinšćak, M.: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti
Pantelić, I.: Uvod u teoriju inženjerskog eksperimenta
Slrohi, K.: Mechanical measurements
Taguchi, G.: System of experimental design - engineering methods to optimize quality and minimize costs


 

Cjelina Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

1

Povijesni razvoj istraživačkog rada (2 sata) – U sklopu ove nastavne jedinice studente će se upoznati s povijesnim razvojem istraživačkog rada od stare Grčke i Aristotelovih principa, preko Arapskog svijeta Ibn al Haythama i Avicene, Renesanse Bacona, Gallilea, Newtona do modernog doba te Popper, Kuhnovih postavki.
  • Statičko i dinamičko baždarenje instrumenata (5 sati): studenti će baždariti instrumente koji će im kasnije trebati u provedbi eksperimenta

2

Osnovi metrologije (2sata) – U sklopu ove nastavne jedinice studenti će naučiti osnove mjerenja i metrologije, mjerne jedinice i dimenzije, sustave mjernih jedinica te temeljne pojmove mjerne tehnike.

3

Osnovne metodologije istraživanja (2sata) – studentu će biti dan pregled osnovnih pojmova i redoslijed istraživanja : Protokol istraživanja: Formulacija problema, Istraživanje baze znanja, Postavljanje mjerljive hipoteze, Organizacija eksperimenta, Analiza rezultata, Zaključci i publiciranje.

4

Organizacija eksperimenta (2 sata) – ovdje je dan pregled osnovnih pojmova u organizaciji eksperimenta koji će se detaljnije razvijati kroz slijedeće lekcije: Određivanje veličina, definirane zavisnih i nezavisnih varijabli, Modeliranje eksperimenta, potreban broj instrumenata i opreme, Plan pokusa, Baždarenje instrumenata, Mjerenje, akvizicija podataka, Obrada rezultata, ocjena mjerne pogreške.

5

Dimenzijska analiza, Buckinghamov teorem (4 sata) – u sklopu ove nastavne jedinice student će naučiti što je Dimenziono nezavisan skup te bezdimenzijski parametar. U okviru Pi teorema naučiti će se kako smanjiti broj varijabli koje se ispituju. U nastavku se daje definicija sličnosti te što je to koeficijent sličnosti. Jedna od ključnih stvari kod osnivanja eksperimenta je određivanje stupnja slobode eksperimenta. Prema tome se odabiru koeficijenti sličnosti za neke varijable a za preostale se izračunavaju koeficijenti pretvorbe - model prototip.

6

Dimenzijska analiza, Buckinghamov teorem (4 sata) – u sklopu ove nastavne jedinice student će naučiti što je Dimenziono nezavisan skup te bezdimenzijski parametar. U okviru Pi teorema naučiti će se kako smanjiti broj varijabli koje se ispituju. U nastavku se daje definicija sličnosti te što je to koeficijent sličnosti. Jedna od ključnih stvari kod osnivanja eksperimenta je određivanje stupnja slobode eksperimenta. Prema tome se odabiru koeficijenti sličnosti za neke varijable a za preostale se izračunavaju koeficijenti pretvorbe - model prototip

7

Baždarenje instrumenata (2 sata) – u sklopu ove nastavne jedinice student će naučiti statički i dinamički baždariti instrument. Odrediti na temelju rezultata baždarenja mjernu nesigurnost instrumenta odnosno lanca instrumenata. Podjela instrumenata na dinamične sustave prvog i drugog reda te prikaz prigušenja i kašnjenja instrumenata u Bodeovom dijagramu. Ocjena dinamičke upotrebljivosti instrumenta i njegova pogreška mjerenja.

8

Ocjena pogreške mjerenja (2 sata) - u sklopu ove nastavne jedinice student će naučiti osnovne pojmove o pogreškama u mjerenju, Što je točnost , a što preciznost. Kako na temelju baždarenja instrumenata ocijeniti mjernu nesigurnost. Te kako proračunati pogrešku indirektno mjerene veličine. Student će naučiti kako izračunati mjernu pogrešku eksperimenta.

9

Regresijska analiza (2 sata) - u sklopu ove nastavne jedinice student će naučiti kako metodom najmanjih kvadrata opisati rezultate mjerenja s proizvoljno nezavisnih varijabli i pomoću raznih funkcija (polinoma, log funkcije, eksponencijalne funkcije trigonometrijskih funkcija itd).Student će znati odrediti i utjecaj pojedinih članova regresijske funkcije.

10

Protokol istraživanja (2 sata) – student će naučiti kako voditi protokol istraživanja što u njega ide kako se vodi i čemu služi.

11

Izvještaj istraživanja (2 sata) – u sklopu ovog predavanja student će naučiti kako se piše konačni izvještaj istraživanja, te kako se piše stručni članak za časopis. Naučiti će koja sve poglavlja takav rad ima te kakvu formu mora imati te što mora sadržavati.

12

Primjer organizacije mjerenja (2sata) na ovom predavanju dati će se teoretske podloge za osnivanje dva eksperimenta Određivanje karakteristike pumpe te mjerenje viskoznosti. Na temelju ovih znanja studenti će ta dva eksperimenta provesti u laboratoriju.
  • Mjerenje viskoznosti 5 sati

13

Pisanje izvještaja mjerenja te osmišljanje protokola istraživanja za mjerenje karakteristika pumpe (3 sata)

14

Pisanje izvještaja mjerenja te osmišljanje protokola istraživanja za mjerenje viskoznosti (3 sata)

15
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940