Obveze studenata na specijalističkom studiju

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Poslijediplomski studiji
Poslijediplomski specijalistički studij
Obveze studenata

Obveze studenata na specijalističkom studiju

Režim studiranja i obveze polaznika, uvjeti napredovanja u studiju

Polaznici su dužni redovito pohađati predavanja te sudjelovati u svim predviđenim oblicima nastave. Uredno pohađanje nastave potvrđuje predmetni nastavnik svojim potpisom u indeksu. Semestar testira dekan na osnovi potvrđenog urednog pohađanja nastave i podmirenih ostalih obveza. U drugi semestar polaznici se mogu upisati samo ako imaju testiran prvi semestar. Prijelaz studenta iz jednog smjera studija u drugi odobrava Odbor za poslijediplomske studije na temelju obrazložene molbe studenta i uz pozitivno mišljenje voditelja smjera u koji student prelazi. U tom slučaju student je dužan položiti razliku ispita smjera u koji prelazi. Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje tijekom nastavne godine, a konačna ocjena utvrđuje se na ispitu. Uspjeh postignut na ispitu dostupan je javnosti. Pravo uvida u ispitnu dokumentaciju ima osoba koja za to dokaže pravni interes u roku ne dužem od jedne godine od dana održavanja ispita. Provjera znanja polaznika za sve upisane predmete obavlja se putem ispita. Ispit može biti pismeni i/ili usmeni, a može se obaviti i kao rasprava izrađenog referata. Ispitu može pristupiti polaznik koji u indeksu ima potpis nastavnika koji je voditelj dotičnog kolegija. Ocjene ispita su: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1). Sve ispite treba položiti prije predaje završnog rada. Svaki smjer ima imenovanog voditelja koji studentima smjera pomaže u odabiru izbornih kolegija i teme za završni rad kao i mentora završnog rada. Polazniku studija Odbor za poslijediplomske studije imenuje mentora iz redova nastavnika, koji mu savjetom pomaže u studiju, a posebno u izboru kolegija.

Popis kolegija i/ili modula koji se mogu izabrati s drugih poslijediplomskih programa

Studenti mogu birati bilo koji izborni seminarski kolegij pojedinog smjera specijalističkog studija na FSB. U načelu studenti mogu odabrati i neke kolegije s poslijediplomskih studija na drugim institucijama, ali tek kada oni budu javno obznanjeni.

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

U načelu bi se bodovna vrijednost pojedinih kolegija trebala prenositi i sa/na druge sveučilišne poslijediplomske studije. Pri tome postoji problem u činjenici da su unutar pojedinog studija ECTS bodovi pridruženi na osnovi relativnog opterećenja studenta i složenosti pojedinog kolegija u odnosu na druge s istog studija. Voditelj pojedinog smjera trebao bi ocijeniti je li bodovna vrijednost kolegija koji se upisuje ili prenosi sa/na drugi studij odgovarajuća relativnoj vrijednosti za ostale kolegije.

Popis kolegija i/ili modula koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

U slučaju da se prijavi dovoljan broj zainteresiranih kandidata iz inozemstva za pojedini smjer, moguća je organizacija studijskog programa na engleskom jeziku.

Uvjeti za nastavak prekinutog studija

U slučaju prekida studija dužeg od dvije godine student može upisati viši semestar po odluci Fakultetskog vijeća na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, kojom se određuje koje predmete student mora upisati. U takvom slučaju student, odnosno njegov poslodavac, snosi troškove tog i sljedećih semestara.

Uvjeti za stjecanje potvrde o apsolviranom dijelu studijskog programa, kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja

Fakultet strojarstva i brodogradnje izdaje potvrde o apsolviranom dijelu studijskog programa s ispisom naziva odslušanog odnosno položenog(nih) kolegija uz navođenje pripadajućih ECTS bodova. Potvrda se izdaje na osnovi pisane zamolbe studenta.

Način završetka studija i uvjeti za prijavu teme završnog rada. Postupak i uvjeti za prihvaćanje, ocjenu i obranu teme završnog rada.

Uvjeti za prijavu završnog rada te pristupa obrani su položeni svi ispiti.

Odabir, prijedlog i odobrenje teme završnog rada

Temu završnog rada predlaže mentor rada na obrascu uz konzultacije s voditeljem smjera poslijediplomskog specijalističkog studija. Završni rad je obrada određene teme ili postavljenog problema poznatim stručnim metodama. Svrha mu je pokazati da je pristupnik ovladao suvremenim stručnim metodama, te da je osposobljen za samostalni odnosno timski stručni rad. Institucija koja snosi troškove studija studenta ima pravo sudjelovati u izboru teme za njegov završni rad. Prijedlog teme završnog rada razmatra Odbor za poslijediplomske studije i utvrđuje prijedlog povjerenstva za prihvaćanje, ocjenu i obranu završnog rada te mentora završnog rada. Fakultetsko vijeće odobrava predloženu temu i potvrđuje predloženo povjerenstvo kao i predloženog mentora. Tema završnog rada kao i mentor mogu se iz objektivnih razloga promijeniti, pri čemu tema samo jedanput. Promjena se provodi po istom postupku kao i prvo zadavanje teme i izbor mentora.

Predaja završnog rada

Završni rad predaje se u Referadu za poslijediplomske studije Fakulteta u spiralnom uvezu. Završni rad može se uvezati tek nakon obrane rada. Jedan primjerak završnog rada u spiralnom uvezu dostavlja se u Knjižnicu Fakulteta na uvid javnosti, petnaest dana prije sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj će biti predložena ocjena rada. Isto tako, elektronička verzija završnog rada treba biti na internet stranicama Fakulteta na uvid javnosti, petnaest dana prije sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj će biti predložena ocjena rada. To se oglašava na oglasnim pločama Fakulteta i na internet stranicama Fakulteta. Završni rad pristupnik može predati na ocjenu nakon što je testirao oba semestra, položio sve propisane ispite te podmirio sve troškove studija i troškove obrane završnog rada. Završni rad predaje se u broju primjeraka, koji je za jedan veći od broja članova povjerenstva za ocjenu i obranu rada u spiralnom uvezu ili u digitalnom zapisu ako je tako zahtijevao član povjerenstva. Rad mora biti u jednostranom A4 formatu s normalnim fontom 12 pt, s 1,5 rednim proredom.

Ocjena i obrana završnog rada

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada dužno je u roku od dva mjeseca, računajući od dana imenovanja, ocijeniti predloženu temu završnog rada kao i podobnost pristupnika, a u roku od tri mjeseca, računajući od dana prijema rada, ocijeniti rad pristupnika. Svoju ocjenu i prijedlog Povjerenstvo je dužno dostaviti Fakultetskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Tijekom ljetnih praznika navedeni rokovi miruju. Povjerenstvo je obvezno da u zaključku svog Izvješća prikaže u najviše pet redaka, suštinu obrađenog rada. Predsjednik Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada, dužan je odrediti zapisničara obrane, te predložiti Fakultetskom vijeću datum i mjesto javne obrane prihvaćenog rada. Fakultetsko vijeće potvrđuje taj prijedlog.
Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u svom izvješću može predložiti:

Svaki prijedlog povjerenstva mora biti obrazložen. Pozitivno ocijenjen završni rad pristupnik brani pred Povjerenstvom koje je imenovalo Fakultetsko vijeće. Tijekom postupka obrane vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva i zapisničar. O obrani završnog rada vodi se službena evidencija na Fakultetu. Ako je ocjena završnog rada u izvješću Povjerenstva za obranu i ocjenu negativna, a Fakultetsko vijeće ne donese odluku o promijeni sastava povjerenstva, Fakultetsko će vijeće donijeti odluku o obustavljanju postupka za stjecanje specijalista i o tome obavijestiti pristupnika. Obrana završnog rada je javna. Dekan Fakulteta javno objavljuje ime pristupnika, temu završnog rada te vrijeme i mjesto obrane najmanje sedam dana prije datuma utvrđenog za obranu. Nakon završetka obrane završnog rada povjerenstvo objavljuje uspjeh pristupnika.
Rezultat obrane može biti:

U slučaju da rad nije obranjen, predsjednik Povjerenstva to priopćuje pristupniku i obustavlja postupak za stjecanje specijalista. Obranjeni završni rad u tvrdom uvezu u smanjenom obostranom B5 formatu sa standardnim nosačem digitalnog zapisa rada mora se predati u roku od 14 dana od obrane rada, što je uvjet za dobivanje diplome. </p

Oblik završnog rada

Završni rad mora biti pisan na hrvatskom jeziku (a uz posebno odobrenje Fakultetskog vijeća i na engleskom jeziku) u kvalitetnom tisku. Rad mora biti uvezan, a na koricama mora biti sljedeći sadržaj i raspored: ilustracija prve stranice završnog rada

Na hrptu treba navesti: ime i prezime pristupnika te tekst: Završni rad.
Prva stranica teksta mora sadržavati isto što je i na koricama, samo što se dodaje još i ime mentora u istoj visini s imenom pristupnika, ali na lijevoj strani.
Druga stranica teksta pokazuje podatke za bibliografsku karticu i ima sljedeći izgled: ilustracija druge stranice završnog rada

Kao treća stranica teksta završnog rada treba biti zadatak završnog rada u sljedećem obliku: ilustracija treće stranice završnog rada

Četvrta stranica teksta završnog rada može sadržavati ZAHVALU pristupnika na primjer mentoru rada i osobama koje su mu pomogle pri izradi rada.

Petu stranicu teksta završnog rada čini SADRŽAJ završnog rada.
Nakon navedenog sadržaja završni rad mora sadržavati:

Ako je završni rad napisan i na engleskom jeziku onda oblik i sadržaj moraju biti sukladni obliku i sadržaju rada napisanom na hrvatskom jeziku.

Maksimalno trajanje studiranja

Polaznici su dužni u oku tri godine od dana upisa studija obraniti završni rad.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Polaznik nakon završetka studija i obranom završnog rada stječe zvanje "specijalista" određenog završenog smjera specijalističkog studija. U potvrdu toga izdaje mu se diploma koju potpisuju dekan Fakulteta. Obrane završnih radova polaznika organizirati će se, kad god je to moguće, kao javne – uz nazočnost kompetentnih osoba iz gospodarskih subjekata, posebice iz područja rješavanog problema.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica