Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Uvod u inženjersko modeliranje
Uvod u inženjersko modeliranje
Ukupno sati: 3 [2+1]
ECTS bodovi: 4.0
Nositelji kolegija: S. Krizmanić
Tip kolegija: temeljni
Vrsta vježbi: laboratorijske vježbe
Preduvjeti za upis:
Literatura: Zdravko Virag: "Indeksna notacija" web materijal
Erwin Kreyszig: Advanced engeeering mathemathics, John Wiley & Sons
Jurica Sorić: Uvod u numeričke metode u strojarstvu


 

Cjelina Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi
1 Uvod: o Inženjerskom modeliranju fizikalnih pojava i računalnim simulacijama
  • Pokretanje računalnog alata za vizualizaciju i pregledavanje primjera dovršenih računalnih simulacija iz znanstvene i industrijske prakse. (1 sat)
2 Operativni sustavi Microsoft Windows i GNU Linux
Osnovni alati i postupci u sustavima GNU-Linux koji su potrebni za rad s IMRS računalnim alatima (2 sata)
  • Primjeri primjene odabranih alata i postupaka u operativnom sustavu (2 sata)
3 Pregled razvojnih okruženja s grafičkim sučeljem: Code::Blocks, Qt creator, MS Visual Studio. Pregled programskih jezika namijenjenih proceduralnom programiranju. Pregled programskih jezika namijenjenih objektnom programiranju (2 sata)
4 Pregled alata za vizualizaciju rezultata računalnih simulacija Gnulot, QtIplot, MS Excell/LibreOffice Calc, Tecplot (2 sata)
  • Primjeri primjene alata za vizualizaciju i postupaka u operativnom sustavu (2 sata)
5 Izrada dijagrama analitičkih funkcija i njenih aproksimacija odabranim članovima pripadnog Taylorovog reda. (2 sata)
  • Kolokvij 1 (1sat)
6 Prikaz funkcija, aproksimacija, apsolutnih i relativnih razlika. Izrada LS aproksimacijskog izraza eksperimentalnih rezultata pomoću računalnog alata (2 sata)
  • Stvaranje izvršnih datoteka IMRS računalnih alata dostupnih isključivo u obliku programskog koda (2 sata)
7 Indeksni zapis vektorskih i tenzorskih veličina i
osnovnih algebarskih operacija: zbrajanja, množenja tenzora skalarom, skalarnog i vektorskog umnoška vektora. Jedinični tenzor (Kroneckerov operator), permutirajući tenzor.  (2 sata)
8 Ostale algebarske operacije. Indeksni zapis: Unutarnjeg produkta tenzora: jednostrukog i dvostrukog (2 sata)
  • Stvaranje izvršnih datoteka IMRS računalnih alata dostupnih isključivo u obliku programskog koda (2 sata)
9 Transformacije tenzora pri rotaciji koordinatnog sustava. (2 sata)
10 Indeksni zapis tenzorskog produkta. Transpnirani, simetrični, antisimetrični, sferni i devijatorski tenzor. Indeksni zapis diferencijalnih operatora, linijskih, površinskih i volumnih integrala. (2 sata)
  • Uvid u implementaciju algebarskih operacija računalnim alatima temeljenih na proceduralnom i objektnom programiranju (2 sata)
11 Indeksni zapis izraza za bezvrtložna i bezizvorna polja. Zapis Stokesove, Gaussove i Leibnitzove formule (2 sata)
12 Računalni alati za vizualizaciju ParaView i ViSit – Prikaz skalarnih i vektorskih polja (vizualizacija 2D primjera riješenog analitički, u sklopu prethodnih vježbi) (2 sata)
  • Kolokvij 2 (1sat)
13 Računalni alati za vizualizaciju ParaView i ViSit – Prikaz skalarnih i vektorskih polja (vizualizacija 3D primjera riješenog analitički, u sklopu prethodnih vježbi) (2 sata)
  • Ručna izvedba odabranih primjera (2 sata)
14 Izrada slikovnih elemenata tekstualnih i prezentacijskih formi IMRS izvješća na temelju prethodnog primjera. Izračun integralnih veličina (2 sata)
15 Izoliranje i prikaz raspodjele fizikalnih veličina duž linijskih segmenata (profila). Tablični prikazi rezultata (2 sata)
  • Kolokvij 3 (1sat)
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940