Pravilnici

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
Javne informacije
Pravilnici

Pravilnici

Ovim se Pravilnikom uređuju pitanja koja se odnose na status, ustrojstvo, upravljanje i rad Knjižnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu Knjižnica) te druga pitanja koja se na nju odnose.
Pravilnik o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva i svemirske tehnike te mehatronike i robotike
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskom studiju strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
Ovim Pravilnikom utvrđuje se ustroj Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te nazivi i ustroj radnih mjesta s popisom i opisom poslova i uvjetima za zasnivanje radnog odnosa. Odredbe ovog Pravilnika odnose se na radna mjesta koja se financiraju iz državnog proračuna i iz vlastitih prihoda.
Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natjeiaja za zasnivanje radnog odnosa
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta strojarstva i brodogranje
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta strojarstva i brodogranje
PRAVILNIK O ZAVRŠNIM I DIPLOMSKIM RADOVIMA TE ZAVRŠNIM I DIPLOMSKIM ISPITIMA
PRAVILNIK O USTROJSTVU FAKULTETA I RADNIH MIESTA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Pravilnik o industrijskoj praksi
Pravilnik o industrijskoj praksi
Pravilnik o stegovnoj odgovornost studenta
Pravilnik o stegovnoj odgovornost studenta
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskom studiju strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
PRAVILNIK O USTROJSTVU FAKULTETA I RADNIH MJESTA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Pravilnik o zaštiti od požara
Izmjene i dopune   PRAVILNIKA O USTROJU I PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA
Temeljem odredbi članka 55. Zakona o zaštiti na radu (NN broj 71/14., 118/14. i 154/14.) i članka 165. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće na 8. redovnoj sjednici održanoj 26. svibnja 2015. godine, donosi PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- ustroj za provedbu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje,
- nadležnost i obveze osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i izloženih zaposlenika,
- uvjeti uporabe uređaja za ispitivanje kvalitete radiografijom,
- mjere zaštite izloženih zaposlenika,
- stručna sprema, zdravstveni uvjeti, obveze i odgovornosti izloženih zaposlenika,
- način vođenja očevidnika te način i rokovi izvješćivanja nadležnih tijela.
Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi
Na temelju odredbi Zakona o proračunu (''Narodne novine'' br. 87/08 i 136/12), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. (''Narodne novine'' br. 152/13. i 39/14), čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te čl. 165. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje, na prijedlog dekana, uz savjetovanje sa Sindikatom, Fakultetsko vijeće Fakulteta strojarstva i brodogradnje, na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj 21. listopada 2014. godine donijelo je PRAVILNIK O NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI.
Pravilnik o radu knjižnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Pravilnik o doktorskom studiju Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
PRAVILNIK O IZBORIMA U STRUČNA ZVANJA I NA ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA NA FAKULTETU STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak izbora u stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na njemu utemeljenim propisima, Statutu Sveučilišta i Statutu Fakulteta.
PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE NA FAKULTETU STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Ovim Pravilnikom uređuju se cilj, svrha te ustroj i područja vrjednovanja unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Pravilnikom se utvrđuje ustroj, imenovanje i način rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete. Unutarnji sustav za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Fakultetu dio je jedinstvenog sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete pri Sveučilištu u Zagrebu.
Ovim se Pravilnikom pobliže određuju uvjeti i način studiranja na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu Fakultet).
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SVEUČILIŠNOM PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM STUDIJU od 13. srpnja 2010. godine
Stupio je na snagu 31. svibnja 2006. godine
Stupio na snagu 26. listopada 2006. godine.
Stupio na snagu 21. srpnja 2006. godine.
Stupio na snagu 22.11.2006. godine.
Stupio na snagu 9. lipnja 2006. godine
Stupio na snagu 6. listopada 2011. godine.
Stupio na snagu 30. travnja 2009. godine.
Stupio na snagu 31. listopada 2008. godine.
Stupio na snagu dana 1. lipnja 2006.
Stupio na snagu 6. listopada 2011. godine.
Potvrda o usklađenosti.
POSEBAN POPIS ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVAS ROKOVIMA ČUVANJA DOKUMENATA
Popis općih akata koji se primjenjuju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica