Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2019./2020., održane 17. prosinca 2019. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Hrvoje Kozmar, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Zdravko Virag, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Dragan Žeželj.

Docenti: dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Petar Ćurković,  dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Ivica Skozrit, dr.sc. Tomislav Stipančić, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Maja Jurica, dr.sc. Tessa Uroić.

Studenti poslijediplomskog studija: Andrea Farkas, Ivana Martić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras, Lovro Farkaš, Luka Ivanković, Nikola Kordić, Antonela Svalina.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja, Ankica Mihaljević, dipl. oec., rukovoditeljica Financijske službe.

ODSUTNI :

Prodekan: dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor (ispr.)

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar (ispr.), dr.sc. Igor Balen (ispr.), dr.sc. Branko Bauer, dr.sc. Nenad Bojčetić (ispr.), dr.sc. Ivanka Boras (ispr.), dr.sc. Neven Duić (ispr.), dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Zoran Kunica (ispr.), dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Vladimir Soldo (ispr.), dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Davor Zvizdić.

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Danijel Pavković (ispr.), dr.sc. Krešimir Vučković.

Docenti: dr.sc. Tomislav Pukšec, dr.sc. Vinko Šimunović (ispr.), dr.sc. Milan Vujanović.

Studenti poslijediplomskog studija: Petar Gregurić, Matija Sakoman, Dalibor Viderščak.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Marko Gregurić.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 3. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. studenoga 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Zapisnik 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. studenog 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Rebalans financijskog plana za 2019. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog Financijske službe, donosi odluku:

Prihvaća se Rebalans plana za 2019. godinu, kao u privitku.

2.
Financijski plan za razdoblje 2020. - 2022. godine

Fakultetsko vijeće na prijedlog Financijske službe, donosi odluku:

Prihvaća se Financijski plan za razdoblje 2020. - 2022. godine, kao u privitku.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Dubravko Majetić priopćio je:

 • Prof. dr.sc. Hrvoje Jasak dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost za 2018. godinu iz područja tehničkih znanosti.
 • Povodom 60. godišnjice Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike (FSRE) Sveučilišta u Mostaru održane dana 20. studenoga 2019. godine, FSB je dobio plaketu za doprinos razvoju FSRE.
 • Istom prilikom su naši nastavnici prof. dr.sc. Ivanka Boras i prof. dr.sc. Ivo Džijan dobili zlatne plakete (i zlatnike) za izuzetan doprinos razvitku FSRE.
 • Dana 19. rujna 2019. u Velikoj vijećnici Fakulteta održana je radionica 'SVEMIRSKE TEHNOLOGIJE U RH - istraživački i gospodarski potencijal'. Uz uspješnu organizaciju, objavljenje i on-line zbornik skupa.
 • MZO je osnovalo Povjerenstvo za suradnju s Europskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN). Povjerenstvo je osnovano s ciljem znanstvenog umrežavanja, uspostave suradnje i istraživačke infrastrukture, informiranja te drugih zadaća uređivanja čim bolje suradnje RH i CERN-a. Za člana povjerenstva imenovan je prof.dr.sc. Zdravko Terze i to je prilika da se i ostali istraživači s našeg fakulteta uključe u spomenutu suradnju.
2.2.
Prodekana

Nema priopćenja.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava
2.4.1.
Povjerenstvo za kadrove

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za kadrove, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog pristupnika za radno mjesto poslijedoktoranda, nakon provedenog internog natječaja za 2020. godinu, kako slijedi:

 1. dr.sc. Tessa Uroić
 2. Martina Rauch
 3. Ivan Horvat
 4. Mihael Gudlin
 5. Saša Stanko
 6. Neven Krajina
3.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete - Sustav osiguranja kvalitete: Godišnje izvješće za ak. god. 2018./2019. Plan aktivnosti za ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, donosi odluku:

 1. Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete u ak. god. 2018./2019., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje. 
 2. Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete u ak. god. 2019./2020., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.
3.
Izvješće Dekana i prodekana o radu za razdoblje ak. godine 2018./2019.

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se Izvješće o radu Dekana i prodekana za akademsku godinu 2018./2019., kao u privitku.

3.
Izbori nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:

 1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, računalstvo ili elektrotehnika, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, na projektu „Istraživanje puteva energetske tranzicije – međuovisnost „power-to-X“ tehnologija, tehnologija odgovora potrošnje i povezivanja tržišta energijom (INTERENERGY)“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od dvije godine.
 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.
 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja.
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta (zamjena za rodiljni dopust), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja.
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku. Poništava se prethodno raspisan natječaj, raspisan dana 20. rujna 2019. godine.
 6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija.
 7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju plovnih objekata, na HRZZ projektu „Napredne metode za projektiranje profitabilnog, energetski efikasnog i okolišno prihvatljivog brodograđevnog proizvodnog procesa“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme.
 8. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, na projektima „BLUE DEAL – Blue energy Deployment Alliance“ (90% radnog vremena) i „PELAGOS – Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands (10% radnog vremena), s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od dvije godine.
 9. Dva suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću, na projektu „Višerazinsko numeričko modeliranje i eksperimentalno istraživanje procesa starenja u sinteriranim konstrukcijskim komponentama“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do kraja projekta, 30. travnja 2023. godine). 
3.2.
Izbor doc. dr.sc. Pere Prebega u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Pero Prebeg, docent,  ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Josip Kasać, izv. prof. dr.sc.  Igor Karšaj i izv. prof. dr.sc. Goran Krajačić,
rezultati glasovanja: od ukupno 53 glasa, 49 "za", 1 "protiv"  i 3 "suzdržana").

3.3.
Izbor dr.sc. Mihaela Cipeka, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Mihael Cipek, poslijedoktorand,  ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku, 
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Josip Kasać, izv. prof. dr.sc.  Igor Karšaj i izv. prof. dr.sc. Goran Krajačić,
rezultati glasovanja: od ukupno 53 glasa, 50 "za"  i 3 "suzdržana").

3.4.
Izbor dr.sc. Andrije Buljca, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Andrija Buljac, asistent, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija.

3.5.
Izbor dr.sc. Davora Kolara, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Davor Kolar, asistent, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom.

3.6.
Izbor dr.sc. Daniela Milera, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za transportne uređaje i konstrukcije

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Daniel Miler, asistent, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za transportne uređaje i konstrukcije.

3.7.
Izbor Petra Filipovića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Petar Filipović, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.

3.8.
Izbor Marka Horvateka, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Marko Horvatek, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu.

3.9.
Izbor Petre Adamović, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Petra Adamović, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku.

3.10.
Izbor Luke Balatineca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektu „Predictive models and experimental validation of multi-component dense spray dynamics“, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Luka Balatinec, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve, na projektu „Predictive models and experimental validation of multi-component dense spray dynamics“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 3 godine.

3.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Tomislava Martineca, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Tomislav Martinec, poslijedoktorand, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

3.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Vlaste Zanki u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na vlastiti zahtjev

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Vlasta Zanki, dipl. ing. strojarstva, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

4.
Ustrojstvo
4.1.
Promjena voditelja Laboratorija za održavanje na Katedri za upravljanje proizvodnjom Zavoda za industrijsko inženjerstvo

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo, donosi odluku:

Dr.sc. Davor Kolar, poslijedoktorand, imenuje se za voditelja Laboratorija za održavanje na Katedri za upravljanje proizvodnjom u Zavodu za industrijsko inženjerstvo, umjesto prof. dr.sc. Dragutina Lisjaka. 

Obavljanje dužnosti započinje 01. siječnja 2020. godine.

5.
Interni akti
5.1.
Nacrt Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.

6.
Poslijediplomski studiji
6.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
6.1.1.
Andro Bakica, mag. ing. nav. arch.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Andre Bakice, mag. ing. nav. arch., pod naslovom: „Numerička metoda za analizu odziva konstrukcije brodskih privjesaka / Numerical method for the evaluation of structural response of ship appendices“ iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnja. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Hrvoje Jasak - predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Nikola Vladimir - studijski savjetnik
 3. dr.sc. Šime Malenica, Bureau Veritas, Research Department, Paris, Francuska - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, doc. dr.sc. Nikolu Vladimira.

6.1.2.
mr.sc. Darko Liović

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada mr.sc. Darka Liovića, pod naslovom: Model procjene stupnja spremnosti upravljanja proizvodnim poduzećem zasnovan na primjeni umjetne inteligencije iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Dragutin Lisjak - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Nedeljko Štefanić - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Josip Tica, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Nedeljka Štefanića.

6.1.3.
Maja Perčić, mag. ing. cheming.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Maje Perčić, mag. ing. cheming., pod naslovom: „Energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost brodova za priobalnu i unutarnju plovidbu/Energy efficiency and environmental eligibility of short sea and inland waterway vessels“, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnja. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Zoran Lulić - predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Nikola Vladimir - studijski savjetnik
 3. izv. prof. dr.sc. Lidija Runko Luttenberger, Sveučilište u Rijeci, Odjel za politehniku - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, doc. dr.sc. Nikolu Vladimira.

6.2.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Damjana Čakmaka, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Damjana Čakmaka, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 30. siječnja 2020. godine u 13:00 sati u Maloj vijećnici, Ivana Lučića 5/I kat, južna zgrada.

6.3.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomske studije u ak. god. 2019./2020.
6.3.1.
Doktorski studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u ak. god. 2019./2020., pristupnicima, kao u privitku.

6.3.2.
Specijalistički studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski specijalistički studij, u ak. god. 2019./2020., pristupniku, kao u privitku.

7.
Službena putovanja
7.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Nikoli Vladimiru u Kinu i Koreju, u trajanju od 5. do 25. siječnja 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

Dr.sc. Nikoli Vladimiru, docentu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za strojeve i uređenje plovnih objekata, odobrava se službeni put u Kinu i Koreju, u vremenu od 05. do 25. siječnja 2020. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

7.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u Kinu, u trajanju od 1. do 17. prosinca 2019. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Kinu, radi boravka na Sveučilištu Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta “Rekuperacija vode iz dimnih plinova“, u vremenu od 01. do 17. prosinca 2019. godine.
Troškove puta i boravka financirati će Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta “Rekuperacija vode iz dimnih plinova“.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

7.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Marini Barbarić, asistentici, u Rusiju u trajanju od 25. siječnja do 8. veljače 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Marini Barbarić, asistentici, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve, odobrava se službeni put u Rusiju, radi sudjelovanja na zimskoj školi „International Polytechnic Winter School 2020: Turbomachinery“ koja se održava u St. Petersburg Polytechnic University u Rusiji, u vremenu od 25. siječnja do 08. veljače 2020. godine.
Nakon povratka imenovana je obavezna podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.            

7.4.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Damira Godeca o službenom boravku u Švedskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće  izv. prof. dr.sc. Damira Godeca o službenom boravku u Švedskoj.

7.5.
Izvješće doc. dr.sc. Ivana Stojanovića i doc. dr.sc. Vinka Šimunovića o službenom boravku u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Ivana Stojanovića i doc. dr.sc. Vinka Šimunovića o službenom boravku u Kini.

7.6.
Izvješće asistenta Filipa Valjka o službenom putovanju u Švedskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće asistenta Filipa Valjka o službenom putovanju u Švedskoj.

7.7.
Izvješće o znanstvenom boravku u Rumunjskoj
7.7.1.
Borna Doračić, asistent

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Borne Doračića, asistenta, o znanstvenom boravku u Rumunjskoj.

7.7.2.
Ana Lovrak, asistentica

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Ane Lovrak, asistentice, o znanstvenom boravku u Rumunjskoj.

7.8.
Izvješće dr.sc. Andrije Buljca, asistenta, o službenom boravku u Španjolskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Andrije Buljca, asistenta, o službenom boravku u Španjolskoj.

7.9.
Izvješće Miodraga Katalenića, dipl. ing., o službenom boravku u Švedskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Miodraga Katalenića, dipl. ing., o službenom boravku u Švedskoj.

7.
Nastava
7.1.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave izv. prof. dr.sc. Suzani Jakovljević

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, donosi odluku:

Dr.sc. Suzani Jakovljević, izvanrednoj profesorici, odobrava se sudjelovanje u nastavi, na preddiplomskom studiju, iz kolegija „Poznavanje materijala“, u trajanju od 30 sati predavanja za redovite studente i 15 sati predavanja za izvanredne studente, u zimskom semestru u ak. god. 2019./2020., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti.

7.2.
Molba Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr.sc. Stanku Škecu

Fakultetsko vijeće na molbu Fakulteta za industrijski inženjering Novo Mesto, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Stanku Škecu, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Fakultetu za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija) u ak. god. 2019./2020. u okviru kolegija „Ciljno konstruiranje“ (Design Methods) , koji se održava na engleskom jeziku, 10 sati vježbi.

8.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 14 sati.      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102