Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Obrane i nastupna predavanja
Ivana Mihalic Pokopec, obrada doktorskog rada
Ivana Mihalic Pokopec, mag. ing. mech., branit će doktorski rad pod naslovom " Utjecaj brzine hlađenja i dodatka cerija i bizmunta na morfologiju grafita u debelostijenim odljevcima od nodularnoga lijeva", dana 01. lipnja 2016. godine u 11,00 sati u Vijećnici sjeverne zgrade, Ivana Lučića 1/III kat. 

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940