Laboratorij za elemente strojeva - Home

  Fakultet strojarstva i brodogradnje

  Fakultet strojarstva i brodogradnje   

Katedra za elemente strojeva i konstrukcija

Sveučilište u Zagrebu  

 

 

 

 

 

 

   

           Kolegiji          Konzultacije        Skripte        Literatura             

        Kolegiji

 

1. Elementi konstrukcija

2. Elementi konstrukcija I

3. Elementi konstrukcija IA

4. Elementi konstrukcija IB

5. Elementi konstrukcija II

6. Elementi konstrukcija IIA

7. Elementi konstrukcija IIB

8. Elementi konstrukcija IIC

9. Elementi konstrukcija III

10. Elementi strojeva

 

 

11. Elementi strojeva B

12. Elementi strojeva Z

13. Konstrukcijski elementi robota

14. Mehaničke konstrukcije

15. Mehaničke konstrukcije - RS

16. Lake konstrukcije

17. Računalna i inženjerska grafika

18. Prijenosnici posebne namjene

19. Tehnologično oblikovanje

20. Proračun spojeva konstrukcija

 

 

1. Elementi konstrukcija

Šifra: 15946


Ukupno sati:
6  [3 + 3]

ECTS:
 6


Potencijalni nositelji:
Prof dr. sc. Milan Opalić

Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:


Preduvjeti za ispit:
  Cilj kolegija:
Upoznavanje najčešće korištenih elemenata strojeva i njihove funkcije. Analiza utjecaja statičke i dinamičke izdržljivosti pri projektiranju i dimenzioniranju uz prihvatljive kriterije sigurnosti, te upoznavanje mehanizma oštećenja elemenata. Osnove oblikovanja. Upoznavanje osnovnih nemehaničkih dijelova strojeva.

Literatura:
Opalić M.: Prijenosnici snage i gibanja, DESIKH, Zagreb, 1998

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Naćini opterećenja strojnih dijelova, Čvrstoća oblika izdržljivost i sigurnost.   Konstrukcija Smithovog dijagrama, Wöhlerova krivulja
2. Vrste pogonskih i radnih strojeva. Kinematika strojnih dijelova (brzine, prijenosni omjeri).   Proučavanje karakteristika pogonskih i radnih strojeva. Posjet laboratoriju.
3. Zavareni, lemljeni i lijepljeni spojevi   Principi proračuna zavarenih spojeva. Numerički proračun lijepljenih i lemljenih spojeva na konkretnim primjerima
4. Vijci, opruge,   Laboratorijske vježbe iz vijaka i opruga. Proračun i mjerenje momenta pritezanja visoko vrijednih vijaka.
5. Stezni spojevi, zakovice lakih konstrukcija   Zadavanje prvog projekta, koji obuhvaća sve do sad obrađene elemente.
6. Klinovi, pera, zatici, svornjaci   Proračun spojeva elemenata na konkretnim primjerima.
7. Osovine, vratila, brtve i brtvljenje   Prvi kolokvij. Laboratorijska pokazna vježba kritične brzine vrtnje.
8. Klizni i valjni ležaji   Principi proračuna kliznih ležaja. Proračun kliznog ležaja bez hidrodinamskog plivanja. Izbor kotrljajućih ležajeva.
9. Spojke, kočnice   Numerički primjeri proračuna spojki i kočnica
10. Tarni, remenski i lančani prijenosi   Drugi kolokvij
11. Čelnički zupčasti prijenos, osnove proračuna i oblikovanja   Razrada osnovnog pravila zupčanja. Konstrukcija evolvente i cikloide (epicikloide i hipocikloide)
12. Ostali zupčasti prijenosi. Vrste i definiranje ekvivalentnog čelnika   Osnove oblikovanja i proračuna stožnika, vijčanika i pužnih prijenosnika.
13. Električki, pneumatski i hidraulički elementi   Hidraulički motori i pumpe. Principi hidrostatskog i hidrodinamskog i električnog prijenosa snage i gibanja.
14. Mehanizmi oštećenja i ispada strojnog dijela iz funkcije, gubitci energije).Ispitivanje elemenata strojeva   Laboratorijska vježba određivanja gubitaka u prijenosniku.
15. Elementi cjevovoda -cijevi-zaprni organi (ventili, zasuni, zaklopke, pipe).   Treći kolokvij.

Sadržaj

2. Elementi konstrukcija I

Šifra: 15922


Ukupno sati: 5  [3 + 2]
 
ECTS:
 6

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić;
Doc. dr. sc. Nenad Kranjčević


Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Uredno pohađanje predavanja i vježbi, te predani I i II program. Studenti koji polože I i II kolokvij u okviru vježba oslobađaju se teorijskog dijela ispita.
  Cilj kolegija:
Upoznavanje i podjela elemenata strojeva.Analiza utjecaja dinamičke izdržljivosti pri projektiranju strojnih dijelova uz prihvatljive kriterije sigurnosti.Oblikovanje i dimenzioniranje elemenata za spajanje, prjenos snage i momenta .

Literatura:
Opalić,M.: Elementi strojeva FSB, Zagreb, 2001. Cvirn,Ž.;Herold, Z.:Elementi konstrukcija, FSB, Zagreb, 2000. Decker,K.H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Tipovi opterećenja, naprezanja i dinamička čvrstoća strojnih djelova.   Rekapitulacija tipova opterećenja i cikličkih dinamičkih naprezanja
2. Čvrstoća oblika i pogonska čvrstoća. Potrebna i postojeća sigurnost.   Zadavanje I programa. Odabir potrebne sigurnosti.
3. Tolerancija mjera, oblika i položaja.   Pregled izrade I programa. Ogledni primjer objašnjenja tolerancije i dosjeda
4. Elementi nerastavljivog spajanja.Stezni spojevi   Pregled I programa uz konstrukcijsku analizu Zadatak iz Tolerancije
5. Zavareni spojevi Vrste zavarenih spojeva i tehnološka izvedivost   Pregled I programa. Objašnjenje korištenja Smithovog dijagrama
6. Naprezanja u zavaru   Pregled I programa uz konstrukcijske ispravke.
7. Lemljeni i lijepljeni spojevi   Pregled I programa uz konstrukcijske ispravke. Provođenje I kolokvija
8. Zakovani spojevi   Predaja I programa. Ponavljanje I kolokvija.
9. Rastavljivi spojevi. Vijčani spojevi   Zadavanje II programa uz objašnjenja za izradu.
10. Osiguranje vijčanih spojeva   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
11. Klinovi i pera, zatici i svornjaci   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
12. Vrste opružnih elemenata Opružna karakteristika   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
13. Torzijske opruge   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
14. Fleksijke i druge opruge   Predaja II programa. Provođenje II kolokvija.
15. Elementi cijevovoda i elemenata za protok medija   Predaja II programa. Ponavljanje II kolokvija.

 Sadržaj

3. Elementi konstrukcija IA

Šifra: 15953


Ukupno sati:
5  [3 + 2]
 
ECTS:
 6

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić
Doc. dr. sc. Nenad Kranjčević

Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Uredno pohađanje predavanja i vježbi, te predani I i II program
  Cilj kolegija:
Upoznavanje i podjela elemenata strojeva.Analiza utjecaja dinamičke izdržljivosti pri projektiranju strojnih dijelova uz prihvatljive kriterije sigurnosti.Oblikovanje i dimenzioniranje elemenata za spajanje, prjenos snage i momenta pri pravocrtnom i kružnom gibanju.

Literatura:
Opalić,M.: Elementi strojeva FSB, Zagreb, 2001. Cvirn,Ž.;Herold, Z.:Elementi konstrukcija, FSB, Zagreb, 2000. Decker,K.H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Podjela elemenata strojeva. Tipovi opterećenja, naprezanja i dinamička čvrstoća strojnih djelova.   Rekapitulacija tipova opterećenja i cikličkih dinamičkih naprezanja
2. Čvrstoća oblika i pogonska čvrstoća. Potrebna i postojeća sigurnost.   Zadavanje uz upute za izradu I programa. Konstruiranje Smithovog dijagrama.
3. Tolerancija mjera, oblika i položaja.   Pregled izrade I programa. Ogledni primjer objašnjenja tolerancije i dosjeda
4. Elementi nerastavljivog spajanja. Stezni spojevi. Zavareni spojevi.   Pregled I programa uz konstrukcijsku analizu uzdužnih i poprečnih steznih spojeva.
5. Vrste zavarenih spojeva i tehnološka izvedivost. Naprezanja u zavaru   Pregled I programa. Objašnjenje korištenja Smithovog dijagrama
6. Lemljeni i lijepljeni spojevi. Zakovani spojevi   Pregled I programa uz konstrukcijske ispravke.
7. Rastavljivi spojevi. Vijčani spojevi   Pregled I programa uz konstrukcijske ispravke.
8. Osiguranje vijčanih spojeva   Kolokviranje i predaja I programa.
9. Klinovi i pera, zatici i svornjaci.Vrste opružnih elemenata Opružna karakteristika   Zadavanje II programa "Vijčana preša".
10. Torzijske opruge. Fleksijke i druge opruge   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
11. Elementi cijevovoda i elemenata za protok medija   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
12. Prijenosnici snage i gibanja uvod. Osovine i vratila - uvod, naprezanja, idealna osovina, kontrola dimenzija osovina.   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
13. Vratila - približan proračun vratila, kombinirana naprezanja, stupnjevanje, kontrola dimenzija vratila. Kontrola elastičnih deformacija, kritične brzine vrtnje. Rukavci osovina i vratila- proračun i konstrukcije.   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
14. Klizni i valjni ležaji - uvod. Karakteristike kliznih ležaja, trenje, podmazivanje, zakonitosti proračuna, konstrukcije. Karakteristike valjnih ležaja, zakonitosti proračuna. Karakteristike valjnih ležaja, zakonitosti proračuna.   Kolokviranje i predaja II programa.
15. Standardi i izbor valjnih ležaja, vrste ležajnih mjesta (konstrukcije).   Kolokviranje i predaja II programa.

 Sadržaj

4. Elementi konstrukcija IB

Šifra: 15972Ukupno sati:
6  [3 + 3]

ECTS:
 7

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić;
Doc. dr. sc. Nenad Kranjčević


Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Cilj kolegija:
Upoznavanje i podjela elemenata strojeva.Analiza utjecaja dinamičke izdržljivosti pri projektiranju strojnih dijelova uz prihvatljive kriterije sigurnosti.Oblikovanje i dimenzioniranje elemenata za spajanje, prjenos snage i momenta pri pravocrtnom i kružnom gibanju.

Literatura:
Opalić,M.: Elementi strojeva FSB, Zagreb, 2001.

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Podjela elemenata strojeva. Tipovi opterećenja, naprezanja i dinamička čvrstoća strojnih djelova.   Rekapitulacija tipova opterećenja i cikličkih dinamičkih naprezanja
2. Čvrstoća oblika i pogonska čvrstoća.Potrebna i postojeća sigurnost.   Zadavanje uz upute za izradu I programa. Konstruiranje Smithovog dijagrama.
3. Tolerancija mjera, oblika i položaja.   Pregled izrade I programa. Ogledni primjer objašnjenja tolerancije i dosjeda
4. Elementi nerastavljivog spajanja.Stezni spojevi. Zavareni spojevi.   Pregled I programa uz konstrukcijsku analizu uzdužnih i poprečnih steznih spojeva.
5. Vrste zavarenih spojeva i tehnološka izvedivost. Naprezanja u zavaru   Pregled I programa. Objašnjenje korištenja Smithovog dijagrama
6. Lemljeni i lijepljeni spojevi. Zakovani spojevi   Pregled I programa uz konstrukcijske ispravke.
7. Rastavljivi spojevi. Vijčani spojevi   Pregled I programa uz konstrukcijske ispravke.
8. Osiguranje vijčanih spojeva   Kolokviranje i predaja I programa.
9. Klinovi i pera, zatici i svornjaci.Vrste opružnih elemenata Opružna karakteristika   Zadavanje II programa "Vijčana preša".
10. Torzijske opruge. Fleksijke i druge opruge   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
11. Elementi cijevovoda i elemenata za protok medija   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
12. Prijenosnici snage i gibanja uvod. Osovine i vratila - uvod, naprezanja, idealna osovina, kontrola dimenzija osovina.   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
13. Vratila - približan proračun vratila, kombinirana naprezanja, stupnjevanje, kontrola dimenzija vratila. Kontrola elastičnih deformacija, kritične brzine vrtnje. Rukavci osovina i vratila- proračun i konstrukcije.   Pregled II programa uz konstrukcijske ispravke.
14. Klizni i valjni ležaji - uvod. Karakteristike kliznih ležaja, trenje, podmazivanje, zakonitosti proračuna, konstrukcije. Karakteristike valjnih ležaja, zakonitosti proračuna. Karakteristike valjnih ležaja, zakonitosti proračuna.   Kolokviranje i predaja II programa.
15. Standardi i izbor valjnih ležaja, vrste ležajnih mjesta (konstrukcije).   Kolokviranje i predaja II programa.

Sadržaj

5. Elementi konstrukcija II

Šifra: 15932


Ukupno sati:
6  [3 + 3]

ECTS:
 7

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić

Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Samostalna izrada 2 konstrukcijska programa uz kolokvijalnu
  Cilj kolegija:
Upoznavanje karakteristika, načina dimenzioniranja, te konstrukcija elemenata strojeva za prijenos snage i kružnog gibanja.

Literatura:
Decker, K. H. : Elementi strojeva, TK, Zagreb Horvat Z. : Vratilo-proračun Milan Opalić: Prijenosnici snage i gibanja, HDESK, Zagreb


Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1.. Prijenosnici snage i gibanja - uvod. Osovine i vratila - uvod, naprezanja, idealna osovina, kontrola dimenzija osovina.Prijenosnici snage i gibanja - uvod. Osovine i vratila - uvod, naprezanja, idealna osovina, kontrola dimenzija osovina.   Zadavanje programa ''Vratilo'', osnovne upute, analiza zadanih ulaznih podataka i opterećenja.
2.. Vratila - približan proračun vratila, kombinirana naprezanja, stupnjevanje, kontrola dimenzija vratila.Vratila - približan proračun vratila, kombinirana naprezanja, stupnjevanje, kontrola dimenzija vratila.   Naprezanja u pojedinim presjecima vratila, idealni oblik i dimenzije, stupnjevanje.
3.. Kontrola elastičnih deformacija, kritične brzine vrtnje. Rukavci osovina i vratila- proračun i konstrukcije.Kontrola elastičnih deformacija, kritične brzine vrtnje. Rukavci osovina i vratila- proračun i konstrukcije.   Način izbora standardnih ležaja iz kataloga. Izbor ležaja za zadane uvjete uležištenja. Laboratorijske vježbe iz vratila.
4.. Klizni i valjni ležaji - uvod. Karakteristike kliznih ležaja, trenje, podmazivanje, zakonitosti proračuna, konstrukcije.Klizni i valjni ležaji - uvod. Karakteristike kliznih ležaja, trenje, podmazivanje, zakonitosti proračuna, konstrukcije.   Kontrola postojećih sigurnosti u kritičnim presjecima stupnjevanog vratila.
5.. Karakteristike valjnih ležaja, zakonitosti proračuna.Karakteristike valjnih ležaja, zakonitosti proračuna.   Proračun progiba i nagiba elastične linije, torzijske deformacije. Osnove crteža vratila.
6. Standardi i izbor valjnih ležaja, vrste ležajnih mjesta (konstrukcije).   Kritične brzine vrtnje, pregled crteža i proračuna.
7. Spojke - vrste, funkcionalne karakteristike, konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna.   Predaja programa ''Vratilo'', uz usmenu obranu izvršenog rada. Laboratorijske vježbe iz kritične brzine vrtnje.
8. Remenski prijenos s plosnatim remenom, karakteristike prijenosa, vrste, sile u remenu, Eytelweinova jednadžba.   Zadavanje programa ''Lamelna spojka'', osnovne upute, analiza zadanih ulaznih podataka i opterečenja. Laboratorijske vježbe iz spojka.
9. Naprezanja u remenu, puzanje i klizanje remena, opterećenja vratila remenica, proračun remena.   Određivanje vrste, dimenzija i broja lamela (tarnih površina) za zadane uvjete. I kolokvij (vratilo, ležaji, osnove spojki)
10. Remenski prijenos s klinastim remenjem - kut klina. Prednaprezanje remena. Materijali remena, konstrukcije remenica.   Kontrola opteretivosti izabranih lamela. Izbor osnovnih dimenzija i elemenata polužja za uključivanje spojke.
11. Tarni prijenos - karakteristike, vrste i konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna.   Pregled montažnog crteža uz kontrolu proračuna elemenata spojke. Laboratorijske vježbe iz remenskog prijenosa.
12. Tarni prijenosi s klinastim utorom. Kontinuirana promjena prijenosnog omjera - analize gibanja i konstrukcije.   Ponavljanje I kolokvija. Pregled montažnog crteža uz kontrolu svih potrebnih dodatnih detalja i presjeka.
13. Valjanje i puzanje kod tarnog prijenosa. Granice opteretivosti. Materijali i konstrukcija tarenica.   Pregled montažnog i dijela radioničkih crteža nestandardnih elemenata spojke.
14. Kočnice - vrste, funkcionalne karakteristike, konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna.   Završni pregled proračuna i crteža.
15. Primjeri proračuna prijenosnika snage i gibanja. Analiza opterećenja, naprezanja i zakonitosti dimenzioniranja elemenata prijenosnika.   Predaja programa ''Lamelna spojka'', uz usmenu obranu izvršenog rada. II kolokvij (spojke, remenski i tarni prijenos.

Sadržaj

6. Elementi konstrukcija IIA

Šifra: 15967


Ukupno sati:
4  [2 + 2]
 
ECTS:
 5

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić;
Doc. dr. sc. Nenad Kranjčević


Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Samostalna izrada 2 konstrukcijska programa uz kolokvijalnu predaju.
  Cilj kolegija:
Upoznavanje karakteristika, načina dimenzioniranja, te konstrukcija elemenata strojeva za prijenos snage i kružnog gibanja.

Literatura:
Decker,Karl-Heinz : Elementi strojeva, TK, Zagreb. Oberšmit,E: Ozubljenja i zupčanici, SNL, Zagreb. Horvat, Z. : Vratilo - proračun

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Spojke - vrste, funkcionalne karakteristike, konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna.   Zadavanje programa '' Vratilo '', osnovne upute, analiza zadanih ulaznih podataka i opterećenja.
2. Remenski prijenos s plosnatim remenom, karakteristike prijenosa, vrste, sile u remenu, Eytelweinova jednadžba.   Naprezanja u pojedinim presjecima vratila, idealni oblik i dimenzije, stupnjevanje.
3. Naprezanja u remenu, puzanje i klizanje remena, opterećenja vratila remenica, proračun remena.   Način izbora standardnih ležaja iz kataloga. Izbor ležaja za zadane uvjete uležištenja. Laboratorijske vježbe iz vratila.
4. Remenski prijenos s klinastim remenjem - kut klina. Prednaprezanje remena. Materijali remena, konstrukcije remenica.   Kontrola postojećih sigurnosti u kritičnim presjecima stupnjevanog vratila.
5. Tarni prijenos - karakteristike, vrste i konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna.Tarni prijenosi s klinastim utorom. Kontinuirana promjena prijenosnog omjera - analize gibanja i konstrukcije.   Proračun progiba i nagiba elastične linije, torzijske deformacije. Osnove crteža vratila.
6. Valjanje i puzanje kod tarnog prijenosa. Granice opteretivosti. Materijali i konstrukcija tarenica.   kritične brzine vrtnje, pregled crteža i proračuna.
7. Kočnice - vrste, funkcionalne karakteristike, konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna.   Predaja programa '' Vratilo '', uz usmenu obranu izvršenog rada. Laboratorijske vježbe iz kritične brzine vrtnje.
8. Ozubljeni prijenos, vrste, primjena, tehnologija izrade, osnovni zakon ozubljenja. Cikloidno ozubjenje, orto, epi i hipocikloida, konstrukcija cikloidnog ozubljenja, svojstva i primjena, evolventno ozubljenje, konstrukcija prave i skraćene evolvente.   Zadavanje programa '' Lamelna spojka '', osnovne upute, analiza zadanih ulaznih podataka i opterećenja. Laboratorijske vježbe iz spojka.
9. Konstrukcija protuboka i analitičko određivanje evolven. boka. Svojstva evolventnog ozubljenja. Standardni profil za evolventno ozubljenje. Uvjeti zahvata, put, dužina, prekrivanje. Podrezanost, interferencija i granični broj zubi. Pomak profila, nulti i V-zupčanici. Debljina zuba na diob. kružnici. Jedinična evolventa i evol. funkcija. Debljina zuba po visini. zupčani parovi čelnika (ravni zubi). Nulti i V-nulti.   Određivanje vrste, dimenzija i broja lamela (tarnih površina) za zadane uvjete. Kontrola opteretivosti izabranih lamela. Izbor osnovnih dimenzija i elemenata polužja za uključivanje spojke.
10. V-parovi, razmak osi bez bočne zračnosti. Skraćenje tjemenog dijela glave zuba. Zbroj pomaka profila. Bočna zračnost. Korekcija boka zuba. Tolerancije evolv. čelnika. proračun opteretivosti zupčanika.   Pregled montažnog crteža uz kontrolu proračuna elemenata spojke. Laboratorijske vježbe iz remenskog prijenosa.
11. Opterećenje zupčanika. Nazivna i dodatna dinamička. Sile koje opterećuju zub. Trenje, iskoristivost i prijenosni omjeri. Opteretivost korijena zuba. Faktori raspodjele sile. Dop. naprezanja korijena zuba. Faktor sigurnosti. Opteretivost bokova zubi u zahvatu. Faktori raspodjele sile. Dop. naprezanja boka zuba.   Prijenosni omjeri i smjerovi vrtnje prijenosa s neposrednim i posrednim dodirom. U laboratoriju pokazna vježba elemenata za prijenos oblikom
12. Zupčanici s unutarnjim ozubljenjem. Stožnici s ravnim i kosim ozubljenjem.   Pregled montažnog crteža uz kontrolu svih potrebnih dodatnih detalja i presjeka.
13. Pužni prijenos. Planetarni prijenos.   Pregled montažnog i dijela radioničkih crteža nestandardnih elemenata spojke.
14. Lančani i prijenos ozubljenim remenom.   Laboratorijska vježba određivanja debljine zuba. Završni pregled proračuna i crteža spojke.
15. Primjeri proračuna prijenosnika snage i gibanja. Analiza opterećenja, naprezanja i zakonitosti dimenzioniranja elemenata prijenosnika.   Predaja programa '' Lamelna spojka '', uz usmenu obranu izvršenog rada.

Sadržaj

7. Elementi konstrukcija IIB

Šifra: 15956


Ukupno sati:
5  [2 + 3]
 
ECTS:
 6

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić;
Doc. dr. sc. Nenad Kranjčević


Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Samostalna izrada 2 konstrukcijska programa uz kolokvijalnu predaju.
  Cilj kolegija:
Upoznavanje karakteristika, načina dimenzioniranja, te konstrukcija elemenata strojeva za prijenos snage i kružnog gibanja.

Literatura:
Decker,Karl-Heinz : Elementi strojeva, TK, Zagreb. Oberšmit,E: Ozubljenja i zupčanici, SNL, Zagreb. Horvat, Z. : Vratilo - proračun

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Spojke - vrste, funkcionalne karakteristike, konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna.   Zadavanje programa '' Vratilo '', osnovne upute, analiza zadanih ulaznih podataka i opterećenja.
2. Remenski prijenos s plosnatim remenom, karakteristike prijenosa, vrste, sile u remenu, Eytelweinova jednadžba.   Naprezanja u pojedinim presjecima vratila, idealni oblik i dimenzije, stupnjevanje.
3. Naprezanja u remenu, puzanje i klizanje remena, opterećenja vratila remenica, proračun remena.   Način izbora standardnih ležaja iz kataloga. Izbor ležaja za zadane uvjete uležištenja. Laboratorijske vježbe iz vratila.
4. Remenski prijenos s klinastim remenjem - kut klina. Prednaprezanje remena. Materijali remena, konstrukcije remenica.   Kontrola postojećih sigurnosti u kritičnim presjecima stupnjevanog vratila.
5. Tarni prijenos - karakteristike, vrste i konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna.Tarni prijenosi s klinastim utorom. Kontinuirana promjena prijenosnog omjera - analize gibanja i konstrukcije.   proračun progiba i nagiba elastične linije, torzijske deformacije. Osnove crteža vratila.
6. Valjanje i puzanje kod tarnog prijenosa. Granice opteretivosti. Materijali i konstrukcija tarenica.   kritične brzine vrtnje, pregled crteža i proračuna
7. Kočnice - vrste, funkcionalne karakteristike, konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna   Predaja programa '' Vratilo '', uz usmenu obranu izvršenog rada. Laboratorijske vježbe iz kritične brzine vrtnje.
8. Ozubljeni prijenos, vrste, primjena, tehnologija izrade, osnovni zakon ozubljenja. Cikloidno ozubjenje, orto, epi i hipocikloida, konstrukcija cikloidnog ozubljenja, svojstva i primjena, evolventno ozubljenje, konstrukcija prave i skraćene evolvente.   Zadavanje programa '' Lamelna spojka '', osnovne upute, analiza zadanih ulaznih podataka i opterećenja. Laboratorijske vježbe iz spojka.
9. Konstrukcija protuboka i analitičko određivanje evolven. boka. Svojstva evolventnog ozubljenja. Standardni profil za evolventno ozubljenje. Uvjeti zahvata, put, dužina, prekrivanje. Podrezanost, interferencija i granični broj zubi. Pomak profila, nulti i V-zupčanici. Debljina zuba na diob. kružnici. Jedinična evolventa i evol. funkcija. Debljina zuba po visini. zupčani parovi čelnika (ravni zubi). Nulti i V-nulti.   Određivanje vrste, dimenzija i broja lamela (tarnih površina) za zadane uvjete. I kolokvij ( vratilo, ležaji, osnove spojki)
10. V-parovi, razmak osi bez bočne zračnosti. Skraćenje tjemenog dijela glave zuba. Zbroj pomaka profila. Bočna zračnost. Korekcija boka zuba. Tolerancije evolv. čelnika. proračun opteretivosti zupčanika.   Kontrola opteretivosti izabranih lamela. Izbor osnovnih dimenzija i elemenata polužja za uključivanje spojke.
11. Opterećenje zupčanika. Nazivna i dodatna dinamička. Sile koje opterećuju zub. Trenje, iskoristivost i prijenosni omjeri. Opteretivost korijena zuba. Faktori raspodjele sile. Dop. naprezanja korijena zuba. Faktor sigurnosti. Opteretivost bokova zubi u zahvatu. Faktori raspodjele sile. Dop. naprezanja boka zuba.   Prijenosni omjeri i smjerovi vrtnje prijenosa s neposrednim i posrednim dodirom. U laboratoriju pokazna vježba elemenata za prijenos oblikom. Pregled montažnog crteža uz kontrolu proračuna elemenata spojke. Laboratorijske vježbe iz remenskog prijenosa.
12. Zupčanici s unutarnjim ozubljenjem. Stožnici s ravnim i kosim ozubljenjem   Ponavljanje I kolokvija. Pregled montažnog crteža uz kontrolu svih potrebnih dodatnih detalja i presjeka.
13. Pužni prijenos. Planetarni prijenos.   Pregled montažnog i dijela radioničkih crteža nestandardnih elemenata spojke. Laboratorijska vježba određivanja debljine zuba.
14. Lančani i prijenos ozubljenim remenom.   Završni pregled proračuna i crteža.
15. Primjeri proračuna prijenosnika snage i gibanja. Analiza opterećenja, naprezanja i zakonitosti dimenzioniranja elemenata prijenosnika.   Predaja programa '' Lamelna spojka '', uz usmenu obranu izvršenog rada. II kolokvij (spojke, remenski i tarni prijenos

Sadržaj

8. Elementi konstrukcija IIC

Šifra: 33688


Ukupno sati:
5  [2 + 3]
 
ECTS:
 6

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić
Doc. dr. sc. Nenad Kranjčević


Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:


Preduvjeti za ispit:
Samostalna izrada 2 konstrukcijska programa uz kolokvijalnu predaju.
  Cilj kolegija:
Upoznavanje karakteristika, načina dimenzioniranja, te konstrukcija elemenata strojeva za prijenos snage i kružnog gibanja.

Literatura:
Decker,Karl-Heinz : Elementi strojeva, TK, Zagreb. Oberšmit,E: Ozubljenja i zupčanici, SNL, Zagreb. Horvat, Z. : Vratilo - proračun

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Spojke - vrste, funkcionalne karakteristike, konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna.   Zadavanje programa '' Vratilo '', osnovne upute, analiza zadanih ulaznih podataka i opterećenja
2. Remenski prijenos s plosnatim remenom, karakteristike prijenosa, vrste, sile u remenu, Eytelweinova jednadžba.   Naprezanja u pojedinim presjecima vratila, idealni oblik i dimenzije, stupnjevanje.
3. Naprezanja u remenu, puzanje i klizanje remena, opterećenja vratila   Način izbora standardnih ležaja iz kataloga. Izbor ležaja za zadane uvjete
4. Remenski prijenos s klinastim remenjem - kut klina. Prednaprezanje remena. Materijali remena, konstrukcije remenica.   Kontrola postojećih sigurnosti u kritičnim presjecima stupnjevanog vratila.
5. Tarni prijenos - karakteristike, vrste i konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna.Tarni prijenosi s klinastim utorom. Kontinuirana promjena prijenosnog omjera - analize gibanja i konstrukcije.   proračun progiba i nagiba elastične linije, torzijske deformacije. Osnove crteža vratila.
6. Valjanje i puzanje kod tarnog prijenosa. Granice opteretivosti. Materijali i konstrukcija tarenica.   kritične brzine vrtnje, pregled crteža i proračuna
7. Kočnice - vrste, funkcionalne karakteristike, konstrukcijske izvedbe, zakonitosti proračuna   Predaja programa '' Vratilo '', uz usmenu obranu izvršenog rada. Laboratorijske vježbe iz kritične brzine vrtnje.
8. Ozubljeni prijenos, vrste, primjena, tehnologija izrade, osnovni zakon ozubljenja. Cikloidno ozubjenje, orto, epi i hipocikloida, konstrukcija cikloidnog ozubljenja, svojstva i primjena, evolventno ozubljenje, konstrukcija prave i skraćene evolvente.   Zadavanje programa '' Lamelna spojka '', osnovne upute, analiza zadanih ulaznih podataka i opterećenja. Laboratorijske vježbe iz spojka.
9. Konstrukcija protuboka i analitičko određivanje evolven. boka. Svojstva evolventnog ozubljenja. Standardni profil za evolventno ozubljenje. Uvjeti zahvata, put, dužina, prekrivanje. Podrezanost, interferencija i granični broj zubi. Pomak profila, nulti i V-zupčanici. Debljina zuba na diob. kružnici. Jedinična evolventa i evol. funkcija. Debljina zuba po visini. zupčani parovi čelnika (ravni zubi). Nulti i V-nulti.   Određivanje vrste, dimenzija i broja lamela (tarnih površina) za zadane uvjete. I kolokvij ( vratilo, ležaji, osnove spojki)
10. V-parovi, razmak osi bez bočne zračnosti. Skraćenje tjemenog dijela glave zuba. Zbroj pomaka profila. Bočna zračnost. Korekcija boka zuba. Tolerancije evolv. čelnika. proračun opteretivosti zupčanika.   Kontrola opteretivosti izabranih lamela. Izbor osnovnih dimenzija i elemenata polužja za uključivanje spojke.
11. Opterećenje zupčanika. Nazivna i dodatna dinamička. Sile koje opterećuju zub. Trenje, iskoristivost i prijenosni omjeri. Opteretivost korijena zuba. Faktori raspodjele sile. Dop. naprezanja korijena zuba. Faktor sigurnosti. Opteretivost bokova zubi u zahvatu. Faktori raspodjele sile. Dop. naprezanja boka zuba.   Prijenosni omjeri i smjerovi vrtnje prijenosa s neposrednim i posrednim dodirom. U laboratoriju pokazna vježba elemenata za prijenos oblikom. Pregled montažnog crteža uz kontrolu proračuna elemenata spojke. Laboratorijske vježbe iz remenskog prijenosa.
12. Zupčanici s unutarnjim ozubljenjem. Stožnici s ravnim i kosim ozubljenjem   Ponavljanje I kolokvija. Pregled montažnog crteža uz kontrolu svih potrebnih dodatnih detalja i presjeka.
13. Pužni prijenos. Planetarni prijenos.   Pregled montažnog i dijela radioničkih crteža nestandardnih elemenata spojke. Laboratorijska vježba određivanja debljine zuba.
14. Lančani i prijenos ozubljenim remenom.   Završni pregled proračuna i crteža.
15. Primjeri proračuna prijenosnika snage i gibanja. Analiza opterećenja, naprezanja i zakonitosti dimenzioniranja elemenata prijenosnika   Predaja programa '' Lamelna spojka '', uz usmenu obranu izvršenog rada.II kolokvij (spojke, remenski i tarni prijenos

Sadržaj

9. Elementi konstrukcija III

Šifra: 18676


Ukupno sati:
5  [3 + 2]
 
ECTS:
 8

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić

Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Kolokviran programski zadatak
  Cilj kolegija:
Prijenos snage i gibanja oblikom, kinematika, dinamika te proračun nosivosti i oblikovanje ozubljenih prijenosa.

Literatura:
Eugen Oberšmit: Ozubljenja i zupčanici, SNL, Zagreb Karl-Heinz Decker: Elementi strojeva, TK, Zagreb Milan Opalić: Prijenosnici snage i gibanja, HDESK, Zagreb

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Ozubljeni prijenos, vrste, primjena, tehnologija izrade, osnovni zakon ozubljenja   Prijenosni omjeri i smjerovi vrtnje prijenosa s neposrednim i posrednim dodirom. U laboratoriju pokazna vježba elemenata za prijenos oblikom
2. Cikloidno ozubjenje, orto, epi i hipocikloida, konstrukcija cikloidnog ozubljenja, svojstva i primjena, evolventno ozubljenje, konstrukcija prave i skraćene evolvente   Zadavanje programa reduktor te prorada određivanja utjecaja zamašnih masa
3. Konstrukcija protuboka i analitičko određivanje evolven. boka. Svojstva evolventnog ozubljenja. Standardni profil za evolventno ozubljenje. Uvjeti zahvata, put, dužina, prekrivanje.   Kontrola proračunatih veličina radnih i zagonskih torzionih momenata
4. Podrezanost, interferencija i granični broj zubi. Pomak profila, nulti i V-zupčanici. Debljina zuba na diob. kružnici.   Brzine klizanja u vanjskim i unutarnjim točkama zahvata
5. Jedinična evolventa i evol. funkcija. Debljina zuba po visini. zupčani parovi čelnika (ravni zubi). Nulti i V-nulti.   Laboratorijska vježba određivanja debljine zuba
6. V-parovi, razmak osi bez bočne zračnosti. Skraćenje tjemenog dijela glave zuba. Zbroj pomaka profila.   Određivanje standardnog osnog razmaka prijenosnika i potrebnih pomaka profila
7. Bočna zračnost. Korekcija boka zuba. Tolerancije evolv. čelnika. proračun opteretivosti zupčanika.   Materijali za izradu zupčanika i orijentacioni proračun modula
8. Opterećenje zupčanika. Nazivna i dodatna dinamička. Sile koje opterećuju zub. Trenje, iskoristivost i prijenosni omjeri   Sile na zupčanicima
9. Opteretivost korijena zuba. Faktori raspodjele sile. Dop. naprezanja korijena zuba. Faktor sigurnosti.   Kontrola modula odnosno proračun nosivosti korjena zuba
10. Opteretivost bokova zubi u zahvatu. Faktori raspodjele sile. Dop. naprezanja boka zuba.   Kontrola modula odnosno proračun nosivosti bokova zuba
11. Čelnici s helikoidalnim ozubljenjem. Fiktivni zupčanik. Odnosi sila. proračun opteretivosti.   Tolerancije zupčanika
12. Zupčanici s unutarnjim ozubljenjem. Stožnici s ravnim i kosim ozubljenjem. Dopunski stožnici.   proračun vratila i ležajeva reduktora
13. Stožnici sa zakrivljenim zubima. zupčanici za mimosmjerna vratila. Vijčanici i hipoidni zupčanici   Kućište reduktora u zavarenoj ili lijevanoj varijanti
14. Pužni prijenos. Planetarni prijenos.   Razrada dokumentacije reduktora
15. Lančani i prijenos ozubljenim remenom.   Kolokviranje programskog zadatka

Sadržaj

10. Elementi strojeva

Šifra:

 

Ukupno sati:
6  [3 + 3]
 
ECTS:
 6

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić

Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programi ...]

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preduvjeti za ispit:
Računalna i inženjerska grafika
  Cilj kolegija:
Upoznavanje najčešće korištenih elemenata strojeva i njihove funkcije. Analiza utjecaja statičke i dinamičke izdržljivosti pri projektiranju i dimenzioniranju uz prihvatljive kriterije sigurnosti, te upoznavanje mehanizma oštećenja elemenata. Osnove oblikovanja. Upoznavanje osnovnih nemehaničkih dijelova strojeva.

Literatura:
Decker K.H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga, 1982 Oberšmit E.: Ozubljenja i zupčanici, Liber, Zagreb, 1985 Opalić M.: Prijenosnici snage i gibanja, DESIKH, Zagreb, 1998

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Načini opterećenja strojnih dijelova, čvrstoća oblika izdržljivost i sigurnost.   Konstrukcija Smithovog dijagrama, Woehlerova krivulja
2. Vrste pogonskih i radnih strojeva. Kinematika strojnih dijelova (brzine, prijenosni omjeri).   Proučavanje karakteristika pogonskih i radnih strojeva. Posjet laboratoriju.
3. Zavareni, lemljeni i lijepljeni spojevi   Principi proračuna zavarenih spojeva. Numerički proračun lijepljenih i lemljenih spojeva na konkretnim primjerima
4. Vijci, opruge,   Laboratorijske vježbe iz vijaka i opruga. proračun i mjerenje momenta pritezanja visoko vrijednih vijaka.
5. Stezni spojevi, zakovice lakih konstrukcija   Zadavanje prvog projekta, koji obuhvaća sve do sad obrađene elemente.
6. Klinovi, pera, zatici, svornjaci   proračun spojeva elemenata na konkretnim primjerima.
7. Osovine, vratila, brtve i brtvljenje   Prvi kolokvij. Laboratorijska pokazna vježba kritične brzine vrtnje.
8. Klizni i valjni ležaji   Principi proračuna kliznih ležaja. proračun kliznog ležaja bez hidrodinamskog plivanja. Izbor kotrljajućih ležajeva.
9. Spojke, kočnice   Numerički primjeri proračuna spojki i kočnica
10. Tarni, remenski i lančani prijenosi   Drugi kolokvij
11. Čelnički zupčasti prijenos, osnove proračuna i oblikovanja   Razrada osnovnog pravila zupčanja. Konstrukcija evolvente i cikloide (epicikloide i hipocikloide)
12. Ostali zupčasti prijenosi. Vrste i definiranje ekvivalentnog čelnika   Osnove oblikovanja i proračuna stožnika, vijčanika i pužnih prijenosnika.
13. Električki, pneumatski i hidraulički elementi   Hidraulički motori i pumpe. Principi hidrostatskog i hidrodinamskog i električnog prijenosa snage i gibanja.
14. Mehanizmi ostećenja i ispada strojnog dijela iz funkcije, gubitci energije). Ispitivanje elemenata strojeva   Laboratorijska vježba određivanja gubitaka u prijenosniku.
15. Elementi cjevovoda -cijevi-zaprni organi (ventili, zasuni, zaklopke, pipe).   Treći kolokvij

Sadržaj

11. Elementi strojeva B

Šifra: 15986


Ukupno sati: 4  [2 + 2]
 
ECTS:
 5

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić

Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Kolokvirani programski zadaci
  Cilj kolegija:
Upoznavanje s osnovnim elementima strojeva i konstrukcija te osnovama proračuna za dimenzioniranje.

Literatura:
Karl-Heinz Decker, Elementi strojeva, TK, Zagreb

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Opterećenje strojnih elemenata i proračun.   Prorada osnovnih pojmova iz ''Nauke o čvrstoći'', opterećenje, naprezanje, čvrstoća.
2. Normizacija.   Statička i dinamička čvrstoća. Wöhlerova krivulja, Frenchova krivulja, Smithov dijagram.
3. ISO tolerancije.   Pogonska čvrstoća, čvrstoća oblika, sigurnost, dopušteno naprezanje.
4. Nerastavljivi spojevi. Zakovični, zavareni, lemljeni i lijepljeni. Stezni spoj.   Stezni i zavareni spoj
5. Rastavljivi spojevi. Vijčani, spoj zatikom i svornjakom, opružni spoj.   proračun steznog spoja
6. Cijevni vodovi i zaporni organi.   proračun zavarenog spoja
7. Osovine i vratila. Prijenos gibanja i snage. proračun i dimenzioniranje.   Izrada dokumentacije i kolokviranje programa
8. Klizni i valjni ležaji, proračun i dimenzioniranje.   Zaporni organ,ventil, zasun
9. Spojke, krute, elastične, isključne i uključno isključne.   Dimenzioniranje ventila ili zasuna
10. Remenski i tarni prijenos, kinematika i dinamika te proračun nosivosti.   Izrada dokumentacije i kolokviranje programa
11. Zupčanici s ravnim zubima, zakon ozubljenja, stupanj prekrivanja, nosivost korjena i boka zuba.   Reduktor
12. Helikoidalno ozubljenje   Proračun geometrijskih veličina zupčanika
13. Pužni prijenosni par   Proračun vratila i uležištenja
14. Prijenos koničnim ozubljenjem s ravnim, kosim i zakrivljenim zubima   Izrada dokumentacije
15. Lančani prijenos i prijenos ozubljenim remenom   Kolokviranje programa

Sadržaj

12. Elementi strojeva Z

Šifra: 15997


Ukupno sati:
5  [3 + 2]
 
ECTS:
 5

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić

Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Uredno pohađanje nastave i predaja I,II i III programa. Postoji mogućnost polaganja teorijskog djela ispita kroz kolokvije.
  Cilj kolegija:
Upoznavanje osnovnih elemenata strojeva s težištem na onima koji su najzastupljeniji u zrakoplovnoj tehnici. U kolegiju su obuhvaćena poglavlja iz normizacije i tolerancija, elementi nerastavljivih i rastavljivih načini spajanja,elementi protoka i regulacije, te elementi za prijenos snage i momenta.

Literatura:
Decker,K.H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb,1986. Oberšmit, E.: Ozubljenja i zupčanici, Liber, Zagreb, 1986.

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Podjela elemenata strojeva. Tipovi opterećenja, naprezanja i dinamička čvrstoća strojnih djelova.   Rekapitulacija tipova opterećenja, dinamičkih naprezanja i čvrstoće.
2. Tolerancija mjera, oblika i položaja. Dosjedi   Vježbanje konstrukcije Smithovog dijagrama.
3. ELEMENTI NERASTAVLJIVIH SPOJEVA.Stezni spojevi. Zavareni spojevi   Zadavanje I programa. Prorada zadataka iz tolerancija.
4. Lemljeni i lijepljeni spojevi, Zakovani spojevi   Pregled i korekcije I programa.
5. Zakovani spojevi. RASTAVLJIVI SPOJEVI. Vijčani spojevi   Pregled i korekcije I programa.
6. Vijčani spojevi.Klinovi i pera, zatici i svornjaci.Opružni elementi.   Predaja I programa.
7. Opružni elementi.Elementi cijevovoda i elemenata za protok medija   Zadavanje II programa, uz objašnjenja o tijeku izrade.
8. ELEMENTI ZA PRIJENOS SNAGE I MOMENTA Osovine i vratila   Pregled i korekcije II programa.
9. Ležaji Spojke   Pregled i korekcije II programa.
10. Osnove tarnog prijenosa. Remenski prijenos   Predaja II programa.
11. Pregled tipova zupčastog prijenosa   Zadavanje III programa,uz objašnjenja o tijeku izrade.
12. ČELNICI S RAVNIM ZUBIMA Osnovni zakon ozubljenja. Geometrija ozubljenja   Pregled i korekcije III programa.
13. Gibanje boka po boku, stupanj prekrivanja, korekcija profila boka.   Pregled i korekcije III programa.
14. Tipovi korigiranih parova čelnika. opterećenje zuba.   Pregled i korekcije III programa.
15. Opterećenje zupčanika i vratila u prijenosniku snage.   Predaja III programa.

Sadržaj

13. Konstrukcijski elementi robota

Šifra: 18921


Ukupno sati:
3  [2 + 1]
 
ECTS:
 3

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programi ...]

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
  Cilj kolegija:
Upoznavanje osnovnih dijelova robota i manipulatora te njihova konstrukcija, oblikovanje i dimenzioniranje. Analiza i razumjevanje izvedenih sistema.Osnove osnivanja.

Literatura:
E. Oberšmit : Zupčanici i ozubljenja, Liber, Zagreb 1981.M. Opalić: Prijenosnici snage i gibanja, Zagreb, 1995.S. Fronius: Antriebselemente, VEB Technik, Berlin 1980.

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Uvod. Definicija i građa robota i manipulatora. Kinematska struktura.   Radni prostor robota. Kolizijski prostor. Koordinate.
2. Vrste robota i manipulatora. Postolja manipulatora ( manipulator na stalku; zidni (konzolni) manipulator; portalni manipulator; pokretni manipulator na tračnicama; slobodno pokretljiv manipulator.   Stupanj slobode gibanja. Za neke izvedene jedinice, određivanje stupnja slobode gibanja.
3. Postolje sa okretnom jedinicom. Postolje industrijskog robota Krevet i vodilice pokretnog industrijskog robota.   Proračunski model portalnog postolja (progib, torzija)
4. Varijante vodilica i potpornih oslonaca. Namjestiva temeljna ploča.   Osnove dimenzioniranja postolja. proračunski parametri pokretnog postolja.
5. Mehanizmi za ravno i paralelno vođenje. Hidraulički mehanizmi.   Analiza izvedbi različitih tipova vodilica. Osnove proračuna.
6. Vodilice linearnih jedinica. Smještaj energetskih i informacijskih vodova.   Proračun tipičnih izvedbi vodilica.
7. Pogoni okretnih jedinica. Centralna okretna jedinica industrijskog robota. Okretna jedinica sa hidrauličkim pogonom   Izbor i dimenzioniranje pogona.
8. Okretni zglob. Manipulatori sa okretnom zglobnom rukom. Okretne zglobne ruke. Konstruktivno oblikovanje elementa ruke.   Osnove dimenzioniranja okretne zglobne ruke.
9. Radna površina u ovisnosti o dužinama čaniva i zakretnom kutu. Vrste radnih površina.   Definiranje i konstrukcija radnih prostora.
10. Pogonski strojevi robota i manipulatora. Mehanički pogoni. Električni pogoni. Hidraulički pogoni.   Specifičnosti robotskih pogona. Kriteriji za izbor pogona i prijenosnika.
11. Prijenosnici snage i gibanja robota i manipulatora. Obični prijenosnici (zupčasti) sa smanjenom ili bez zračnosti. Harmonic drive. Ciclo prijenosnici.   Upoznavanje rada robota u industrijskom pogonu.
12. Ležaji. Ležaji sa smanjenom zračnošću. Linearni ležaji. Kuglična vretena. Podsivost ležaja.   Upoznavanje rada robota u industrijskom pogonu.
13. Zglobovi. Zračnost zglobova. Spojke, Sigurnosne spojke. Spojke s podesivim momentom.   Analiza izvedenih sustava
14. Hvatači. Vrste hvatača. Konstrukcija i proračun hvatača.   Analiza izvedenih sustava
15. Izjednačavanje masa. Osnove projektiranja elemenata robota i manipulatora. Izbor robota i manipulatora.   Analiza izvedenih sustava

Sadržaj

14. Mehaničke konstrukcije

Šifra: 18677 


Ukupno sati:
4  [2 + 2]
 
ECTS:
 5

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preduvjeti za ispit:
  Cilj kolegija:
Upoznavanje s osnovnim pojmovima MK. Upoznavanje s različitim vrstama prijenosnika te razumjevanje njihovih konstrukcija. Razumijevanje oblikovanja i konstruktivnih značajki strojeva za preradu tvari, te već izvedenih sistema.

Literatura:
Opalić,M.: Prijenosnici snage i gibanja, Hdesk, Zagreb 1998. Oberšmit, E. : Zupčanici i ozubljenja, Liber, Zagreb 1981. Looman, J. : Zahnradgetriebe, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1987

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Uvod. Povjesni pregled. Vrste strojeva u tehnici. Definicija i građa prijenosnika.   Osnove strojeva za preradu tvari.
2. Osnovni pojmovi prijenosa snage i gibanja. Nomenklatura, građa i definicija prijenosnika, brzine, prijenosni omjer, područje prijenosa, skok prijenosa, grupni prijenosnik.   Principi rada strojeva za prerado tvari.
3. Okretni momenti, snage, iskoristivost, dinamika prijenosnika. Klasifikacija prijenosnika, prijenosnici sa konstantnim prijenosnim omjerom. Prijenosnici sa promjenjivim prijenosnim omjerom.   Podjela strojeva po principima rada.
4. Vrste i osnovne karakteristike mehaničkih, električnih i hidrauličkih prijenosnika. Komparacija različitih vrsta sustava prijenosa snage i gibanja.   Analiza osnovnih pojmova prijenosnika snage i gibanja na primjeru peterostupnjevanog automobilskog mjenjača.
5. Karakteristike radnih i pogonskih strojeva. Električni pogonski strojevi. Motori sa unutrašnjim izgaranjem. Turbine.   Analiza prijenosnika sa konstantnim prijenosnim omjerom, prijenosnici sa promjenjivim prijenosnim odnosom, vrste i osnovne karakteristike.
6. Osnivanje zupčaničkih prijenosnika snage i gibanja. Kreiranje liste zahtjeva.   Razrada liste zahtjeva za osnivanje prijenosnoika snage i gibanja.
7. Raspodjela ukupnog prijenosnog omjera. Izbor širine zuba. Izbor odnosa b/a i b/d.   Izbor parametara ozubljenja i analiza njihova utjecaja.
8. Izbor broja zubi po raznim kriterijima. Preporučljive vrijednosti broja zubi. izbor kuta nagiba boka. Izbor standardnog profila i pomaka profila.   Proračun nosivosti zupčastih prijenosnika. Izbor proračunskog postupka. Mogučnost upotrebe numeričkih metoda.
9. Oblikovanje prijenosnika općenito. Oblikovnje zupčanika, vratila, ležajnih mjesta, kučišta. Uravnoteženje rotacionih masa.   Izvori buke kod zupčastih prijenosnika. Mjere za sprečavanje nastajanja i širenja buke.
10. Kontrola nosivosti zupčastih prijenosnika. Izbor proračunskog postupka. Izvori buke kod zupčastih prijenosnika. Mjere za sprećavanje nastajanja i širenja buke.   Upoznavanje i analiza računalnog programa Gearscad za projektiranje i oblikovanje zupčaničkih parova
11. Zupčanički jednostavni planetarni prijenosnici, definicija i građa. Podjela planetarnih prijenosnika. Nazivlje, označavanje simboličko prikazivanje. Kinematika planetarnih prijenosnika. Metoda Kutzbacha, Wilisova metoda, metoda superpozicije.   Primjena programa za konkretne prijenosnike. Izrada radioničkih crteža pomoću računalnog programa.
12. Proračun snaga i momenata jednostavnih planetarnih prijenosnika. proračun iskoristivosti. Prividna snaga. Udio snage valjanja u ukupnoj snazi.   Kinematska analiza planetarnih prijenosnika. Metoda Kutzbacha, Wilisova metoda, metoda superpozicije.
13. Opći zahtjevi na konstrukciju planetarnih prijenosnika. Problem jednolike raspodjele opterećenja. Kriteriji koaksijalnosti, susjednosti i montaže.   proračun udjela snage valjanja i spojničke snage. Određivanje iskoristivosti prijenosnika.
14. Prijenosnici sa smanjenom zračnosti ili bez zračnosti općenito. Harmonic driwe prijenosnici. Cyclo prijenosnici.   Analiza ugradbenih kriterija te kriterija sprezanja
15. Ispitivanje prijenosnika snage i gibanja. Uređaji sa zatvorenim tokom. Uređaji sa otvorenim tokom.   Ispitivanje prijenosnika u laboratorijskim uvjetima na uređaju sa zatvorenim i otvorenim tokom snage.

Sadržaj

15. Mehaničke konstrukcije - RS

Šifra: 18679


Ukupno sati:
6  [2 + 4]
 
ECTS:
 7

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preduvjeti za ispit:
  Cilj kolegija:
Upoznavanje s osnovnim pojmovima MK. Upoznavanje s različitim vrstama prijenosnika te razumjevanje njihovih konstrukcija. Razumijevanje oblikovanja i konstruktivnih značajki strojeva za preradu tvari, te već izvedenih sistema.

Literatura:
Opalić,M.: Prijenosnici snage i gibanja, Hdesk, Zagreb 1998. Oberšmit, E. : Zupčanici i ozubljenja, Liber, Zagreb 1981. Looman, J. : Zahnradgetriebe, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1987

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Uvod. Povjesni pregled. Vrste strojeva u tehnici. Definicija i građa prijenosnika.   Razrada projektnog zadatka iz područja prijenosnika snage i gibanja i/ili radnih strojeva.
2. Osnovni pojmovi prijenosa snage i gibanja. Nomenklatura, građa i definicija prijenosnika, brzine, prijenosni omjer, područje prijenosa, skok prijenosa, grupni prijenosnik.    
3. Okretni momenti, snage, iskoristivost, dinamika prijenosnika. Klasifikacija prijenosnika, prijenosnici sa konstantnim prijenosnim omjerom. Prijenosnici sa promjenjivim prijenosnim omjerom.    
4. Vrste i osnovne karakteristike mehaničkih, električnih i hidrauličkih prijenosnika. Komparacija različitih vrsta sustava prijenosa snage i gibanja.    
5. Karakteristike radnih i pogonskih strojeva. Električni pogonski strojevi. Motori sa unutrašnjim izgaranjem. Turbine.    
6. Osnivanje zupčaničkih prijenosnika snage i gibanja. Kreiranje liste zahtjeva.    
7. Raspodjela ukupnog prijenosnog omjera. Izbor širine zuba. Izbor odnosa b/a i b/d.    
8. Izbor broja zubi po raznim kriterijima. Preporučljive vrijednosti broja zubi. izbor kuta nagiba boka. Izbor standardnog profila i pomaka profila.    
9. Oblikovanje prijenosnika općenito. Oblikovnje zupčanika, vratila, ležajnih mjesta, kućišta. Uravnoteženje rotacionih masa.    
10. Kontrola nosivosti zupčastih prijenosnika. Izbor proračunskog postupka. Izvori buke kod zupčastih prijenosnika. Mjere za sprećavanje nastajanja i širenja buke.    
11. Zupčanički jednostavni planetarni prijenosnici, definicija i građa. Podjela planetarnih prijenosnika. Nazivlje, označavanje simboličko prikazivanje. Kinematika planetarnih prijenosnika. Metoda Kutzbacha, Wilisova metoda, metoda superpozicije.    
12. Proračun snaga i momenata jednostavnih planetarnih prijenosnika. proračun iskoristivosti. Prividna snaga. Udio snage valjanja u ukupnoj snazi.    
13. Opći zahtjevi na konstrukciju planetarnih prijenosnika. Problem jednolike raspodjele opterećenja. Kriteriji koaksijalnosti, susjednosti i montaže.    
14. Prijenosnici sa smanjenom zračnosti ili bez zračnosti općenito. Harmonic driwe prijenosnici. Cyclo prijenosnici.    
15. Ispitivanje prijenosnika snage i gibanja. Uređaji sa zatvorenim tokom. Uređaji sa otvorenim tokom.    

Sadržaj

16. Lake konstrukcije

Šifra: 14584 


Ukupno sati:
3  [2 + 1]
 
ECTS:
 4

Potencijalni nositelji:
Doc. dr. sc. Nenad Kranjčević

Tip kolegija:


Provjera znanja:


Vrsta vježbi:


Preduvjeti za ispit:
  Cilj kolegija:
Koncepcija lakih konstrukcija primjenom metalnih i nemetalnih materijala. Metalne lake konstrukcije dobivene primjenom odgovarajućih oblika i upotrebom lakih metala. Optimalizacija konstrukcije u pogledu troškova proizvodnje. Primjena tankostijenih valjnih, vučenih, prešanih i zavarenih profila i cijevi u izvedbi lakih konstrukcija. Proračun lakih metalnih konstrukcija. Mogučnost primjene visokopolimernih materijala u konstrukcijama. Prilagodba karakteristike plastičnih materijala zahtjevu konstrukcije.


Literatura:
Oberšmit E., Osnove konstruiranja, Liber, Zagreb 1991. Orlov, P.I., Osnovi konstruktirovanije, Mašinostroenije, Moskva 1977. *    Niemann A., Schweißtechnisches Handbuch für Konstruktteure, VEB, Berlin. *     Konstruktiver Plasteinsatz, VEB, Leipzig 1977.

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1.     Prorada gradiva. Razrada nekih karakterističnih proračuna u primjeni konstrukcije.
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

Sadržaj

17. Računalna i inženjerska grafika

Šifra: 15076 


Ukupno sati:
5  [2 + 3]
 
ECTS:
 6

Potencijalni nositelji:
prof. dr. sc. Milan, Opalić; prof. dr. sc. Neven Pavković

Tip kolegija:
temeljni

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programi ...]

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
  Cilj kolegija:
Upoznavanje s tehničkim normama, prostornim zorom, ortogonalnim projiciranjem, presjecima, kotiranjem, te pravilima za cjelovito opremanje tehničke dokumentacije. Primjena računala pri izradi tehničke dokumentacije. Stjecanje znanja neophodnih za inženjersku komunikaciju crtežom.

Literatura:
M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović: Tehničko crtanje, Zrinski d.d., Čakovec, 2003. Z. Herold: Inženjerski priručnik, Inženjerska grafika, Školska knjiga, Zagreb, 1994. K. Horvatić- Baldasar, I. Babić: Nacrtna geometrija, Sand d.o.o., Zagreb 2001.

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Pojam projiciranja. Vrste projiciranja. Ortogonalno projiciranje na dvije i više ravnina. Projiciranje točke, pravca i ravnine.   Osnove ortogonalnog projiciranja, skiciranje, analiza projekcija, po vježbenici.
2. Međusobni položaji: točka na pravcu, pravac i točka u ravnini. Sutražnice i priklonice. Prelaganje projicirajuće ravnine.   Osnove ortogonalnog projiciranja, skiciranje, sinteza projekcija, po vježbenici.
3. Presjeci rotacijskih tijela (valjka, stošca i sfere) projicirajućom ravninom.   Prostorna predodžba skiciranje u izometriji, po vježbenici.
4. Normizacija i norme; crte, tehničko pismo, formati papira, mjerila.   Jednodijelni model (samostalno skiciranje strojnih dijelova u ortogonalnoj projekciji).
5. Osnovni pojmovi i pravila projiciranja ISO 128. Prostorno predočavanje.   Jednodijelni model (skiciranje u izometrijskoj projekciji).
6. Skiciranje u ortogonalnoj projekciji. Preporuke pri predočavanju oblika; pojednostavnjenja.   Sklop (samostalno skiciranje svih pozicija u ortogonalnoj projekciji u presjeku i pogledu).
7. Kotiranje ISO 129.   Sklop (samostalno skiciranje svih pozicija u ortogonalnoj projekciji u presjeku i pogledu).
8. Kotiranje ISO 129.   Sklop (samostalno skiciranje sklopa minimalno u 2 ortogonalne projekcije u presjeku i pogledu).
9. Oznake kvalitete površinske hrapavosti (obrada) na tehničkim crtežima Sklop ( samostalno skicirati sklop u izometriji).   Sklop ( samostalno skicirati sklop u izometriji). KOLOKVIJ I: Ortogonalne projekcije; izometrija (1h).
10. Računalna grafika i geometrija - elementi grafike, 2D krivulje, transformacija koordinata, projekcije.   Računalna grafika-2D CAD.
11. Korištenje računala u izradi tehničke dokumentacije.   Računalna grafika-2D CAD.
12. Korištenje računala u izradi tehničke dokumentacije.   Računalna grafika-2D CAD.
13. Tolerancije i dosjedi na radioničkim i sklopnim crtežima.   Jednodijelni model (radionički crtež izraditi računalom na vježbama).
14. Tolerancije oblika i položaj;oznake na tehničkim crtežima. Simboli.   Jednodijelni model (radionički crtež izraditi računalom; predaja programa uz kolokvij na vježbama).
15. Opremanje tehničke dokumentacije. KOLOKVIJ   Sklopni crtež izraditi računalom (samostalan rad). KOLOKVIJ II: Kotiranje (1h).

Sadržaj

18. Prijenosnici posebne namjene

Šifra: 32396


Ukupno sati:
3  [2 + 1]
 
ECTS:
 4

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić;

Tip kolegija:


Provjera znanja:


Vrsta vježbi:


Preduvjeti za ispit:
  Cilj kolegija:
Izvedba prijenosnika za posebne namjene sa osvrtom na eksploatacijske zahtjeve. Mogućnost primjene normiranih sklopova i podsklopova u koncipiranju prijenosnika.


Literatura:

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Izvedba prijenosnika za posebne namjene sa osvrtom na eksploatacijske zahtjeve. Mogućnost primjene normiranih sklopova i podsklopova u koncipiranju prijenosnika.   Konstrukcija prijenosnika posebne namjene. Laboratorijska ispitivanja prijenosnika posebne namjene.
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

Sadržaj

19. Tehnologično oblikovanje

Šifra: 18685


Ukupno sati:
4  [2 + 2]
 
ECTS:
 4

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić;
Doc. dr. sc. Nenad Kranjčević


Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programi ...]

Vrsta vježbi:
auditorne

Preduvjeti za ispit:
Elementi konstrukcija III
  Cilj kolegija:
Upoznavanje s osnovnim principima i smjernicama tehnologičnog oblikovanja. Utjecaji načina izrade i obrade, funkcije, opterećenja, materijala, normizacije, veličine i mase, ekonomičnosti, oblika i izgleda, ergonomije, održavanja, posluživanja, kakvoće i transporta na tehnološki ispravno oblikovanje strojnih dijelova i konstrukcija.

Literatura:
Oberšmit, E.; Osnove konstruiranja, Sveučilišna naklada d.o.o. Zagreb, Zagreb 1991. Orlov, P.; Fundamentals of machine design, Mir Publishers, Moscow 1980. Neumann, A.; Schwiβtechnisches Handbuch fĂĽr Konstrukterure, WEB Verlag Technik, Berlin, 1986.

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Uvod. Tehnološki ispravno oblikovanje u odnosu na izmjenljivost dijelova.   Tehnologično kotiranje, tolerancije i dosjedi na primjerima iz prakse
2. Tehnološki ispravno oblikovanje u odnosu na izmjenljivost dijelova.   Sumarne tolerancije, tolerancije oblika i položaja na konkretnim strojnim dijelovima
3. Ljevački ispravno konstrukcijsko oblikovanje odljevaka   Oblikovanje preoblikovanje strojnih dijelova za lijevanje, primjeri principa
4. Ljevački ispravno konstrukcijsko oblikovanje odljevaka   Oblikovanje i preoblikovanje strojnih dijelova prema opterećenju
5. Zavarivački ispravno konstrukcijsko oblikovanje zavarenih dijelova konstrukcije   Osnovni principi oblikovanja zavarenih konstrukcija na konkretnim primjerima
6. Zavarivački ispravno konstrukcijsko oblikovanje zavarenih dijelova konstrukcije   Konstrukcijsko preoblikovanja lijevanih izvedbi u zavarenu
7. Zavarivački ispravno konstrukcijsko oblikovanje zavarenih dijelova konstrukcije   Samostalno oblikovanje zavarene izvedbe za zadani tehnički problem u tekstualnom obliku
8. Tehnološki ispravno oblikovanje lemljenih dijelova   Primjeri oblikovanja strojnih dijelova za meko i tvrdo lemljenje. KOLOKVIJ 1.
9. Tehnološki ispravno oblikovanje dijelova proizvedenih kovanjem i ekstrudiranjem   Oblikovanje strojnih dijelova za slobodno kovanje, kovanje u ukovnju i ekstrudiranje
10. Tehnološki ispravno oblikovanje dijelova predviđenih za obradu odvajanjem čestice.   Osnovni konstrukcijski principi oblikovanja dijelova za obradu odvajanjem čestice, primjeri
11. Tehnološki ispravno oblikovanje dijelova predviđenih za obradu odvajanjem čestice   Primjeri oblikovanja strojnih dijelova za izradu odvajanjem čestice
12. Tehnološki ispravno oblikovanje dijelova od lima   Osnovni konstrukcijski principi oblikovanja dijelova od lima, primjeri
13. 13. Tehnološki ispravno oblikovanje strojnih dijelova u odnosu na montažu   Osnovni konstrukcijski principi oblikovanja dijelova u odnosu na montažu, primjeri
14. Tehnološki ispravno oblikovanje dijelova u odnosu prema vrsti i veličini opterećenja   Oblikovanje dijelova u odnosu prema vrsti i veličini opterećenja, primjeri
15. Primjeri različitih kompleksnih konstrukcijskih rješenja iz prakse   Predaja i kolokviranje programskog zadatka

Sadržaj

20. Proračun spojeva konstrukcija

Šifra: 18684


Ukupno sati:
3  [2 + 1]
 
ECTS:
 4

Potencijalni nositelji:
Prof. dr. sc. Milan Opalić;
Doc. dr. sc. Nenad Kranjčević


Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
auditorne

Preduvjeti za ispit:
Tehnologično oblikovanje
  Cilj kolegija:
Teorijske osnove steznih, zakovanih, vijčanih i zavarenih spojeva konstrukcija. Čvrstoća, utjecaj na dinamičku izdržljivost, umornost, prigušnost, krutost, zaostala naprezanja, kakvoća, tehničke norme i propisi nosivih čeličnih konstrukcija. Proračun statičkih i dinamičkih opterećenih spojeva konstrukcija.

Literatura:
E. Oberšmit: Osnove konstruiranja, Sveučilišna naklada d.o.o. Zagreb, Zagreb 1991.A. Neumann: Schwiβtechnisches Handbuch fĂĽr Konstrukterure, WEB Verlag Technik, Berlin, 1986.Tehnički propisi, HRN, ISO, DIN

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Uvod. Zašto su potrebni spojevi. Svojstva spojeva. Podjela spojeva, vrste spojeva.   Osnovni spojevi dijelova konstrukcija
2. Stezni spojevi; elastični, elastično-plastični, stezni obruči i trake.   Stezni spojevi dimenzioniranje veza, sigurnost
3. Stezni spojevi; proračun i dimenzioniranje   Oblikovanje i proračun steznih spojeva na konkretnim primjerima
4. Zakovani spojevi; podjela i primjena; proračun i dimenzioniranje   Primjeri proračuna, zadaci iz zakovanih spojeva
5. Vijčani spojevi; spojevi opterećeni na smik, spojevi opterećeni na vlak   Veza dijelova konstrukcija vijcima; dimenzioniranje
6. Prednapregnuti vijčani spojevi, tehnički propisi   Oblikovanje spojnih mjesta
7. Vijčani spojevi; proračun i dimenzioniranje   Dinamička i statička nosivost vijčane veze, zadaci
8. Zavareni spojevi; podjela zavara, vrste zavarenih spojeva   Zadaci; statičko opterećene zavarene konstrukcije
9. Proračun pretežno mirno opterećenih zavarenih konstrukcija   Zadaci; pretežno mirno opterećene zavarene konstrukcija
10. Proračun pretežno mirno opterećenih zavarenih konstrukcija   Zadaci; oblikovanje i proračun, pretežno mirno opterećenih zavarenih konstrukcija
11. Dinamički opterećene zavarene konstrukcije   Zadaci; dinamički opterećene zavarene konstrukcije
12. Utjecaji na dinamičku izdržljivost zavarenih spojeva   Zadaci; dinamički opterećene zavarene konstrukcije
13. Proračun dinamički opterećenih zavarenih konstrukcija   Zadaci; složeno opterećene zavarene konstrukcije, statički i dinamički
14. Proračun dinamički opterećenih zavarenih konstrukcija   Zadaci; složeno opterećene zavarene konstrukcije, statički i dinamički
15. Konstrukcijsko oblikovanje spojeva   Zadaci; oblikovanje spojeva konstrukcija

Sadržaj