Početna stranica - FSB

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Preddiplomski i diplomski studiji
Režim studija

Režim studija

Propisani režim studija potiče studenta na intenzivan i kontinuirani rad s ciljem temeljitog stjecanja znanja i redovitog studiranja po sustavu godina za godinu. Radi toga su u režim studija uključene sljedeće osnovne postavke:

 1. Pohađanje nastave (predavanja i vježbi) je obvezatno. Predmetni nastavnici provode kontrolu pohađanja nastave na predavanjima i na vježbama u skladu s pravilima i postupkom objavljenom na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici fakulteta prije početka nastave. Prijavu studenta na pohađanje nastave pojedinog kolegija potvrđuje predmetni nastavnik dodjelom 1. potpisa (na prva tri predavanja). 

 2. Osnovni uvjet za dobivanje 2. potpisa je uredno pohađanje predavanja i naročito vježbi. (dozvoljen je opravdani izostanak s najviše 20% predavanja i 15% vježbi). Uvjete dobivanja 2. potpisa za svaki kolegij predmetni nastavnik objavljuje na prvom predavanju, oglasnoj ploči i na internetskoj stranici fakulteta. Posljedica neispunjavanja propisanih uvjeta je uskraćivanje 2. potpisa, tj. ponavljanje godine. 

 3. Vježbe čine cjelinu s predavanjima, a služe kao priprema za provjeru znanja. Teorijsko znanje stečeno praćenjem predavanja na vježbama primjenjuje se na praktične zadatke koji se rješavaju prema uputama i objašnjenjima nastavnika.

 4. Slijednost kolegija strogo se poštuje. Pojedini kolegiji predstavljaju temelj za razumijevanje drugih kolegija. Stoga se takvi kolegiji predaju i polažu u propisanom logičnom slijedu. Preduvjete za pojedini kolegij propisuje predmetni nastavnik i objavljuje ih na početku predavanja i oglasom. Kontrola slijednosti provodi se nedozvoljavanjem izlaska na ispit kandidatima bez položenih uvjetovanih kolegija.

 5. Predviđena je organizacija repetitorija za studente prve godine studija. Repetitoriji su dodatne vježbe za studente sa slabijim predznanjem iz srednje škole. Studenti koji osjete potrebu za tim oblikom pomoći trebaju se organizirati u grupe i prijaviti nastavniku koji vodi vježbe iz danog kolegija. Za njih će se prema mogućnostima organizirati dodatna nastava izvan redovite satnice.

 6. Isto tako predviđena je i organizacija tutorijala za studente viših godina studija. Nakon prijave studenata koji žele proširiti znanja iz specifičnih dijelova gradiva predmetni će nastavnik po mogućnosti organizirati dodatnu nastavu izvan redovite satnice.

 7. Provjera znanja

  Provjera znanja može se provoditi na različite načine:
  • ispitom nakon odslušanih predavanja i vježbi,
   • Student može pristupiti ispitu nakon što je ispunio uvjete za dobivanje 2. potpisa. Ispit može biti pismeni i/ili usmeni. Usmeni ispit je javan.
   • Ispitni rokovi određuju se za svaki kolegij na početku akademske godine i to za cijelu akademsku godinu.
   • Ispitni rokovi su redoviti i izvanredni. Redoviti ispitni rokovi jesu: zimski (veljača), ljetni (lipanj/srpanj) i jesenski (rujan). Za svaki kolegij potrebno je predvidjeti i barem po jedan izvanredni ispitni rok po semestru. Između dva uzastopna izlaska na ispit mora proteći najmanje 8 kalendarskih dana.
   • Dekanski rok, koji se isto tako unaprijed strogo određuje akademskim kalendarom, predviđen je samo za one studente kojima nedostaje jedan preostali ispit za prijelaz u sljedeću godinu studija. Ostali studenti ne mogu prijaviti ispit u tom roku. Za taj rok ne vrijedi propisana razlika od 8 dana od prethodnog polaganja ispita.
   • Ispit se iz istog kolegija može polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom. Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet. Ako student i nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi ispit gubi pravo na studiranje.
   • Povjerenstvo određuje dekan na prijedlog voditelja studija (nositelja kolegija).
  • kontinuirano tijekom semestra,
   • kolokvijima,
   • programima,
   • seminarskim radovima,
   • projektima,
   • prezentacijama.
  • kombinacijom kontinuirane provjere znanja i ispita.
   • Ispite je moguće djelomično ili u potpunosti zamijeniti polaganjem kolokvija.
   • Kolokvijem se provjerava znanje zaokruženih cjelina gradiva.
   • Pristupanje kolokvijima je obvezno. Nositelj kolegija mora organizirati provedbu kolokvija unutar rasporeda nastave dotičnog kolegija tijekom semestra.
   • Termini, način održavanja kolokvija i kriteriji vrednovanja objavljuju se na početku nastave za svaki kolegij.
   • Za kolegije s ukupnom satnicom predavanja i vježbi do 45 sati u semestru kolokvija su najmanje dva, a za veće kolegije najmanje tri (može ih biti i više).
   • Nositelji kolegija dužni su objaviti propisani minimum uspjeha na pojedinačnim kolokvijima ili na svim kolokvijima sumarno, što može biti osnova za djelomično ili potpuno oslobađanje od ispita.
   • Studentski radovi, seminarski radovi, dijelovi projekta, programski zadaci mogu biti ekvivalent kolokvijima, što isto određuje nositelj kolegija na početku nastave.

 8. Uvjeti za upis više godine studija su sljedeći
  • Testirana oba semestra prethodne godine studija. To podrazumijeva prikupljanje drugih potpisa iz svih upisanih kolegija.
  • Položeni svi ispiti iz prethodne godine studija.

  Studenti koji ne zadovolje ove uvjete ponavljaju godinu. Predmete za koje nisu stekli drugi potpis dužni su upisati iznova i obaviti sve obveze za stjecanje drugog potpisa. Prilikom ponavljanja godine može se odobriti parcijalni upis predmeta sljedeće godine studija u srazmjeru s položenim kolegijima.

 9. Već od prve godine studija uvodi se mentorski sustav. Na prvoj godini studija od novoupisanih studenata tvore se manje grupe (oko 5 studenata) kojima se dodjeljuje mentor iz redova docenata i profesora. Mentor je dužan na početku nastave povjerenim mu studentima dati osnovne upute za studij, a tijekom godine biti im na raspolaganju za pitanja i savjete u vezi s problemima koje ne mogu riješiti sami ili uz pomoć studentske službe. Studenti su obvezni javiti se svojim mentorima u za to predviđenom terminu.

U slučaju poteškoća vezanih uz studij koje ne može riješiti mentor, student se može obratiti voditelju studija ili smjera, a potom i prodekanu za nastavu. Za sva pitanja iz područja redovitog odvijanja studija nadležna je studentska služba.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica