Aktualno


Predaja završnih radova

Završni rad se predaje u petak 22. veljače 2019. u Referadu za završne i diplomske ispite u vremenu od 10 - 12 h.

Završni rad se uvezuje spiralno u dva (studij strojarstva i zrakoplovstva), odnosno tri primjerka (studij brodogradnje), te u elektronskom obliku (na CD-u u PDF-u i predaje se u Knjižnicu FSB-a zajedno s izjavom o objavljivanju. Upute za knjižnicu možete naći na stranicama knjižnice FSB-a.

Prije predaje sve primjerke rada je potrebno urudžbirati (urudžbeni zapisnik, druga vrata pored porte). Rad u kojem je original zadatka se predaje mentoru, a kopiju, koja može biti crno-bijela, u Referadu za završne i diplomske ispite. Studenti brodogradnje treći primjerak predaju tajnici na Zavodiu.

Ukoliko na dan predaje rada nemate položene sve ispite obvezno se javiti u Referadu za završne i diplomske ispite radi dogovora.

U bilo kojem trenutku se može odustati od obrane, ali o tome obvezno morate obavijestiti Referadu za završne i diplomske ispite.

  • Podjeli
Objavljeno: 14. veljače 2019.
u kategoriji FSB Obavijesti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102