Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Računalna aerodinamika II
Računalna aerodinamika II
Ukupno sati: 3 [2+1]
ECTS bodovi: 4.0
Nositelji kolegija: S. Krizmanić
Tip kolegija: izborni - stručni
Vrsta vježbi: auditorne vježbe, praktikum
Preduvjeti za upis: Mehanika fluida II, Termodinamika II
Literatura: Tennekes, H.; Lumley, J.: A First Course in Turbulence, The MIT Press, Cambridge, 1972.
Patankar, S.: Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, McGraw-Hill, 1980.
Hirsch, C.: Numerical Computation of Internal and External Flows, Vol 1. i 2., Wiley, 1992.


 

Cjelina Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi
1 Pregled modela turbulencije. Pristup rješavanju stlačivog turbulentnog strujanja.
 • primjeri proračuna turbulentnog strujanja
 • problemi modeliranja turbulencije
2 k-e model turbulencije. Ravnotežni granični sloj. Zadavanje rubnih uvjeta u turbulentnom strujanju.
 • primjeri proračuna turbulentnog strujanja
 • problemi modeliranja turbulencije
3 k-omega model turbulencije, Baldwin-Lomaxov model.
 • kritički osvrt na točnost zidnih funkcija u zadavanju rubnih uvjeta
4 Pregled metoda diskretizacije područja proračuna i jednadžbi u računalnoj dinamici. Metoda konačnih razlika, konačnih volumena i konačnih elemenata.
 • primjeri diskretizacije modelskih jednadžbi metodom konačnih volumena
5 Osnovni zahtjevi na numerički postupak. Konzistencija, konvergencija, stabilnost, točnost i efikasnost.
 • primjeri analize konzistencije diskretizacije
6 Metode ispitivanja stabilnosti numeričkog postupka. Kriterij Levy-Couranta.
 • analiza shema za vremensko integriranje jednadžbi
7 1. kolokvij - zadatak
 • 1. kolokvij - teorija
8 Metoda kontrolnih volumena za rješavanje opće konvekcijsko difuzijske jednadžbe. Granični uvjeti.
 • razvoj metode kontrolnih volumena na primjer jednodimenzijskog nestacionarnog provođenja topline
 • integracija toplinskog toka i bilanciranje energije
9 Pregled i usporedba shema diferencije.
 • primjer dvodimenzijskog stacionarnog provođenje topline
 • zadavanje rubnih uvjeta
 • integracija toplinskog toka
10 Algoritmi za povezivanje jednadžbi za polje brzine i polja tlaka pri sekvencijalnom rješavanju jednadžbi matematičkog modela.
 • primjeri proračuna laminarnog opstrujavanja ploče
 • određivanje smičnog naprezanja i sila
11 2. kolokvij - zadatak
 • 2. kolokvij - teorija
12 Tretiranje nelinearnosti u jednadžbi količine gibanja i faktori podrelaksacije.
 • numerička analiza turbulentnog graničnog sloja uz ploču
 • usporedba dobivenih rezultata s eksperimentalnim
13 Specifični aspekti rješavanja stlačivog strujanja fluida.
 • primjer podzvučnog turbulentnog optjecanja profila
14 Iterativne metode rješavanja sustava algebarskih jednadžbi.
 • primjer nadzvučnog optjecanja profila
15 3. kolokvij - zadatak
 • 3. kolokvij - teorija
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940