Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje

Studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva na Fakultetu koncepcijski su i strukturom usklađeni sa zakonskim odredbama kojima se među ostalim određuje prilagođavanje studija Bolonjskom procesu i vrednovanje rada studenta putem ECTS bodova. Struktura studija zasnovana je na tri razine:

Razine i vrste studija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje prikazani su sljedećom shemom:
Razine Sem. STROJARSTVO BRODOGRADNJA ZRAKOPLOVSTVO MEHATRONIKA 
I ROBOTIKA
Preddiplomska 1

zajednički dio studija

2
3  temeljni predmeti struke i uvodni stručni kolegiji  temeljni predmeti struke i uvodni stručni kolegiji temeljni predmeti struke i uvodni stručni kolegiji   temeljni predmeti struke i uvodni stručni kolegiji
4
5
6
7 obvezni i izborni kolegiji studija
Diplomska 1 obvezni i izborni kolegiji po smjerovima  obvezni i izborni kolegiji studija  obvezni i izborni kolegiji studija 
2
3
Poslije-diplomska 1

poslijediplomski studij u trajanju od 6 semestara 

2
3
4
5
6

Ovaj se tekst odnosi samo na preddiplomske i diplomske studije na FSB, dok je poslijediplomski studij opisan na stranicama poslijediplomskog doktorskog i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Zajednički dio studija

Prva godina studija zajednička je studijima strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. U njoj studenti dobivaju temeljna znanja iz matematike, fizike, kemije, inženjerske grafike i računarstva. Pri tome se fizika i kemija ne slušaju kao zasebni predmeti već su odgovarajući sadržaji tih disciplina pridruženi inženjerski orijentiranim kolegijima mehanika, nauka o čvrstoći i materijali. U 1. semestru sluša se i općeobrazovni kolegij sociologija koji daje uvid u socijalne i kulturne aspektima čovjekova života u suvremenom društvu. 

U drugoj se godini studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva razdvajaju, ali se u njoj također slušaju temeljni predmeti potrebni pojedinoj struci, kao što su matematika, elektrotehnika, termodinamika i mehanika fluida te uvodni stručni kolegiji elementi strojeva, tehnologije preradbenih i proizvodnih postupaka, a njihov sadržaj i opseg usklađen je s potrebama pojedinih nastavnih programa. U 3. semestru uvodi se i nastava stranog jezika u struci, koja se proteže kroz četiri semestra sa satnicom 1+1.

Cilj ustrojstva zajedničkog dijela studija (1. godina) i zajedničkih dijelova pojedinih studija (2. godina) je da se studentima pruže ona osnovna znanja koja ga osposobljavaju za samostalno učenje i ovladavanje specifičnim stručnim znanjima u bilo kojem segmentu struke, a time i za praćenje tehničkog razvoja i za uspješno djelovanje u struci tijekom cijelog radnog vijeka.

Preddiplomski studij

Preddiplomski studij traje 7 semestara. Njegovim završavanjem se stječe najmanje 210 ECTS bodova i znanja te vještine potrebne za rad na inženjerskim zadacima u području struke te akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovnog inženjerstva. Studiji brodogradnje i zrakoplovstva nemaju smjerova već se usmjeravanje u željeno područje struke omogućava izborom odgovarajuće skupine izbornih kolegija. Studij strojarstva nudi devet smjerova, čime student dobiva blago usmjeravanje prema odabranom području strojarske struke. Većina smjerova nudi izborne skupine kolegija koje studentu omogućuju izbor stručnih sadržaja koji najbolje odgovaraju njegovoj budućoj profesionalnoj orijentaciji. Znanja koja nisu predviđena sadržajima ponuđenim unutar odabranog studija ili smjera moguće je dobiti izborom slobodno izbornih kolegija, kojih je najmanje pet: u pravilu jedan u 5. semestru i po dva u 6. i 7. semestru. Dva od tih kolegija biraju se kao netehnički predmeti iz ponude izborne skupine netehničkih izbornih kolegija FSB, a mogu se upisivati i kolegiji drugih fakulteta. Takva struktura nastavnog programa osigurava nužnu širinu stručnog obrazovanja, koja baccalaureusa strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovnog inženjerstva osposobljava za djelovanje u bilo kojem segmentu struke, omogućujući pri tome i zadovoljavanje individualnih interesa i sklonosti pojedinaca.

Diplomski studij

Diplomski dio studija na FSB daje stručno i znanstveno produbljenje znanja stečenih na preddiplomskom studiju te na taj način predstavlja njegov logičan nastavak. Studentima se pruža mogućnost nastavka studija u odabranom smjeru preddiplomskog studija, ali i eventualna promjena smjera ukoliko su odgovarajućim izborom izbornih kolegija zadovoljeni traženi preduvjeti pojedinih obveznih kolegija odabranog smjera diplomskog studija. Studij traje tri semestra i donosi najmanje 90 ECTS bodova. Završetkom diplomskog studija polaznici su osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Na taj način diplomski studij na FSB koncepcijski udovoljava dvjema svrhama: obrazovanju stručnjaka za rad u praksi i davanju preduvjeta za nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju. Uz obvezne kolegije također se nude i izborne skupine vezanih i slobodnih predmeta. Oni su namijenjeni produbljivanju znanja dijelom temeljnih disciplina, što omogućava znanstveni pristup problematici, a dijelom stručnih disciplina u svrhu specijalizacije na izabranom području struke.

Završetak studija i akademski nazivi

Preddiplomski studiji završavaju izradom i obranom završnog projekta koji se upisuje u posljednjem, 7. semestru studija. Obrani projekta pristupa se nakon polaganja ispita i izvršenja ostalih obveza svih odslušanih kolegija. Završetkom preddiplomskog studija stječe se najmanje 210 ECTS bodova i dobiva akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer brodogradnje ili sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer zrakoplovnog inženjerstva. Završeni studenti osposobljeni su za zapošljavanje u struci ili za nastavak studija na diplomskom studiju.

Diplomski studiji završavaju izradom i obranom diplomskog rada kojeg student upisuje u 10., završnom semestru studija. Obrani diplomskog rada pristupa nakon što je položio sve ispite upisanih kolegija i izvršio sve ostale studijske obveze. Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer strojarstva, magistar inženjer brodogradnje ili magistar inženjer zrakoplovnog inženjerstva i najmanje 90 ECTS bodova. To znači da uz minimalno stečenih 210 bodova na preddiplomskom studiju, ukupni minimalni broj od 300 ECTS bodova magistra inženjera omogućava nastavak studija na poslijediplomskom studiju.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449ab
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica