Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u diplomske studije
Upisi u diplomske studije

FSB – diplomski studiji

 

Tekst natječaja s kriterijima upisa i rokovima:

 

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje izvode se sveučilišni diplomski studiji Strojarstvo, Brodogradnja i Zrakoplovstvo.

Studiji traju tri semestra, a njihovim završetkom stječe se 90 ECTS bodova te akademski naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.

 

Odgovarajućim preddiplomskim studijima za upis na diplomski studij Strojarstva se smatraju:

 

Odgovarajućim preddiplomskim studijima za upis na diplomski studij Brodogradnje se smatraju:

 

Odgovarajućim preddiplomskim studijima za upis na diplomski studij Zrakoplovnog inženjerstva se smatraju:

 

Studenti čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu manjem od 15 ECTS-a upisuju diplomske studije kao redoviti studenti uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u drugi, iznimno treći semestar.

Studentima koji imaju veći obim razlikovnih obveza omogućuje se upis razlikovnog semestra/razlikovne godine u statusu izvanrednog studenta te se oni upisuju u diplomski studij tek nakon ispunjavanja obveza iz razlikovnog semestra/godine.

Tijekom razlikovnog semestra/razlikovne godine student ima status izvanrednog studenta i plaća upisane kolegije sukladno upisanom broju ECTS bodova i cijeni ECTS boda za tehničko područje (u skladu s Odlukom Senata o ujednačenom modelu participacija).

 

Svi kandidati koji upisuju diplomski studij uz razlikovni semestar, odnosno uz razlikovnu godinu, obvezni su podnijeti molbu Povjerenstvu za upis u diplomske studije do 1. rujna 2018.

 

Razredbeni postupak

 

  1. Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak primaju se:

  1. a) od 14. do 18. rujna 2020.
  2. b) od 15. do 19. veljače 2021.

 

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju Studentskoj službi FSB-a.

 

Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

  1. a) kopiju (obje strane) osobne iskaznice uz predočenje originala,
  2. b) svjedodžbu, odnosno uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju. Ukoliko pristupnik nema svjedodžbu potrebno je priložiti prijepis ocjena (transkript).
  3. c) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na žiro-račun FSB-a, uz naznaku “za razredbeni postupak diplomskog studija”.

 

Kandidati koji su preddiplomski studij završili na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu ne trebaju priložiti dokument naveden pod b).

Kandidati koji su završili preddiplomski studij u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi izdano od strane Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se može dobiti u Skriptarnici FSB-a, i predaju neposredno ili šalju poštom na adresu FSB-a: Fakultet strojarstva i brodogradnje, 10 002 Zagreb, Ivana Lučića 5, p.p. 102

 

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

  1. Razredbeni postupak – kriteriji upisa

Izračun broja bodova pri rangiranju kandidata za upis u diplomski studij:

 

 

P = težinski prosjek ocjena kandidata na preddiplomskom studij (na tri decimale),

N = nominalno trajanje studija u semestrima (6 ili 7 semestara),

S = ukupan broj semestara studiranja kandidata na preddiplomskom studiju (cijeli broj, maksimalno 2N. Ako su kandidati studirali dulje od dvostrukog nominalnog trajanja studija u račun se uzima 2N).

 

Dodatni bodovi se dodjeljuju temeljem sljedećih kategorija:

 

Rektorova nagrada                                        5 bodova (jednokratno)        

Demonstrator                                                 1 bod po akademskoj godini 

Sportski uspjesi i umjetnička postignuća       do 2 boda      

Studentski radovi                                          1 bod  

 

Rangiranje kandidata će se primjenjivati samo u slučaju ako broj prijavljenih studenata bude veći od ukupnog broja upisnih kvota za svaki studij pojedinačno.

Upisne kvote:
Strojarstvo        315
Brodogradnja     45
Zrakoplovstvo    30
----------------------------------------
UKUPNO           390

Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang - liste, dekanu FSB-a.

Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.

 

Upisi

Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang-listi izrađenoj na temelju rezultata postignutih u razredbenom postupku i to:

  1. a) od 21. rujna do 25. rujna 2020. godine
  2. b) od 22. veljače do 26. veljače 2021. godine

 

Konačna rang lista utvrdit će se nakon razredbenog postupka u ožujku 2021. godine na temelju rang lista rujanskog razredbenog roka i razredbenog roka u ožujku.

 

Izračun participacije u troškovima studija provodit će se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. 

 

Pri upisu se obvezno trebaju donijeti na uvid izvorni dokumenti navedeni u dijelu prijave za razredbeni postupak, od točke a) do c) i jedna fotografije (4 cm x 6 cm) za matični list.

 

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 80,00 kn koji se uplaćuju na žiro-račun Fakulteta broj: HR4723600001101346933.

U Studentskoj službi FSB-a i na internetskoj stranici www.fsb.hr mogu se dobiti sve obavijesti i obrasci vezani za upis.

 

 

                                                                                             

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102