Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2019./2020., održane 21. siječnja 2020. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Branko Bauer, dr.sc. Nenad Bojčetić, dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Zdravko Virag, dr.sc. Hinko Wolf, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Krešimir Vučković.

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković,  dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Ivica Skozrit, dr.sc. Tomislav Stipančić, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Vinko Šimunović, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Tessa Uroić.

Studenti poslijediplomskog studija: Andrea Farkas, Petar Gregurić, Ivana Martić, Dalibor Viderščak.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja, prof. dr.sc. Sanja Singer, Boris Ćosić, dipl. ing.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Zvonimir Guzović (ispr.), dr.sc. Hrvoje Kozmar (ispr.), dr.sc. Zoran Kunica (ispr.), dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Smiljko Rudan (ispr.), dr.sc. Biserka Runje (ispr.), dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Milan Vrdoljak (ispr.)

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Andrej Jokić (ispr.), dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Dragan Žeželj (ispr.).

Docenti: dr.sc. Gorana Baršić (ispr.), dr.sc. Tomislav Pukšec, dr.sc. Nikola Vladimir (ispr.).

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Maja Jurica (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras, Lovro Farkaš, Marko Gregurić, Luka Ivanković, Nikola Kordić, Antonela Svalina.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 4. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. prosinca 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Zapisnik 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. prosinca 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Dubravko Majetić obavijestio je članove Fakultetskog vijeća da će se sljedeća sjednica Fakultetskog vijeća umjesto 18. veljače održati 25. veljače 2020. godine.

2.2.
Prodekana

Nema priopćenja.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT-a
2.4.1.
Izvješće o radu Centra za transfer tehnologije d.o.o. za 2019. godinu

Direktorica CTT-a, mr.sc. Nina Antičić, dipl. oec., izvijestila je Fakultetsko vijeće o poslovanju CTT-a, u razdoblju od travnja do prosinca 2019.  godine. 

Nakon prezentacije  o poslovanju CTT-a, u razdoblju od travnja do prosinca 2019. godine, Fakultetsko vijeće donosi odluku:

Prihvaća se Izvješće o radu direktorice CTT-a, o poslovanju CTT-a, od mjeseca travnja do prosinca 2019. godine, kao u privitku.

2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Prijedlog popunjavanja linije napredovanja

Fakultetsko vijeće na prijedlog predsjednice Povjerenstva za kadrove, javnim glasovanjem, uz 1 suzdržan glas, donosi odluku:

Prihvaćaju se predložene linije napredovanja za raspis javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta nastavnika i suradnika, kako slijedi: 

Izvanredni profesori:                                                 

 1. Doc. dr.sc. Ivan Ćatipović  - predviđeno za  veljača 2020.
 2. Doc. dr.sc. Ankica Kovač   - predviđeno za lipanj 2021.
 3. Doc. dr.sc. Hrvoje Cajner   - predviđeno za svibanj 2020.

Poslijedoktorandi: (očekivana obrana doktorskog rada tijekom 2020. godine)

 1. Danijel Pugar, asistent
 2. Milan Vukšić, asistent
 3. Matija Krznar, asistent
 4. Ivana Martić, asistentica
2.2.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.
 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.
 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na HRZZ projektu „Adaptivno i prediktivno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilima (ACHIEVE)“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 30 mjeseci, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, računalstvo ili elektrotehnika, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, na projektu „Istraživanje puteva energetske tranzicije – međuovisnost „power-to-X“ tehnologija, tehnologija odgovora potrošnje i povezivanja tržišta energijom (INTERENERGY)“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od dvije godine. Poništava se prethodni natječaj raspisan dana 20. prosinca 2019. godine.
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije.
 6. Jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konsturiranje i razvoj proizvoda.
2.3.
Izbor dr.sc. Marka Švace u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Marko Švaco, poslijedoktorand,  ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava,
(glasačko povjerenstvo: doc. dr.sc. Marko Jokić, doc. dr.sc. Tihomir Opetuk i doc. dr.sc. Darko Ivančević,
rezultati glasovanja: od ukupno 58 glasova, 53 "za", 2 "protiv",  2 "suzdržana" i 1 nevažeći listić).

2.4.
Izbor Vinka Majića, mag. ing. mech., i Mihovila Ratajeca, mag. ing. mech., u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz područje tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

 1. Vinko Majić, mag. ing. mech.,  izabire se u suradničko naslovno zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.
    
 2. Mihovil Ratajec, mag. ing. mech.,  izabire se u suradničko naslovno zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.  
2.5.
Izbor Jadranke Eržišnik u stručno zvanje i radno mjesto više stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da se Jadranka Eržišnik, stručna suradnica u sustavu znanosti i visokom obrazovanju,  izabire u stručno zvanje i radno mjesto više stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije,
(glasačko povjerenstvo: doc. dr.sc. Marko Jokić, doc. dr.sc. Tihomir Opetuk i doc. dr.sc. Darko Ivančević,
rezultati glasovanja: od ukupno 58 glasova, 42 "za", 8 "protiv" i 8 "suzdržanih").

2.
Prethodno mišljenje i potvrda imenovanja novog direktora, te razrješenje dosadašnje direktorice CTT-a

Predloženik  za  direktora CTT-a, Boris Ćosić, mag. ing. mech., iznio je plan rada u obliku prezentacije pod nazivom Ciljevi poslovnog plana  Centra za transfer tehnologije 2019.-2020., kao u privitku.

Dekan Fakulteta je na tajno glasovanje stavio prijedlog i predložio glasačko povjerenstvo u sastavu:

(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Krešimir Grilec, prof. dr.sc. Darko Landek  i prof. dr.sc. Tanja Jurčević Lulić,
rezultati glasovanja: od ukupno 66 glasova, 59 "za", 2 "protiv" i 5 "suzdržanih").

Fakultetsko vijeće nakon tajnog glasovanja, donosi odluku:

 1. Daje se pozitivno mišljenje i potvrđuje izbor Borisa Ćosića, mag. ing. mech., za direktora Centra za transfer tehnologije (CTT).
  Mandat direktora počinje 01. veljače 2020. godine i traje 2 godine, do zaključno 31. siječnja 2022. godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
 2. Mr.sc. Nina Antičić, dipl. oec., razrješuje se dužnosti direktorice Centra za transfer tehnologije (CTT)  s danom 31. siječnja 2020. godine.
3.
Poslijediplomski studiji
3.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.1.1.
Robert Bedoić, mag.ing.cheming.

Točka je skinuta s dnevnog reda.

3.1.2.
Mihael Gudlin, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Mihaela Gudlina, mag. ing. mech., pod naslovom: „Novi model prepoznavanja ljudskih aktivnosti u proizvodnim procesima primjenom računalnoga vida“ iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Dragutin Lisjak - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Nedeljko Štefanić - studijski savjetnik
 3. prof. emer. dr.sc. Ivica Veža, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Nedeljka Štefanića.

3.1.3.
Ana Lovrak, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Ane Lovrak, mag. ing. mech., pod naslovom: „Ekonomično i održivo korištenje poljoprivrednih ostataka i industrijskih nusproizvoda za proizvodnju bioplina / Economical and sustainable utilization of agricultural residues and industrial by-products for biogas production“, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Neven Duić  - predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Tomislav Pukšec - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Veljko Filipan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, doc. dr.sc. Tomislava Pukšeca.

3.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.2.1.
Ivan Cvok, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Ivana Cvoka, mag. ing. mech.  

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Modelsko prediktivno upravljanje sustavom grijanja i hlađenja putničkoga prostora električnoga vozila, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Ivana Cvoka, mag. ing. mech.

3.2.2.
Marko Mimica, mag. ing. el. techn. inf.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Marka Mimice, mag. ing. el. techn. inf.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Napredno energetsko planiranje pametnih otoka/Advanced energy planning of smart islands, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Marka Mimice, mag. ing. el. techn. inf.

3.3.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij u ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća naknadne prijave na poslijediplomski doktorski studij u ak. god. 2019./2020., kao u privitku.

3.
Nagrade
3.1.
Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

U povodu natječaja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za dodjelu nagrada za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj, autorima čija djela su doprinos od izuzetnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku.

3.1.1.
Predloženik prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar

O navedenom prijedlogu  Fakultetsko vijeće se izjasnilo tajnim glasovanjem.

Glasačko povjerenstvo u sastavu: prof. dr.sc. Vladimir Soldo, prof. dr.sc. Davor Ljubas i izv. prof. dr.sc. Igor Karšaj, nakon izbrojenih glasova dostavili su Dekanu sljedeće rezultate glasovanja: "za" 55, "protiv" 2 i 1 "suzdržan" od ukupno 58 glasova.

Na temelju rezultata glasovanja članova Fakultetskog vijeća predlaže se za dodjelu nagrade za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj, autorima čija djela su doprinos od izuzetnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku, za područje tehničkih znanosti:

 • dr.sc. Hrvoje Kozmar, redoviti profesor, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje,

za autorstvo znanstvene cjeline pod nazivom Geofizička i industrijska strujanja fluida i njihov utjecaj na konstrukcije i vozila.

3.2.
Državna nagrada za znanost za 2019. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost, raspisao je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2019. godinu.

3.2.1.
Nagrada za životno djelo, predloženik prof. dr.sc. Jurica Sorić
3.2.2.
Godišnja nagrada znanstvenim novacima / mladim znanstvenicima, predloženik dr.sc. Hrvoje Mikulčić, poslijedoktorand

O navedenim prijedlozima  Fakultetsko vijeće se izjasnilo tajnim glasovanjem. 

Glasačko povjerenstvo u sastavu: prof. dr.sc. Vladimir Soldo, prof. dr.sc. Davor Ljubas i izv. prof. dr.sc. Igor Karšaj, nakon izbrojenih glasova dostavili su Dekanu sljedeće rezultate glasovanja:

 • prof. dr.sc. Jurica Sorić: od ukupno 57 glasova, 54 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržan"

 • dr.sc. Hrvoje Mikulčić, poslijedoktorand: od ukupno 57 glasova, 54 "za", 2 "protiv" i 1 „suzdržan“ . 

Na temelju rezultata glasovanja članova Fakultetskog vijeća, prihvaćeni su prijedlozi za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2019. godinu koji se  upućuju u daljnju proceduru. 

4.
Izdavaštvo
4.1.
Pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature "Dinamika plinova" (prof. dr.sc. Zdravko Virag, doc. dr.sc. Severino Krizmanić)

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za udžbenike i publikaciju, donosi odluku:              

Daje se suglasnost za pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature autora:          

 • Zdravko Virag, Severino Krizmanić -  Dinamika plinova 

Recezenti su: 

1.      izv. prof. dr.sc. Željko Tuković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

2.      prof. dr.sc. Veljko Filipan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

3.      prof. dr.sc. Zoran Čarija, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

4.      prof. dr.sc. Zoran Milas, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 

5.
Nastava
5.1.
Prijedlog Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za osnivanje združenog studija iz područja brodogradnje i pomorske tehnike sa partnerima Sveučilištem u Napulju, Sveučilištem u Coruni i Tehničkim sveučilištem u Hamburgu

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Podržava se prijedlog Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za osnivanje združenog studija iz područja brodogradnje i pomorske tehnike s partnerima Sveučilištem u Napulju, Sveučilištem u Coruni i Tehničkim sveučilištem u Hamburgu.

5.2.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Zoranu Luliću

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, donosi odluku:

Dr.sc. Zoranu Luliću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, odobrava se sudjelovanje u nastavi, iz kolegija „Teorija kretanja vozila“, na diplomskim studijima u trajanju od 15 sata predavanja za redovite studente i 7 sati predavanja za izvanredne studente, u ljetnom semestru u ak. god. 2019./2020., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti.

5.3.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Tomislavu Martinecu, poslijedoktorandu u Zavodu za konstruiranje u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Dr.sc.   Tomislavu Martinecu, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi: 

 • za kolegij Oblikovanje pomoću računala (15085) (2. semestar preddiplomskih Studija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva) - 9 sati predavanja u svakom turnusu; 
 • za  kolegij  Teorija  konstruiranja  (18699)  (6.  semestar  preddiplomskih  Studija  strojarstva,  brodogradnje i zrakoplovstva) - 9 sati predavanja;
 • za  kolegij  Održivost  u  razvoju  proizvoda  –  Ecodesign  (84474)  (2.  semestar  diplomskih  Studija  strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva) - 9 sati predavanja,
 • za kolegij Design for Sustainability ‐ Ecodesign (111663) (2. semestar diplomskih Studija strojarstva,  brodogradnje i zrakoplovstva) - 9 sati predavanja. 
6.
Službena putovanja
6.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobravanje službenog putovanja u Argentinu, u trajanju od 10. do 17. veljače 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

6.1.1.
prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider

Prof. dr.sc. Danielu Rolphu Schneideru, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni boravak u Argentini, na 2nd Latin American SDEWS konferenciju koja će se održati na Faculty of Engineering, University of Aires (FIUBA), gdje će održati predavanje i sudjelovati na njenoj organizaciji, u vremenu od 10. – 17. veljače 2020. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

6.1.2.
Prof. dr.sc. Zvonimir Guzović

Prof. dr.sc. Zvonimiru Guzoviću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve, odobrava se službeni boravak u Argentini, na 2nd Latin American SDEWS konferenciju koja će se održati na Faculty of Engineering, University of Aires (FIUBA), gdje će održati predavanje i sudjelovati na njenoj organizaciji, u vremenu od 10. – 17. veljače 2020. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

6.2.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobravanje službenog putovanja doc. dr.sc. Ani Pilipović u Meksiko, u trajanju od 22. do 29. veljače 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehnologiju, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Ani Pilipović u Zavodu za tehnologiju na Katedri za preradu polimera,  odobrava se službeni boravak u Meksiku na Technologico de Nonterrey, gdje će održati predavanje u sklopu Global Faculty Week 2020, u vremenu od 22. – 29. veljače 2020. godine.
Nakon povratka imenovana je obvezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

6.3.
Molba Zavoda za industrijsko inženjerstvo za odobravanje službenog putovanja doc. dr.sc. Miri Hegediću u Finsku, u trajanju od 6. do 14. veljače 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za industrijsko inženjerstvo, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Miri Hegediću, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom, odobrava se službeni boravak u Finskoj, radi stručnog usavršavanja u sklopu programa „Improvement Professional Development Program (IPDP)“, u vremenu od 06. -14. veljače 2020. godine.     
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

6.4.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobravanje službenog putovanja doc. dr.sc. Zvonimiru Tomičeviću u Francusku, u trajanju od 8. veljače do 1. ožujka 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Zvonimiru Tomičeviću, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku, odobrava se znanstveni boravak u  Francuskoj na Encole Normale Supérieure Paris-Saclay, (Laboratory of Mechanics and Technology, LMT) u vremenu od 08. veljače do 01. ožujka 2020. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

6.5.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobravanje službenog putovanja dr.sc. Borisu Jalušiću, poslijedoktorandu, u Njemačku u trajanju od 10. do 24. veljače 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:

Dr.sc. Borisu Jalušiću, poslijedoktorandu, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću, odobrava se službeni boravak na Institutu za mehaniku kontinuuma na Sveučilištu u Hannoveru, SR Njemačka, u vremenu od 10. - 24. veljače 2020. godine.
Troškovi puta i boravka financirati će se sredstvima Instituta za mehaniku kontinuuma na Sveučilištu u Hannoveru, SR Njemačka.  
Nakon povratka imenovan je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

6.6.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobravanje službenog putovanja u Švedsku, u trajanju od 7. do 15. veljače 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za konstruiranje, donosi odluku:

6.6.1.
dr.sc. Tomislav Martinec, poslijedoktorand

Dr.sc. Tomislavu Martinecu, poslijedoktorandu, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda, odobrava se službeni put u Švedsku, radi istraživanja i usavršavanja na Tehničkom sveučilištu Luleå (Luleå tekniska univetrsitet), u sklopu HRZZ projekta IP-2018-01-7269: TAIDE (Timska adaptabilnost u razvoju inovativnih proizvoda), u vremenu od 07. -15. veljače 2020.godine.
Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima HRZZ projekta IP-2018-01-7269: TAIDE.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

6.6.2.
Filip Valjak, asistent

Filipu Valjku, asistentu, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda, odobrava se službeni put u Švedsku, radi boravka na Tehničkom sveučilištu Luleå (Luleå tekniska univetrsitet), u sklopu Erasmus + natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2029./2020. – programske zemlje (KA103), u vremenu od 07. -15. veljače 2020.godine.
Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima Sveučilišta u Zagrebu, temeljem natječaja „Erasmus+natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja“ u ak. god. 2029./2020.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

6.7.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobravanje službenog putovanja Andri Bakici, asistentu, u Južnu Koreju, u trajanju od 16. do 25. siječnja 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

Andri Bakici, asistentu na projektu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za strojeve i uređenje plovnih objekata, odobrava se službeni put u Južnu Koreju, radi boravka na Pusan National University i Hyundai Heavy Industries, u sklopu HRZZ projekta GRiMM i projekta GCRC SOP,  u vremenu od 16. do 25. siječnja 2020. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće. 

6.8.
Izvješće prof. dr.sc. Joška Parunova o službenom putovanju u Kini i Portugalu

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Joška Parunova o službenom putovanju u Kini i Portugalu.

6.9.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Tomislava Jaraka o znanstvenoistraživačkom boravku u Španjolskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće izv. prof. dr.sc. Tomislava Jarka o znanstvenoistraživačkom boravku u Španjolskoj.

6.10.
Izvješće doc. dr.sc. Milana Vujanovića o službenom putovanju u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Milana Vujanovića o službenom putovanju u Kini.

6.11.
Izvješće doc. dr.sc. Rudolfa Tomića o znanstvenom usavršavanju u Austriji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Rudolfa Tomića o znanstvenom usavršavanju u Austriji.

6.12.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom putovanju u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom putovanju u Kini.

6.13.
Izvješće Danijela Bosnara, asistenta, o službenom putovanju u Češkoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Danijela Bosnara, asistenta, o službenom putovanju u Češkoj.

7.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 14 sati.      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102