Studij brodogradnje

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Prijediplomski i diplomski studiji
Brodogradnja

Studij brodogradnje

Trajanje u semestrima: 6 (prijediplomski), 4 (diplomski)
Broj ECTS: 180 (prijediplomski), 120 (diplomski)
Studijski program: Prijediplomski studij, Diplomski studij
Web stranica: studij-brodogradnje.fsb.unizg.hr

Brodogradnja je multidisciplinarna struka koja temeljne brodograđevne discipline povezuje sa strojarstvom, elektrotehnikom i računarstvom, a ta znanja objedinjuje korištenjem digitalnih tehnologija i uz primjenu suvremenih računalnih sustava. Studij brodogradnje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu prilagođen je izobrazbi prvostupnika i magistara inženjera brodogradnje općeg profila, koji mogu obavljati brojne i vrlo raznovrsne poslove iz područja brodogradnje i pomorskih tehnologija, a ponajprije se to odnosi na projektiranje, izgradnju, opremanje i održavanje različitih vrsta brodova i pomorskih objekata primjenom stečenog znanja i korištenjem suvremenih tehnologija. Studentima, nastavnicima i istraživačima dostupna je najnovija laboratorijska oprema, koja omogućava nadopunu i potvrdu stečenih teorijskih znanja kroz praktični laboratorijski eksperimentalni rad. Širina znanja stečena ovim studijskim programom, uz osobne stvaralačke sposobnosti, omogućuju mladim inženjerima proizašlim iz "zagrebačke škole brodogradnje" brzo zapošljavanje u struci, sposobnost rješavanja svih izazova u području brodograđevne struke i pomorskih tehnologija te prilagodbu promjenama koje svakodnevno donosi razvoj znanosti i tehnike.

Studij brodogradnje se, sukladno europskim standardima visokih učilišta, odvija u dva dijela: preddiplomski studij u trajanju od 6 semestara i diplomski studij u trajanju od daljnjih 4 semestra. Na prijediplomskom studiju, studenti prvo stječu znanja iz niza temeljnih kolegija (Matematika, Mehanika, ...) te općih tehničkih disciplina (Materijali, Elementi strojeva, Termodinamika, Mehanika fluida, ...). Potom stječu znanja iz temeljnih brodograđevnih disciplina (Geometrija broda, Konstrukcija broda, Gradnja broda, Plovnost i Stabilitet broda, Otpor broda, Oprema broda, Pogon broda, ...). Prijediplomski studij završava izradom završnog rada čime student dobiva zvanje prvostupnika inženjera brodogradnje. Diplomski studij predstavlja logičnu nadogradnju preddiplomskog studija te obuhvaća kolegije koji u stručnom i znanstvenom smislu dublje zadiru u brodograđevnu struku (Propulzija broda, Vibracije broda, Čvrstoća broda, Osnivanje broda, Pomorstvenost broda, itd.). Diplomski studij završava izradom diplomskog rada, čime student stječe zvanje magistra inženjera brodogradnje. Mogućnost specijalizacije studenata u željenom području struke (hidromehanika, konstrukcija, osnivanje, opremanje i gradnja, brodski sustavi, mala brodogradnja, itd.) omogućena je na preddiplomskom i diplomskom dijelu studija upisom po 5 izbornih kolegija u oba dijela studija, a koje student bira iz skupine ponuđenih kolegija. Brodograđevni stručnjaci (eng. Naval Architect) s diplomom FSB-a radili su i rade na najsloženijim projektima u RH i širom svijeta.

Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku objedinjuje pet Katedri koje su, osim nastave, nosioci stručnog i znanstvenog rada svojih članova. Zajedničke odrednice studija brodogradnje su: brojnost izbornih kolegija, mentorsko vođenje studenata, izvrsna laboratorijska infrastruktura te uključivanja studenata viših godina u istraživačke i stručne projekte.

Katedra za hidromehaniku plovnih objekata objedinjuje teorijske kolegije vezane uz mehaniku fluida, kolegije vezane uz temelje struke kao što su geometrija broda, plovnost i stabilitet broda, otpor i propulzija broda te brodski propulzori kao i izborne kolegije vezane uz brze brodove, računalnu dinamiku fluida, sredstva pomorskog prometa te obnovljivu energiju mora. Znanstveno-istraživački rad Katedre usmjeren je prema računalnoj i eksperimentalnoj brodskoj hidromehanici te obnovljivoj energiji mora.

Katedra za konstrukciju plovnih objekata obuhvaća kolegije kroz koje se stječu znanja o projektiranju konstrukcije brodova i drugih plovnih objekata, analitičkim, numeričkim i eksperimentalnim metodama određivanja čvrstoće, vibracija i dinamičke izdržljivosti brodskih konstrukcija, kao i znanja o sigurnosti, pouzdanosti i optimizaciji konstrukcija plovnih objekata za različita mehanička i valna opterećenja.

Katedra za gradnju plovnih objekata objedinjuje kolegije vezane za gradnju broda, brodograđevnu i pomorsku tehnologiju, remont i opremanje broda, te organizaciju brodograđevnog procesa. Katedra organizira industrijsku praksu u brodogradilištima i projektnim uredima te provodi terensku nastavu.

Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata izvodi kolegije usmjerene na brodske energetske sustave u cilju osnivanja, korištenja i upravljanja njihovih energetski učinkovitih, ekološki prihvatljivih i održivih konfiguracija, kao i niz kolegija koji čine okosnicu brodostrojarskog smjera studija strojarstva. Katedra raspolaže suvremenim programskim paketima za inženjersku optimizaciju, akustičke analize, cjeloživotne analize i sl., kao i mjernim sustavima za analizu potrošnje goriva, analizu sastava ispušnih plinova i itd., čija se primjena ilustrira u nastavnom procesu.

Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku objedinjuje kolegije iz pomorstvenosti plovnih objekata, opreme broda, osnivanja broda i pomorskih objekata. Aktivnost Katedre ogleda se u projektiranju specijaliziranih i sofisticiranih brodova, upravljivosti i ponašanju broda na valovima te projektima morske tehnike. U okviru Katedre djeluje Laboratorij za tehnologiju mora.

U okviru Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku djeluje Regionalni centar za laboratorijska istraživanja u hidromehanici - ORCHID, kojega je najvrjednija komponenta bazen za modelska ispitivanja s generatorom valova. Ta vrijedna i jedinstvena znanstveno-istraživačka infrastruktura omogućuje nastavnicima, istraživačima i studentima rad u području eksperimentalne hidromehanike, poput određivanje hidrodinamičkih značajki inovativnih plovila i pučinskih objekata, modeliranje i analizu sustava za pretvorbu energije valova, ispitivanja autonomnih plovila i drugo.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica