Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Projektiranje pumpne stanice
Projektiranje pumpne stanice

Ukupno sati: 3 [2+1]
ECTS bodovi: 4.0
Nositelji kolegija: M. Šavar; I. Džijan
Tip kolegija: stručni, izborni
Vrsta vježbi: konstrukcijske
Preduvjeti za upis: -
Literatura: Franjić, Krešimir: Hidraulički strojevi (HS): za kolegij Hidraulički strojevi u VI. semestru Procesno-energetskog smjera u Zagrebu, Zagreb, 1989.
Smilović, Livio: Hidraulički strojevi: sisaljke, kompresori, ventilatori i vodne turbine (skripta - štampano kao rukopis), Metalski školski centar, Zagreb, 1970.
Crocker, Sabin: Piping handbook, New York, 1975.
Fancev, Mladen ; Franjić, Krešimir: Pumpe, Tehnička enciklopedija br. 11, 1988.
Horvat, Dragutin: Vodne turbine i pumpe, Zagreb, 1965.
Sanks, R. L. : Pumping Station Design (2nd ed.), Boston, 1998.


 

Cjelina Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

1

Osnove proračuna cjevovoda (4 sata) – U sklopu ove nastavne jedinice studenti će naučiti proračunati cjevovod koristeći Bernoullijeve jednadžbe i jednadžbe kontinuiteta. Proračunavati će lokalne i linijske gubitke koristeći Moodijev dijagram, jednadžbu Swamee i Jane. Usvojiti će se pojmovi ekvivalentni promjer i ekvivalentna duljina cjevovoda.
  • Proračun tlačnog cjevovoda sa svim komponentama i armaturom (4 sata)

2

3

Armatura (2 sata) – Tijekom ovog predavanja studentima će biti prezentirani gradivni elementi cjevovodnog sustava. Objasniti će se načini spajanja cijevi kao i materijali od kojih su napravljene (čelične, duktilne, plastične, azbestno cementne), u nastavku će se dati pregled i funkcija osnovnih dijelova cjevovoda kao što su ventili, zasuni, konstolni ventili, zaklopke, dozračni ventili, sigurnosni ventili i ostala armatura.


4

Elektromotorni pogoni (2 sata) – Studenti će biti upoznati s osnovnim tipovima elektromotora koji se koriste za pogon pumpi. Objasniti će se pojava pri upuštanju u rad elektromotora kao i krivulja snage pri upuštanju. Obraditi će se regulacija i zaštita od poreopterećenja elektromotora te rad na promjenjivom broju okretaja.


5

Dinamika sustava (4 sata) – U ovoj nastavnoj jedinici biti će izložene osnovne jednažbe dinamike gluida. u nastavku će biti dana metoda karakteristika koja numerički rješava ovaj tip diferencijalnih jednadžbi. Na jednostavnom primjeru biti će objašnjen hidraulički udar. Biti će dane metode za zaštitu od hidrauličkog udara. Metodom karakteristika biti će izračunato pokretanje i zaustavljanje pumpi.

  • Izbor tipa pumpi, proračun broja potrebnih pumpi, izračun radne točke, primjenom teorije sličnosti odrediti broj okretaja agregata (4 sata)

6

7

Bezdimenzijske značajke pumpi (2 sata) – Primjenom dimenzijske analize izvesti će se zakon sličnosti za hidrauličke strojeve. Izračunati će se koeficijent visine dobave, koeficijent protoka i snage te specifični broj okretaja. Dati će se tipične krivulje snaga za pumpe izražene u bezdimenzijskim dijagramima.


8

Tipovi pumpi (4 sata) - Predavati će se osnovni tipovi pumpi. Objasniti će se karakteristika pumpe, karakteristika cjevovoda, radna točka, optimalna točka. Na temelju zakona sličnosti izračunavati će se karakteristike sličnih pumpi. Objasniti će se paralelan i serijski rad pumpi te će se dati smjernice za odabir pumpe.


9
  • Proračun hidrauličkog urada kod trenutnog ispada pumpe iz pogona. Proračun posude za zaštitu od hidrauličkog udara (4 sata)

10

Kavitacija (2 sata) – Objasniti će se pojava kavitacije te će se objasniti djelovanje kavitacije na usis grana cjevovoda i usis pumpe. Objasniti će se pojam neto pozitivna usisna visina (potrebne i raspoložive) na realnim primjerima.


11

Zahvat vode (2 sata) – Uzimanje vode iz prirode, tipovi zahvata, potrebna instalacija.


12

Okoliš (2 sata) - U ovoj nastavnoj jedinici dati će se osnovni parametri za kvalitetu vode te načini filtriranja vode. Jedan dio predavanja posvetiti će se zaštiti prirodnih resursa.


13

Smještaj u prostor (2 sata) - Studentima će se dati pravila struke kako najbolje pravilno smjestiti niz sklopova (pumpe, tlačne posude, filtracijsko postrojenje, električno postrojenje, upravljanje i mjerenje, agregat) u prostor te osigurati laganu primjenu i održavanje.

  • Smještaj svih potrebnih elemenata u prostor vodeći računa o ergonomičnosti i lakom održavanju (3 sata)

14

Mjerenje, kontrola i upravljanje (2 sata) - U ovom predavanju dati će se osnovi mjerenja veličina za potrebe upravljanja i kontrole pumpnog postrojenja.


15

Grijanje, hlađenje, ventiliranje, vibracija i buka (2 sata) – Studentima će se objasniti potrebe za grijanjem, hlađenjem i provjetravanjem pumpne stanice te zaštita od buke i vibracija.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940