Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Obavijesti studentske službe
Obavještavaju se studenti preddiplomskih studija koji imaju upisan završni rad i nemaju zadanu temu rada, a planiraju ga braniti na rokovima u lipnju i u rujnu 2018. da moraju predati molbu za zadavanje završnog zadatka. Molbe (u privitku) se predaju u Referadu za završne i diplomske ispite do ponedjeljka 9. travnja 2018. u vremenu od 10 - 12 h. Molba mora obavezno biti potpisana od strane odabranog mentora. Studenti koji su dobili završni zadatak u studenom, ne predaju molbu za zadavanje.
Molbe nije potrebno urudžbirati.
Ukoliko student želi odabrati mentora s drugog smjera obavezno se mora javiti prof. dr. sc. Zvonku Heroldu.
Ivan Triplat: Obrana konačne teme
U srijedu, 28. ožujka 2018. godine u 15 sati u TCR učionici (soba 208) Istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Ivana Triplata, mag. ing. mech., pod naslovom: „Model razvoja električnog generatora velike snage“. Mentor je prof.dr.sc Dorian Marjanović.
Predaja diplomskih radova
Završen diplomski rad u 3. roku diplomskih ispita diplomskog studija (ožujak 2018.) ak. god. 2017./2018. predaje se u četvrtak 22. ožujka 2018. u vremenu od 10 do 12 sati u Referadu za završne i diplomske ispite.  Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku.  Predaju se DVA tvrdo uvezana primjerka rada. Rad u koji ste uvezali kopiju može biti crno-bijeli jer taj ostaje u arhivi Fakulteta. Rad u koji ste uvezali original zadatak predajete mentoru. Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu.
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.
Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu je raspisao Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2017./2018. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studenti su dužni do petka, 4. svibnja 2018. do 16 sati obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu te dostaviti ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka putem urudžbenog zapisnika Povjerenstvu za nagrade Fakulteta. Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu, 4. srpnja 2018. Tekst natječaja i Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade možete vidjeti u privitku.
Natječaj za 1. zajedničku doktorsku konferenciju strojarskih fakulteta
Dana 28. i 29. lipnja 2018. godine u Mariboru, održat će se 1. zajednička doktorska konferencija strojarskih fakulteta Sveučilišta u Mariboru, Ljubljani i Zagrebu. Oni doktorandi koji se odluče prijaviti na 1. zajedničku doktorsku konferenciju te tamo prezentiraju članak nisu obavezni sudjelovati na jednoj doktorskoj radionici FSB-a i priznati će im se 4 ECTS boda (kao i za sudjelovanje na doktorskoj radionici). Vezano za navedeno, Odbor za poslijediplomske studije raspisuje Natječaj za pokriće troškova sudjelovanja troje doktoranada Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Metalurškog fakulteta u Sisku na navedenoj konferenciji. Pozivamo sve zainteresirane doktorande da se prijave na natječaj najkasnije do roka za dostavu dokumentacije za sjednicu Odbora u travnju 2018. godine.  Kriteriji za odabir isti su kao i kod Kompetitivnog fonda „Konferencije“.
Nagrada AMAC-UK 2018. i Nagrada Nenad Bićanić – rok 28. travnja 2018.
AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj) raspisalo je natječaj za prestižne nagrade  NagradaAMAC-UK 2018.“ i Nagrada „Nenad Bićanić“ za mlade znanstvenike iz Republike Hrvatske za jednokratni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu u iznosu od £ 1000 svaka. Odbor za poslijediplomske studije će eventualnom dobitniku nagrade, a koji je student Doktorskog studija strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo,metalurgija omogućiti dodatno sufinanciranje putnih troškove prema pravilima Kompetitivnog fonda Mobilnost i dodijeliti 6 ECTS bodova za dobivenu nagradu. Na ovoj poveznici možete pročitati detaljnije informacije o nagradama te pronaći prijavni obrazac za iste. Prijave je potrebno poslati poštom ili e-mailom najkasnije do 28.travnja 2018.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940